• No results found

Konsumentvägledning i hela landet Motion 2019/20:568 av Johanna Haraldsson (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konsumentvägledning i hela landet Motion 2019/20:568 av Johanna Haraldsson (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1085

Motion till riksdagen

2019/20:568

av Johanna Haraldsson (S)

Konsumentvägledning i hela landet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åtgärder för att skapa jämlik tillgång till konsumentvägledning i hela landet och tillkännager detta för

regeringen.

Motivering

Den kommunala konsumentvägledningen hjälper konsumenter både inför och efter köp av varor och tjänster. Konsumenter som inte är överens med företaget i samband med ett köp kan få konsumentvägledningens hjälp att lösa tvisten. Konsumentvägledningen ger även hjälp och råd inför en eventuell prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Konsumentvägledningen arbetar både med enskild rådgivning och förebyggande arbete.

Din möjlighet att få vägledning och stöd i konsumentfrågor är beroende på vilken kommun du bor i. Allt färre kommuner i Sverige erbjuder konsumentvägledning till sina medborgare, och samtidigt minskar resurserna som kommunerna lägger på den

vägledning som fortfarande finns. Detta trots att det enligt den årliga konsument-rapporten finns en hel del problemområden, där konsumenter blir lurade eller missnöjda med sina köp.

Konsumentverket uppger att kostnaden för konsumentskadan på grund av miss-lyckade köp av varor och tjänster uppgår till cirka 50 miljarder kronor per år.

Vi möts ständigt av reklam i vår vardag och det blir allt svårare att fatta välgrundade beslut som konsument. När konsumentvägledning behövs som mest minskar tillgången till just sådan runt om i landet. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet kommuner som erbjuder konsumentrådgivning med fjorton stycken enligt konsumentverkets rapport ”2018:10 Läget i landet – KVL 2018, En lägesbeskrivning av kommunernas konsu-mentvägledning”. I samma rapport för 2019 står att läsa att trenden med minskande konsumentvägledning i kommunerna fortsätter. I 71 kommuner saknas tillgång till hjälp av konsumentvägledare.

Det är femton kommuner fler än i fjol och det lägsta antalet under 2000-talet. I landet saknar totalt 1,4 miljoner invånare tillgång till kommunal konsumentvägledning.

Det finns en negativ trend i fråga om konsumenters tillgång till vägledning men också i fråga om hur mycket kommunerna väljer att satsa på denna viktiga verksamhet.

(2)

Det finns ett behov av att stärka den kommunala konsumentvägledningen och medborgarnas tillgång till den. I dag är budget- och skuldrådgivning (BUS) lagstadgad verksamhet för kommunerna. Att få hjälp när problem uppstått är därmed något

kommunen ska bidra med, men inte att förebygga eller förhindra att en medborgare hamnar i skuld från början genom konsumentvägledning.

Johanna Haraldsson (S)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

• utreda hur ett kommunalt lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete förhåller sig till andra aktörer som bidrar i det brottsförebyggande arbetet,. • utreda och

I vissa fall kan det även vara av vikt för chefer i hälso- och sjukvården att knyta till sig läkare med forskningsmeritering för att kunna få stöd i frågor som rör

genom att se till att universitetslärare och forskare har både forskning och undervisning inom ramen för anställningen.. Ökad långsiktighet: Öka andelen basanslag i den

Erik Nyberg

Energimyndigheten delar rapportens slutsats att den växande marknaden för laddfordon medför en snabbare, mer kostnadseffektivt och behovsstyrd tillväxt av laddinfrastruktur än vad