• No results found

Studerandes sysselsättning 2016 - Myndigheten för yrkeshögskolan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Studerandes sysselsättning 2016 - Myndigheten för yrkeshögskolan"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Augusti 2016

Du avslutade en yrkeshögskoleutbildning 2015

– vad gör du idag?

Med det här brevet vill vi bjuda in dig att delta i en enkätundersökning för er som avslutade en yrkeshögskoleutbildning 2015.

Frågorna som vi ber dig besvara handlar bland annat om hur din

arbetsmarknadssituation ser ut idag – om du har jobb, studerar eller gör något annat. Syftet är att få mer kunskap och vetskap om olika faktorer kring utbildningen och din situation på arbetsmarknaden.

Undersökningen genomförs av oss på Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Dina svar är unika

Att delta i undersökningen är frivilligt, men din medverkan är mycket betydelsefull eftersom dina svar bidrar till att förbättra

YH-utbildningen. Dina svar är unika och kan inte ersättas med någon annans.

Svara via webb eller pappersenkät

Enklast besvarar du frågorna genom att gå in på www.insamling.scb.se. Dina inloggningsuppgifter är:

Det går bra att logga in flera gånger och spara emellan. Om du istället väljer att besvara pappersenkäten fyller du i svaren och skickar in den i det portofria svarskuvertet.

Vi ber dig besvara frågorna så fort som möjligt!

Stort tack på förhand för din medverkan! Med vänlig hälsning

Marie Lindquist Viktor Morell

Analytiker Undersökningsledare Myndigheten för yrkeshögskolan Statistiska centralbyrån

Mer information finns på nästa sida

Kontakta oss gärna:

Frågor om undersökningen och dess syfte

Marie Lindquist, MYH

010 – 209 02 11, marie.lindquist@myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan

Box 145, 721 05 Västerås www.myh.se

Frågor om insamlingen av enkäten

Enkätenheten, SCB 019 – 17 69 30, enkat@scb.se Statistiska centralbyrån 701 89 Örebro www.scb.se Användarnamn: Lösenord:

(2)

Så används de lämnade uppgifterna

Resultatet från undersökningen används som underlag för att kunna utvärdera hur det gått för dem som examinerades från en YH-utbildning 2015. Det kommer att användas i MYH:s analys- och uppföljningsarbete. Totalt ingår cirka 12 900 personer i undersökningen.

För att inte fråga mer än nödvändigt kommer vi att komplettera dina svar med uppgifter som redan finns på SCB. Det är uppgifter om kön, ålder, högsta utbildningsnivå, födelseland (i grupper) och föräldrars födelseland (i grupper). Från MYH hämtas även information om din YH-utbildning.

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsupp-gifter innan materialet överlämnas till MYH för fortsatt bearbetning. MYH:s behandling av uppgifterna omfattas också av statistik-sekretess. En identifieringsnyckel skapas och sparas för att kunna användas för framtida studier i uppföljningssyfte. Identifierings-nyckeln sparas av SCB till den 31 december 2019.

De lämnade uppgifterna skyddas

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när resultaten från undersökningen redovisas.

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnads-plikt. Samma sekretesskydd gäller hos MYH.

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgifts-lagen (1998:204) samt i personuppgifts-lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Information om personuppgifter

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av person-uppgifter som SCB utför i denna undersökning. MYH:s behandling av uppgifterna omfattas också av statistik-sekretess

Du har rätt att en gång per kalenderår få gratis information, i form av ett så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. En ansökan om register-utdrag måste vara skriftlig och undertecknad av den person som utdraget gäller. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen har du rätt att begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade.

Numret på enkätens baksida är bland annat till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och kunna skicka påminnelser.

Redovisning av resultat

Resultatet från undersökningen kommer att redovisas under våren 2017 på www.myh.se.

(3)

Uppföljning av examinerade från YH -utbildningar med avslut 2015

1. Vilken var din huvudsakliga sysselsättning under sexmånadersperioden före din YH-utbildning? Ange endast ett alternativ

Vid tillfällig frånvaro, t.ex. sjukdom, föräldraledighet, semester, ange din normala sysselsättning

Anställd

Egen företagare/ anställd i eget AB Arbetssökande/ arbetsmarknadspolitisk

åtgärd (även studieinriktade åtgärder) Studerande

Annat

2. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? Ange endast ett alternativ

Vid tillfällig frånvaro, t.ex. sjukdom, föräldraledighet, semester, ange din normala sysselsättning

Anställd

Egen företagare/  Gå till fråga 5

anställd i eget AB

Arbetssökande/ arbets-  Gå till fråga 11

marknadspolitisk åtgärd (även studieinriktade åtgärder)

Studerande  Gå till fråga 11

Annat  Gå till fråga 11

3. Genomförde du någon LIA-kurs hos din

nuvarande arbetsgivare? LIA = Lärande i arbete

Ja Nej

Hade inte LIA

4. Har du samma arbetsgivare idag som före din

YH-utbildning? Ja Nej

Hade ingen anställning  Gå till fråga 6

före YH-utbildningen

5. Har dina arbetsuppgifter förändrats jämfört med

dem innan din YH-utbildning? Ja, de är mer kvalificerade Ja, de är mindre kvalificerade

Nej, de är likvärdiga

Inte jämförbart

6. Hur överensstämmer ditt nuvarande arbete med

din YH-utbildning? Helt eller till största delen Till viss del Gå till fråga 8 Gå till fråga 8

Inte alls

7. Vad är skälet till att ditt arbete inte alls överensstämmer med din YH-utbildning? Flera alternativ får markeras.

Svårt att få ett arbete där jag vill bo Svårt att få ett arbete överhuvudtaget

Har även en annan utbildning och arbetar inom det området Nuvarande arbete är mer attraktivt (arbetsvillkor, lön, karriär etc.) Har valt att vara kvar på mitt gamla jobb

Saknar den erfarenhet som krävs På grund av familjeskäl

Annat

(4)

8. Oavsett om din arbetsgivare krävde det eller inte, tycker du att din YH-utbildning var en

förutsättning för att du skulle få ditt nuvarande arbete?

Ja, helt eller till stor del Ja, till viss del

Nej, inte alls

9. I vilken utsträckning tycker du att…

Helt eller i stor utsträckning

I viss utsträckning

Inte alls

a. … du på din YH-utbildning fick lära dig det du

behöver för att utföra ditt nuvarande arbete?

b. … du använder det du lärde dig på YH-utbildningen

i ditt nuvarande arbete?

10. Arbetar du inom något eller några av de områden

din YH-utbildning var riktad mot? Ja, helt eller till största delen Ja, till viss del

Nej, inte alls

11. När fick du ditt första arbete/startade eget företag efter din YH-utbildning?

Räkna med alla avlönade arbeten oavsett längd, t.ex. vikariat och sommarjobb

Har inte arbetat efter YH-utbildningen Hade redan arbete när utbildningen

avslutades Inom 1 månad Inom 2-6 månader Efter mer än 6 månader

12. Hur nöjd eller missnöjd är du med din

YH-utbildning som helhet? Mycket nöjd Ganska nöjd

Ganska missnöjd Mycket missnöjd

Tack för att du svarade på enkäten!

SCB16066_01 Augusti 2016

References

Related documents

D et litterära inslaget i, eller rättare sagt det litterära komple­ mentet till dessa baletter bestod av texter som parafraserade dansnumrens allegoriska innebörd

När det gäller att redovisa källor och tidigare forskning är han ganska nonchalant, vilket måste beklagas just därför att hans framställning inte är

I innledningen til sin bok, Ibsen i russisk åndsliv, skriver Martin Nag: »Jeg har komponert avhandlingen 1 tre hoveddeler, konsentrert omkring den betydning

Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. [5] Fem decennier av nittonhundratalet. Av Erik Hjalmar Linder. och utökade uppl. av Fyra decennier av nittonhundratalet.. för

LL har genom uteslutning och ändring inte bara helt förvanskat själva ordalydelsen i denna passus. Även innebörden har därmed så att säga vänts i sin raka

Med presentationen av tolkningsvolymen vill Davie visa på dels fundamentala tankegångar i Pounds estetik och etik, dels hans sätt att förhålla sig till

Ett avsnitt ägnas åt hur Atterbom såsom romantiker upplevde Italien, och Lewan gör här några rim liga avvägningar mot tidigare forskare — så när det

Voltairestriden har dock brutits ut till ett specialkapitel: »Kellgren försvarar Voltaire i Stockholms-Posten.» K apitlet »Som fri och fattig littera­ tör» handlar

Inte heller vill Holm berg biträda en hypotes av Ek att Leopold skulle ha skrivit en artikel i Stockholms Posten till försvar för kungen och hans politik vid

»Vi vet inte hur den sorgliga skandalhistorien löd då Strindberg hörde den», kommenterar han (s. Ett bättre kap på det bio­ grafiska fältet gör Josephson,

Enar Bergman, Studier i Bertil Malmbergs diktning med särskild hänsyn till hans.. Miinchenår och hans tyska

K ärnell har inte utnyttjat tillfället att i anslutning till detta välunderbyggda konstate­ rande anlägga ett vidare litteraturhistoriskt perspektiv på romanen: I

Den historiska urvalsprincipen i Lönnroths tappning innebär väl inte till sin ge­ nomtänkta del så mycket mer än detta.. Vid sidan av nödvändiga utredningar

Linder (Årsbok för kristen humanism, Arg.. (Yästgöta-Demokraten 16

Nödig om­ sorg har icke nedlagts på första upplagan av FFB, del I, och det hade varit ut­ givarens och förlagets skyldighet att, när detta upptäckts, på

På så sätt kan ingen tidigare sägas ha gått till grunden med hithörande problem, och det är därför en kännbar lucka i vår kunskap om Strindbergs

Redan i »Gösta Berlings saga» möter enstaka islandiserande tonfall (Se t. Dovres häxa!), och i ett par noveller ur »Osynliga länkar» och i »Drottningar i

har också otvivelaktigt gett en ingående fram ställning av de äktenskapsuppfatt­ ningar, som konfronterades med varandra i själva striden kring D et går an, det

Skal man soge at analysere Selma Lagerlöf, tror jeg ikke, at man kommer udenom det, forfatteren kalder lsegevidenskabelige etiketter, heller ikke hvis man virkelig vil

Adenoviral delivery of VEGF-C to these IBD mouse models resulted in an increase in lymphatic vessel density, augmented inflammatory immune cell migration and bacterial

och på så sätt även skapa en vacker och attraktiv stad. I programmet betonar Malmö vikten av att tänka på och ta artificiellt ljus i beaktning då ljus är något som ger och

När ansökningar läses under hösten görs snabbanalyser, ex läser myndigheten rapporter som anordnare hänvisar till?. Samverkansformer

Inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete och Samhällsbyggnad och bygg- teknik hade en högre andel examinerade arbete året efter deras examen jämfört med det totala