• No results found

Avskaffande av gränshinder för veterinärer Motion 2020/21:3181 av Linda Modig (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avskaffande av gränshinder för veterinärer Motion 2020/21:3181 av Linda Modig (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:3181

av Linda Modig (C)

Avskaffande av gränshinder för veterinärer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad rörlighet för veterinärer och annan bristpersonal inom djurhälsan i Norden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kompetensförsörjningen är ett stort och växande problem för alltfler företag,

organisationer, branscher och näringar. Vissa specialistyrken har blivit bristyrken. Ett sådant är veterinäryrket. Branschorganisationen Svensk Djursjukvård ser behovet av fler utbildade veterinärer i sin senaste branschrapport för 2018 och menar att

veterinärbristen är ett kommande hot mot djurhälsan. Någon kortsiktig lösning på problemet finns inte. Idag finns en regel eller rekommendation från Jordbruksverket om att personer som varit i kontakt med klövbärande djur i annat land, utan känd Mul- och klövsjuka, inte bör komma i direktkontakt med klövbärande djur i Sverige på minst två dygn. Frågan är om denna regel kunde ses över, i syfte att öka rörligheten för

veterinärer och annan bristpersonal inom djurhälsan, över de nordiska gränserna. Med ett ansträngt personalförsörjningsläge på svensk sida, skulle en ökad rörlighet över gränsen och nyttjande av veterinärkapaciteten på finsk, norsk eller dansk sida kunna underlätta.

(2)

2 Linda Modig (C)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat samhällsstöd till offren för endometrios och andra könsspecifika

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

eller uppmana till bruk av alkohol. Den får inte heller rikta sig till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. De svenska reglerna för mark- nadsföring av

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att lägenheter under 30 kvadratmeter som byggs på råvindar bör ges dispens från

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Umeå kommun vill understryka vikten av att valideringsprocessen arbetsgång och tidsaspekt för den enskilde ska vara tydlig och efterlyser bestämda direktiv och klargöranden kring

Umeå universitet anser att förslaget att reglera kompetenskraven för undersköterskor inte får medföra försämringar för andra som ansöker om legitimation och

Detta yttrande har beslutats av BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem efter föredragning.. Stefan Pärlhem

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Detta yttrande har beslutats

Samtidigt vill vi belysa vikten av tillgång till en varierad och naturlig utomhusmiljö, som en del av lärmiljön inom fritidshem och pedagogisk omsorg, samt vikten av

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som an- förs i motionen om att regeringen i samband med EU:s fiskeförhand- lingar och vid behandling

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta