• No results found

Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dir. 2020:46

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2020.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 april 2017 kommittédirektiv om översyn av socialtjänstlagen (dir. 2017:39). Uppdraget skulle enligt de ursprungliga direktiven redovisas senast den 1 december 2018. Den 19 juli 2018 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv (dir. 2018:69) som innebar bl.a. att

utredningstiden förlängdes till den 1 juni 2020.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 3 augusti 2020.

References

Related documents

Studier- na är av olika karaktär, dels efficacy-studier (specifika effekter av akupunktur och man jämför med någon form av sham), dels effec- tiveness-studier

Effect of constraint-induced movement therapy on upper extremity function 3 to 9 months after stroke: the EXCITE randomized clinical trial.. Wolf SL, Winstein CJ, Miller JP,

Frågan gäller om det före- kommer offentligt stöd till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, där medlemsstaten i fråga bedömt att detta stöd inte är anmälningspliktigt,

I figuren ingår leveranser från till- ståndsgivna täkter för ballastproduktion (bergkross, morän och naturgrus) samt ballastleveranser från vissa andra källor

Om det behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat får länsstyrelsen eller kommunen också förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla

Det finns även andra faktorer som påverkar be- dömningen av vilken säkerhetsnivå som krävs för en viss brunn, till exempel brunnens djup, om den är vattenfylld eller inte, eller

SMK:s uppdrag är att erbjuda ett effektivt, hållbart och rikstäckande system för insamling och återvinning av metallförpackningar i Sverige för verksamheter med producentansvar för

Kammarrätten har inte något att invända mot detta utan anser tvärtom att detta bidrar till att tydliggöra vilka krav som gäller och vad som ska uppnås med de olika formerna