• No results found

Kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen Motion 2019/20:2127 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen Motion 2019/20:2127 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (båda S) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1161

Motion till riksdagen

2019/20:2127

av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (båda S)

Kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av kraftfulla åtgärder mot skarvproblemen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skarvens tillväxt på senare år har medfört att fiskebeståndet minskar och förorsakar stor materiell och ekonomisk skada. Det gäller det kustnära yrkesfisket, såväl som

fritidsfisket samt har negativ påverkan på många boende och turister.

Skarven äter mycket fisk, vilket försämrar de småskaliga yrkesfiskarnas möjligheter att överleva och utvecklas. Därtill förstör skarvkolonier sin omgivning genom att förstöra växtligheten på de öar där de etablerar sig. Flockar är ofta stora och förödelsen från deras närvaro blir därför stora.

Det har motionerats flitigt de senaste åren om åtgärder mot skarvens förstörelse och fortsatta utbredning. Men problemet kvarstår. Riksdagen bör ställa sig bakom att det behövs kraftfulla åtgärder mot skarvproblemet i Sverige.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

eller uppmana till bruk av alkohol. Den får inte heller rikta sig till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år. De svenska reglerna för mark- nadsföring av

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Naturvårdsverket och Statens Jordbruksverk be- myndigas att meddela föreskrifter om undantag från förbuden för an- vändning som behövs för att förhindra spridning av invasiva

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3

Länsstyrelsen anser att förslaget enligt avsnitt 16 är mycket fördelaktigt för att kunna ingripa mot en kommun som inte uppfyller miljötillsynen på ett godtagbart sätt..

När det gäller finansiering av länsstyrelsernas egen tillsynsverksamhet är Länsstyrelsen positiv till utredningens förslag om att länsstyrelserna bör tillföras medel som

Myndigheten delar utredningens bedömning att det är troligt att den romska minoritetens situation inte kommer att förbättras utan kraftfulla insatser på alla nivåer, för att

Avslutningsvis står MR-Fonden givetvis till förfogande för att fortsatt bidra med expertis när det gäller efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna och den romska

arbetsgivaravgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling. LO avstår från att yttra sig

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor

Förändringar av subventionsgrad eller maximalt avdragsbelopp i nuvarande FoU-avdrag kommer till exempel att påverka företagen olika beroende på

Effekter av detta slag innebär att de incitament och positiva effekter för FoU-verksamhet som reglerna syftar till att skapa inte fullt ut uppnås.. NSD har förstått att

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta