• No results found

Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen Motion 2019/20:1603 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen Motion 2019/20:1603 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2019/20:1603

av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)

Åtgärder för balansering av

vildsvinsstammen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om balansering av vildsvinsstammen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vildsvinsstammen ökar återigen kraftigt. Detta trots att avskjutningen ökat kraftigt det senaste decenniet. Jägarförbundet redovisar att år 2000 sköts ca 5 000 djur, år 2010 ca 60 000 djur och år 2017 registrerades 114 189. Problemen med vildsvin skiljer sig regionalt över landet där det i vissa delar, till exempel i södra Sveriges skog- och mellanbygder, är ett reellt problem för markägare och boende på landsbygden. Vi vet också att trafikolyckor och skadegörelse för markägare ökar. Av detta kan dras slutsatsen att stammen ökat markant, trots den kraftiga ökningen av skjutna djur. De kostnader som uppstår hos markägare beräknas till mycket stora belopp. Mörkertalet för hur mycket investeringar som markägare/lantbrukare avstår på grund av befarade vildsvinsskador är sannolikt stort. Mot bakgrund av detta anser vi att en utgångspunkt måste vara att viltets värde balanseras mot dess kostnader. De problem som

markägare/djurägare redovisar anser vi inte ligga i linje med intentionerna i livsmedelsstrategin.

Det finns en betydande oro för att den afrikanska svinpesten kan få fotfäste i landet genom vildsvinen. Här krävs motåtgärder. Ett sätt att bättre kontrollera stammen är att överväga utökade jakttider och ta bort förbudet mot att skjuta sugga med smågris i följe. Vidare bör reglerna för skyddsjakt tillämpas mer generöst. En annan åtgärd kan vara ökade möjligheter att tillåta större fällor som jaktmetod samt att tillåta drönare vid vildsvinsjakt. Vi anser också att utfodring av vildsvin kan regleras genom att avkräva vad och hur mycket som kan utfodras. Vidare måste efterfrågan på köttet stimuleras genom att förenkla för försäljningen av kött och se över möjligheterna att subventionera trikintester.

(2)

Per Schöldberg (C) Anders Åkesson (C)

References

Related documents

Utifrån slut- satser av denna översyn kan en policy tillskapas i syfte att höja förståelsen, tilltron och respekten för de kvalificerade och komplexa beslut som statens myndigheter

Av författningskommentarerna till bestämmelserna framgår att felaktigt debiterad mervärdesskatt inte utgör mervärdesskatt enligt nya lagen och därför inte heller utgör

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

Länsstyrelsen anser att det är bra att befintliga nätverk används, men för att samverkan ska fungera behöver den ansvariga myndigheten för vattenförvaltningen ansvara

Länsstyrelsen Norrbotten anser att Vattenförvaltningsutredningens förslag att avskaffa vattenmyndigheterna och fördela ut ansvaret för vattenförvaltningsarbetet på en mängd

Vattenförvaltningen är också per definition knuten till sina regioner, det vill säga till sina avrinningsområden, och det dagliga arbetet bör därför inte centraliseras i

18.2 Kartläggning och analys och förslag till miljökvalitetsnormer Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om ansvarsfördelning av uppgifter in om kartläggning och analy s samt

I beredningen av detta ärende har deltagit enhetschef Lina Weinmann, Milj öprövningsenheten, och milj ö- och hälsoskyddsinspektör Erica Axell, Försvarsinspektören för hälsa och

Lunds universitet ser positivt på att åldersgränsen för rätt till studiestöd höjs, och att det ska finnas möjlighet för extra veckor med studiemedel, eftersom det kan medverka

Det är viktigt att det är ok att möjliggöra styrning även till lägre effekter än 3,7 kW och det finns också en risk att laddplatserna blir onödigt dyra om detta krav

Riksförbundet M Sverige har fått tillfälle att lämna synpunkter på Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon.. I utredningen presenterar Boverket

Remissyttrande för promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivar- avgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Förvaltningsrätten har inget att invända mot

Tingsrätten har granskat betänkandet utifrån sitt verksamhetsområde och har inte några invändningar mot de överväganden och förslag som presenteras i promemorian..

Vad gäller förslaget att införa tillståndsplikt för magasin med mer än 10 patroner avseende kulgevär har Naturvårdsverket inga synpunkter då det berör vår verksamhet i

För de 24 tingsrätter som är utsökningsdomstolar (bl.a. Nacka tingsrätt som har den största andelen utsökningsärenden i landet) kommer förslaget alltså rimligen att medföra

Pensionsmyndigheten ställer sig tveksam till förslaget att ge enskilda rätt till ett offentligt biträde i situationer då det allmänna ombudet överklagar till nackdel för den

Arbetsgivarverket vill också utifrån ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv lyfta fi"am att mindre myndigheter har samma ansvar att vara funktionella arbetsgivare som

Att behålla en djup analyskompetens är mycket viktigt för myndighetens arbete med att utveckla regler och sprida kunskap om till- lämpning av regelverk inom området.. Det är

Kommerskollegium rekommenderar att Regeringskansliet uppdrar åt kollegiet att anmäla förslaget om ändringar i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förslaget om ändringar

I konsekvensutredningen uppges att det kommer att finnas en grupp fordonsägare som vill ändra totalvikten men som inte omfattas av förslaget, eftersom tillverkaren har upphört