• No results found

Svar på remiss: Remittering av promemorian Reglering av undersköterskeyrket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar på remiss: Remittering av promemorian Reglering av undersköterskeyrket"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

Sida 1 av 1 2020-10-06 Dnr: KS-2020/00507

Socialdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Svar på remiss: Remittering av promemorian

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav

och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Promemorians redogörande av förslag, bedömning och skäl redovisas och underbyggs väl av tidigare remissinstanser synpunkter. Umeå kommun välkomnar införandet av en skyddad yrkestitel för undersköterska då karriärsteg är en viktig del i att skapa och bibehålla ett attraktivt yrke. Det skapar en legitimitet och ett incitament att slutföra sin utbildning. Umeå kommun vill understryka vikten av att valideringsprocessen arbetsgång och tidsaspekt för den enskilde ska vara tydlig och efterlyser bestämda direktiv och klargöranden kring ett sådant förfarande. En farhåga som Umeå kommun vill lyfta är att under en övergångsperiod kan det bli tal om brist på undersköterskor, inte minst om valideringsprocessen inte är tydlig och väl förankrad. Riktad information och betingade medel i ett sådant förlopp underlättar för utbildningsanordnare som ansvarar för valideringen.

Hans Lindberg Margaretha Alfredsson

References

Related documents

Regionen stödjer förslaget om ändringar i vård- och omsorgsprogrammets utformning med krav på genomgången utbildning inriktning vård och omsorg och minst 1400

-Att den som är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska när de nya reglerna om skyddad yrkestitel träder i kraft även i fortsättningen ska få använda titeln även om

Till stora delar motsvarar remissens förslag gällande utbildningskrav det sätt som Region Jämtland Härjedalen redan idag arbetar enligt, i och med att samarbetet i Vård och

För den som senast den 31 december 2034 ansöker om bevis om rätt att använda yr- kestiteln undersköterska ska utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gym- nasieskolan

Dessutom kan en mindre seriös aktör anställa personal med titeln undersköterska idag för att de ska kunna erhålla yrkestiteln enligt övergångsbestämmelserna, även om

Umeå universitet anser att förslaget att reglera kompetenskraven för undersköterskor inte får medföra försämringar för andra som ansöker om legitimation och

- att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt svar på rubricerad

De reviderade övergångsbestämmelserna, för införande av skyddad yrkestitel kommer enligt promemorian bidra till att behovet av validering minskar eftersom validering ofta är