• No results found

Förbättra villkoren för ungas organisering Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förbättra villkoren för ungas organisering Motion 2019/20:1213 av Anders Österberg (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1112

Motion till riksdagen

2019/20:1213

av Anders Österberg (S)

Förbättra villkoren för ungas organisering

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra villkoren för ungas organisering och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur

barnorganisationer kan få bidrag som även omfattar barn i åldern noll till fem år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens barn- och ungdomsrörelse är underfinansierad och står därmed inför stora utmaningar. I barn- och ungdomsrörelser får barn och unga möjlighet att påverka och utvecklas i de demokratiska rummen och är således en viktig kraft för samhället. Sedan 2006 har antalet statsbidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationer ökat från 87 till 111 år 2017. Statsbidraget till ungdomsorganisationerna har däremot varit oförändrat sedan 2004. För många organisationer är statsbidraget viktigt, och i vissa fall absolut nödvändigt för att organisationen ska kunna bedriva sin verksamhet. Anslaget från MUCF som organisationerna kan disponera fritt (72 miljoner) har varit oförändrat sedan 2004. LSU beräknade i sin rapport ”Ungdomsrörelsen i siffror” (2015) att ”om vi därtill beaktar hur inflationen påverkar penningvärdet har stödet i reellt värde sjunkit från 86 miljoner 1999 till knappa 60 miljoner 2015”. Vidare har den andra delen av statsbidra-get, den rörliga delen, på 140 000 000 kronor varit oförändrad de senaste åren. Sam-tidigt som 24 fler organisationer ska dela på samma pott. I praktiken innebär det att fler och fler organisationer ska dela på en allt mindre summa pengar. Det mönstret behöver omgående brytas för att inte urholka barn- och ungdomsrörelsen.

Utan en stark barn- och ungdomsrörelse riskerar vi att gå miste om ungas inflytande i viktiga och aktuella frågor såsom bostadsbrist, arbetslöshet och utbildningsfrågor. Det är därför av största vikt att frågan får politisk prioritet – jag föreslår därför att riksdagen ska förbättra villkoren för ungas organisering.

Vidare behöver regelverket (förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer) MUCF arbetar utifrån förändras. Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att starta och delta i föreningar och organisationer. Men dagens definition 4 § i förordningen utesluter de yngre barnen ”Med barn- och ungdomsorganisation

(2)

avses i denna förordning en sådan organisation som uppfyller villkoren i 8 § och där minst 60 % av medlemmarna är i åldern 6–25 år.” Konsekvensen det leder till är att det försvårar för yngre barn att delta i barn- och ungdomsorganisationernas verksamhet, eftersom organisationerna behöver prioritera bidragsgrundande verksamhet. Barn är enligt barnkonventionen alla personer mellan 0–18 år och ingen grupp med barn ska därför exkluderas från civilsamhället. Men när barn i åldern 0–5 år inte är bidrags-grundande leder det i praktiken till att färre aktiviteter arrangeras för yngre barn. De under 6 år förlorar då en viktig mötesplats och möjligheter till en mer meningsfull fritid. Därför föreslår jag att riksdagen ska verka för att barn mellan 0–5 år ska inkluderas och värderas på samma sätt som övriga medlemmar i åldern 6–25 år.

Anders Österberg (S)

References

Related documents

 Om man ska kompensera för den prisökning på bensin och diesel som förväntas bli följden av reduktionspliktens krav på ökad andel biodrivmedel så bör kompensationen inte

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-09-17 ERT DATUM 2019-09-10 DIARIENR 2019/151-4 ER BETECKNING Fi2019/03089/S2 Regeringskansliet

Reduction of COD and detergent load (anionic and nonionic surfactants) during the purification process was calculated comparing calculated input load (from detergents and reused

After cleaning through the infiltration blocks, sewage is further cleaned at the surface block of Bioplato with horizontal water movement through the root zone and the overground

If video game publishers, developers and customers completely upgrade their state in accordance to the digital transformation of the industry, retailers would need to adopt

Furthermore, considering the research problem in context of the informatics domain model from Beynon-Davies (2013) to understand how a technology can support knowledge sharing

• För utmatning används std::cout (skriver till stdout). • För felutmatning och loggning använder man

– utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i

[r]

Enligt regeringens mening bör således åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges (t.ex. skötsel av andningshjälpmedel) och åtgärder som

Vårt inspel har ökad kvalitet som övergripande mål och ger förslag på hur förutsättningarna för grundforskning kan förbättras och hur vi ger utrymme för klinisk forskning

Integrering av forskning i det löpande vardagsarbetet och goda ut- vecklingsmöjligheter för kliniska forskare inom socialt arbete.. Det är angeläget att vidta åtgärder för att

I denna kapacitet är man en partner med eget ansvar för forskning och produkt- utveckling och ligger i teknikens framkant när det gäller användningen av digitalisering, nya

Det är av största vikt för andra länders syn på Sverige – och för den svenska ekonomin – att Sverige har en ledande internationell handelshögskola med stark forskning och

Riksdagens ombudsmän har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda. Utifrån de synpunkter JO i första hand ska beakta har

Vill härmed meddela att Saco som organisation avstår från att besvara ovanstående remiss.. Ett av våra förbund, Jusek, har svarat och har skickat in sitt svar direkt

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 oktober 2019 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Bättre polisutbildning för civilanställda.. Advokatsamfundet,

När de nya bestämmelserna om avvikelser från intäktsramen tillämpas för första gången i fråga om ett nätföretag, bör därför den intäktsram som gäller för

När de europeiska delegerade åklagarna agerar inom ramen för sitt uppdrag i enlighet med förordningen ska de vara oberoende av nationella åklagar- myndigheter och inte ha

Barnafrid beslut att inte heller ta ställning till förslaget om ändring i 12 kap 1§ SoL angående gallring av förhandsbedömningar grundar sig också på att förslag som förs fram

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i betänkandet. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Mot bakgrund av BFN:s verksamhetsområde har nämnden inga redovisningsmässiga synpunkter att framföra på förslagen i betänkandet.. Detta yttrande har beslutats av BFN:s