Remiss av Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompabilitet och om ändring av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-04-29 I2020/00612/E Infrastrukturdepartementet Energienheten Kansliråd

Fredrik von Malmborg 08-405 19 59 Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Remiss av Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lagen

(1992:1512) om elektromagnetisk kompabilitet och om ändring av förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift,

nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

Remissinstanser

Affärsverket svenska kraftnät Boverket Energiföretagen Sverige Energimarknadsinspektionen Folkhälsomyndigheten Fortifikationsverket Frivilliga radioorganisationen

Föreningen experimenterande svenska radioamatörer Föreningen Sveriges sändareamatörer

Försvarets materielverk Försvarsmakten

Installatörsföretagen

Inspektionen för vård och omsorg Luftfartsverket

Läkemedelsverket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Post- och telestyrelsen

(2)

2 (3) Socialstyrelsen Statens energimyndighet Svensk försäkring Svensk solenergi Svensk vindenergi Svensk vindkraftsförening Svenska elektrikerförbundet Svenskt näringsliv

Sveriges kommuner och regioner Totalförsvarets forskningsinstitut Trafikverket

Transportstyrelsen

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 31 juli 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. MS Word) per

e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

i.e.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2020/00612/E och

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remiss-instansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i hemställan och kompletteringen av hemställan.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna

synpunkter.

Hemställan kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

(3)

3 (3)

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se.

Magnus Blümer Departementsråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :