• No results found

Avskaffande av gränshinder för veterinärer Motion 2020/21:3181 av Linda Modig (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Avskaffande av gränshinder för veterinärer Motion 2020/21:3181 av Linda Modig (C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:3181

av Linda Modig (C)

Avskaffande av gränshinder för veterinärer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad rörlighet för veterinärer och annan bristpersonal inom djurhälsan i Norden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kompetensförsörjningen är ett stort och växande problem för alltfler företag,

organisationer, branscher och näringar. Vissa specialistyrken har blivit bristyrken. Ett sådant är veterinäryrket. Branschorganisationen Svensk Djursjukvård ser behovet av fler utbildade veterinärer i sin senaste branschrapport för 2018 och menar att

veterinärbristen är ett kommande hot mot djurhälsan. Någon kortsiktig lösning på problemet finns inte. Idag finns en regel eller rekommendation från Jordbruksverket om att personer som varit i kontakt med klövbärande djur i annat land, utan känd Mul- och klövsjuka, inte bör komma i direktkontakt med klövbärande djur i Sverige på minst två dygn. Frågan är om denna regel kunde ses över, i syfte att öka rörligheten för

veterinärer och annan bristpersonal inom djurhälsan, över de nordiska gränserna. Med ett ansträngt personalförsörjningsläge på svensk sida, skulle en ökad rörlighet över gränsen och nyttjande av veterinärkapaciteten på finsk, norsk eller dansk sida kunna underlätta.

(2)

2 Linda Modig (C)

References

Related documents

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat samhällsstöd till offren för endometrios och andra könsspecifika

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.