• No results found

Certifiering för brandsäkra braskaminer Motion 2018/19:1664 av Marléne Lund Kopparklint (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Certifiering för brandsäkra braskaminer Motion 2018/19:1664 av Marléne Lund Kopparklint (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1952

Motion till riksdagen

2018/19:1664

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Certifiering för brandsäkra braskaminer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brandskydd och om certifiering av installatörer av braskaminer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige sker det över 20 000 bostadsbränder varje år som leder till att över

100 människor mister sina liv. Brand i braskaminer och andra eldstäder är den enskilt vanligaste orsaken till brand i svenska villor och står för en tredjedel av villornas bränder. Felaktig eldning, ofta övereldning, och felaktig inmontering av braskaminerna är orsaker som oftast leder till kaminorsakade bränder. Det är också två orsaker som MSB uppmärksammade i Sveriges nationella strategi för att stärka brandskyddet 2010.

Trots detta har politiken inte lyckats vidta tillräckliga åtgärder för att begränsa och förebygga bostadsbränder. Felaktig eldning kan delvis åtgärdas genom informations- och kunskapsspridning, men felaktiga inmonteringar av braskaminer och andra eld-städer som ökar brandrisken kräver större åtgärder.

Redan inom befintlig lagstiftning, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, åläggs villaägare att regelbundet anlita sotare för att brandskyddskontrollera och sota kaminen i syfte att just minska brandrisken. Trots detta så fortsätter bränder orsakade av felaktiga installationer att vara ett allvarligt problem.

En anledning till detta är att det blivit allt svårare att veta vilka kaminer som är säkra att installera, det med anledning av ökad import av kaminer från utlandet ofta genom internetköp. Kaminer som då kan sakna anpassning till eller monteringsanvisningar för våra svenska byggförhållanden där organiska och brännbara byggmaterial används istället för tegel som i många andra länder. På de installatörer som sedan ska installera kaminen ställs inga juridiska krav på tidigare erfarenhet eller kunskap om installation av eldstäder och kaminer. Således kan en outbildad hantverkare installera en importerad kamin utan att veta att kaminen och dess installation utgör en brandrisk.

Därför bör möjligheten undersökas att införa en certifiering av installatörer som säkerställer att de har en grundläggande kompetens och kunskap.

(2)

2 Marléne Lund Kopparklint (M)

References

Related documents

Statsrådet Lindhagen inleder med att tackar närvarande organisationer för deras viktiga arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och för den starka röst de är i

Frågan som kommer att lyftas under sakrådet är vilka utvecklingsområden ni ser för det fortsatta arbetet med genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och

Föredragande har varit rådet Karin Morild..

att Konkurrensverket ges möjlighet att kunna förena ett föreläggande eller förbud riktat mot en upphandlande myndighet eller enhet att upphöra med eller inte upprepa

In points of environmental biotechnology, microalgae are beneficial for bioremediation of industrial and municipal wastewater, and as a biological organ for monitoring and

When designing a park that works for phytoremediation and meanwhile allows people to visit the site, it should be important to establish a strong concept for the design,

Intensive technogenic effect upon natural complexes of the West Siberia associated with the development of oil fields changes natural complexes (Table I), To minimize the

Thermodynamic factors affecting the generation and transfer of heat in the composting system are important [8] because of their effect on biological activity, moisture

Det blir så sorgliga sånger när själens skydd trasas sönder av konsonanternas skärande

Visser- ligen kan en tydlig positiv utveckling noteras för båda grupperna av elever i Storstadsområden, men för elever med högutbildade föräldrar sker den posi- tiva

En sådan utveckling skulle sannolikt bidra till framväxten av sådana epistemiska kulturer som öppnar för olika slags forskning att »ta sig in» i skolan.. Vilka förutsättningar

Men om det nu är så oerhört viktigt att praktiken grundas i »evidens», varför skulle inte forskningen studera vad detta kommer att innebära för till exempel skolan,

Barn till högre tjänstemän (Socialgrupp I) var starkt överrepresenterade och barn från arbetarhem (Socialgrupp III) var klart underrepresenterade på de två program som ger de

Genom att transformera de tre olika betyg som fanns i engelska och matematik till ett enda för vardera ämnet minskade antalet betygsuppgifter för varje person till 19.. Dock

Ett skäl till att den utredning som här använts som exempel hamnar i problem är som jag ser det att den, inte utan anledning, tolkat sitt uppdrag som att både bidra

Beslutet att även låta icke pedagogiskt utbildad personal ansvara för den pedagogiska verksamheten i förskolan får också konsekvenser för det status- höjande syfte som den

I det linköpingsbaserade projektet Lärarutbildningen – för män med engagemang för jämställdhet, lett av professor Nina Lykke, och med medverkan av FD Björn Pernrud, har

Det var dock i början av terminen som specialläraren/specialpedagogen mer regelbundet befann sig inne i klassrummet, dels för att avlasta klassläraren, dels för att lärarna

Vår bild är även att amerikanska elever visar betydligt mer respekt för lärarna och i mångt och mycket tar skolan på större allvar än svenska.. Att dagligen bli förhörd på

Kontentan blir detta: Ingen verksamhet bör vara främmande för konstruktiva ifrågasättanden, men lärare, elever och föräldrar till dessa har inget att vinna på aggressiva utspel

By approaching internal and external recovery through a spatial lens, a much richer understanding would be conceivable, not least by making sense of what space does to us and how

Således måste den enskildes intresse i att till varje pris kunna ersättas för sitt skadelidande ställas i proportion till samhällets intresse i att kriminella byter bana i livet