• No results found

Hur uppfattar vård och omsorgspersonal ett digitalt verktyg som stöd för läkemedelshantering?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hur uppfattar vård och omsorgspersonal ett digitalt verktyg som stöd för läkemedelshantering?"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Maria Andersson Marchesoni, doktorand i omvårdnad, Karin Axelsson, med. dr och professor i omvårdnad, Inger Lindberg, fil. dr och universitetslektor i omvårdnad Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet

Forskningsstudien ingick i ett större utvecklingsprojekt och berörde kommunal personal inom äldreomsorg. En avsikt med utvecklingsprojektet var att finna IKT lösningar för att främja nya arbetsmetoder för personal inom vård och omsorg.

SSF15P

En digital lösning avsedd att stödja sjuksköterskor

och undersköterskor vid administrering av läkemedel utvecklades under projekttiden. Lösningen bestod

av handdator som användes av undersköterskor.

Sjuksköterskan fick en ny programvara installerad på sin arbetsdator där ordinationer från läkare överfördes.

Syfte och metod

Ett delsyfte med forskningsstudien var att tolka värden. Värdena låg till grund för personals

argumentation gällande för- och nackdelar med den digitala lösningen.

Denna empiriska studie har en kvalitativ ansats

och fokusgruppsintervjuer användes som metod för datainsamling. För att analysera det manifesta

innehållet användes en fenomenografisk metod och därefter genomfördes en tolkning av resultatet för att identifiera värden.

Hur uppfattar vård och omsorgspersonal ett digitalt

verktyg som stöd för läkemedelshantering?

Värdet av en god arbetsmiljö omfattade stress och försämrade relationer till kollegor. Personalen angav

också att det digitala verktyget inte var praktisk i deras dagliga arbete.

Läkemedelshantering ansågs inte vara ett problem för personalen. De ifrågasatte därför om det digitala verktyget hade ett reellt behov att fylla.

God ekonomi innefattade oro över kommunens

ekonomiska situation. Personalen menade att alla

tekniska lösningar behöver uppdateras och går sönder och därmed blir en onödig kostnad för kommunen.

Resultat: Fyra värden identifierades värdet av en god

arbetsmiljö, värdet av att se en reell nytta av det digitala stödet och värdet av en bibehållen god ekonomi för

kommunen. Värdena var de förutsättningar som behövde tillgodoses för att nå målet med deras arbete, att ge en god omsorg.

Slutsats: Värden kan ligga till grund för vad personalen anser vara eftersträvansvärt. Värdena anger också vilka förutsättningar personalen anser behöver tillgodoses i strävan om att nå målet med deras arbete, nämligen

References

Related documents

I de fall patienten inte kan ta ansvar för sina läkemedel övergår ansvaret till ansvarig

En tredjedel av deltagarna rapporterade att de kunde bada eller duscha helt själva, en fjärdedel klarade det med hjälp, och 39 procent kunde inte alls bada eller duscha själva..

Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av vård och omsorg samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom

Skåne har den största förgasningsanläggningen i Europa och producerar vid ett flertal anläggningar även flytande biogas som används till färjor och andra tunga

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde har rätt att behålla av sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och

Det gäller i de fall den enskilde inte har en utgift som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg och socialt stöd enligt

57 Myndigheten för yrkeshögskolan och SCB (2015), Andel examinerade från kurser inom hälso-, sjukvård samt socialt arbete som hade arbete efter examen och där

Perfekt för att snabbt skapa volym och textur till frisyren utan att göra det tungt.. Berikad med fuktgivande pantenol som har en förtjockande och glansgivande effekt på