• No results found

Samordningsinstans för utländska direktinvesteringar Motion 2019/20:921 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Samordningsinstans för utländska direktinvesteringar Motion 2019/20:921 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1324

Motion till riksdagen

2019/20:921

av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

Samordningsinstans för utländska

direktinvesteringar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare främja utländska direktinvesteringar och se över möjligheten att inrätta en samordningsinstans för utländska direktinvesteringar i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är attraktivt för utländska direktinvesteringar. Tre EU-medlemsländer, Nederländerna, Luxemburg och Storbritannien, är de absolut största investerarna i Sverige och står för 45 procent av det totala investeringsbeståndet i Sverige (SCB). Tillverkningsindustrin är det främsta målet för de utländska direktinvesteringarna, men även energisektorn är viktig. Anledningen till att Sverige är attraktivt är

flerspråkigheten, kvalificerad arbetskraft, mycket hög köpkraft per capita, ny teknik och innovation, liksom fördelaktiga skatteregler.

Regeringen jobbar aktivt med att främja de utländska direktinvesteringarna. Investeringarna bidrar till att bygga upp ny produktionskapacitet, skapa nya jobb och driva på produktivitet och innovation i Sverige. Utländska direktinvesteringar är viktiga för Sveriges välstånd, tillväxt och sysselsättning.

Det är många aktörer som är involverade i investeringsfrämjandet i Sverige. Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) ansvarar för det statligt finansierade investeringsfrämjandet, och även regionala och lokala

investeringsfrämjandeaktörer har en viktig roll då alla investeringar sker i ett lokalt sammanhang. Till detta tillkommer berörda myndigheter och andra offentliga och privata aktörer. Det är sammanfattningsvis många aktörer som är inblandade i dessa många gånger mycket komplicerade processer.

För att öka Sveriges konkurrenskraft internationellt och tillse att Sverige fortsätter att vara attraktivt behövs kompetens och resurser nationellt för att kunna ge bättre rådgivning och samordning kring de övergripande områdena. Vi behöver en instans som har mandat att samordna och sammankalla de olika främjandeaktörerna till

(2)

kommun, länsstyrelse, SVK, Vattenfall, Lantmäteriet och Miljödomstolen inblandade. Vi skulle kunna öka vår konkurrenskraft ytterligare om vi förbättrade samordningen.

Riksdagen bör ställa sig bakom förslaget att skapa en samordningsinstans för utländska direktinvesteringar och tillkännage detta för regeringen.

Maria Strömkvist (S) Roza Güclü Hedin (S)

References

Related documents

[r]

Teknikföretagen tillstyrker förslaget om möjlighet att hantera kommunalt avfall som har producerats i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet, på annat sätt än genom att

Vilhelmina kommun anser att det är bra att det införs förbud mot depo- nering av avfall som samlats in separat för att förberedas återanvänd- ning.. Det är dock mer tveksamt

Villaägarnas Riksförbund avstår från att besvara remissen angående Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Med vänlig hälsning

För aA säkerställa aA aA e-vätskor endast används så som det är tänkt av endast vuxna användare säkerställer Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter §14 aA

En situation där kommunerna måste förhålla sig till både Boverket och den nya Byggkravsnämnden riskerar att skapa nya problem och det finns en risk att byggprocessen

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har fått möjlighet att bereda Umeå universitets yttrande över betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om straff för terrorist- brott samt finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om straff för terrorist- brott samt finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar

I detta första nummer av tidskriften för 2014 samsas två peer-review granskade artiklar och dess engelska sammanfattningar, två aktuella debattartiklar samt en presentation av en

Fleischer och hans handledare Elise Anderberg konstaterar att resultatet var betydligt bättre när eleverna inte hade tillgång till egen dator.. Som oppo- nent begärde jag in

This type of filter is suitable for cleaning cooling lubricants, emulsions and cutting oils without filter residues. A vacuum pump which has been directly connected with the

In this paper we report the results by the polarization photoabsorption measurements of Cu(In,Ga)Se2 solar cells prepared with varyous thickness of CdS and ZnO

Att istället följa pågående undervisning i något av de naturvetenskapliga ämnena ger däremot en möjlighet att till exempel se hur intresse skapas och hur lärare arbetar för

I en senare studie, som baseras på telefonenkäter med en slumpvis vald population, visade Falk och Needham [56] att 50% av de tillfrågade ansåg att besök på ett science center

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

serna i denna punkt ska inte tillämpas om inkomsten som härrör från den andra staten förvärvas i samband med eller på grund av en aktiv affärsrörelse som bedrivs