• No results found

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Kommittémotion L

Motion till riksdagen

2018/19:2949

av Mats Persson m.fl. (L)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

unionen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

I en tid av växande populism och nationalism står Liberalerna upp för samarbete över gränserna. Som liberaler vill vi att Sverige ska delta fullt ut i Europasamarbetet och sträva efter att vara en del av EU:s kärna. Samarbetet i Europa gör individen friare, Sverige rikare och vår omvärld tryggare. EU-samarbetet ger möjligheter att lösa gränsöverskridande problem, trygga demokratin, underlätta ekonomisk utveckling, förbättra miljön och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Liberalerna anser att Sverige ska ha höga ambitioner för det europeiska samarbetet. Inom områden som klimat, migration, försvar, forskning, brottsbekämpning och konkurrenskraft behöver unionens samarbete fördjupas. Givet att EU:s budget reformeras och moderniseras kan det vara motiverat att skjuta till nya medel. EU:s resurser ska investeras i prioriterade områden som på sikt genererar tillväxt och välstånd för EU:s medborgare vilket minskar behovet av nationella satsningar på dessa områden.

Principerna om subsidiaritet, europeiskt mervärde, proportionalitet och sund ekonomisk förvaltning bör fortsatt vara vägledande. Liberalernas förväntning är att kostnaderna inom utgiftsområdet förblir relativt fasta under 2019 och 2020. Vi ser ingen anledning att ifrågasätta de föreslagna prognoserna för dessa år, men är medvetna om att det kan komma att ändras. Under 2021 kommer avgiften däremot fastställas enligt de nya ramar i långtidsbudgeten för 2021–2027 som nu förhandlas. I dessa förhandlingar har den svenska ståndpunkten varit problematisk och alltför restriktiv då det aviserats att Sverige inte ska acceptera en långtidsbudget där den svenska avgiften ökas i relation till dagens situation. Då förhandlingarna är pågående saknas det dock förutsättningar för oss att uppskatta någon annan avgift under 2021 än den som föreslås i

budget-propositionen även om avgiften kommande år troligen kommer att ändras.

(2)

Tusental kronor

Ramanslag Regeringens

förslag

Avvikelse från regeringen (L)

1:1 Avgiften till Europeiska

unionen 40 913 834

Summa 40 913 834 0

Mats Persson (L)

Christer Nylander (L) Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L) Lina Nordquist (L)

Allan Widman (L)

References

Related documents

sändningar  (Radiotjänst  2014);  alltså  det  som  lagen  kallar  vara  avsedd  för  ändamålet.  Det  utesluter  en  internetansluten  dator  (Karlsson 

gemensamma för de medlemsländer som infört någon form av reglering på nationell nivå är just att de alla i någon mån fokuserat på transparens och kundkännedom. Möjligheten

Med hänsyn till den i EG:s budgetprocess överens- komna prognosen för bruttonationalinkomstens ut- veckling 1998 och restriktionerna som följer av rå- dets beslut angående egna

Enligt länsstyrelsernas gemensamma återrapportering finns denna tjänst nu tillgänglig för alla 21 länsstyrelser och innebär att kommunerna har en möjlighet att

Prognosen avseende Sveriges avgift för 2021 baseras på Europeiska kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2021.. 2.2.1 Risker för

Sveriges avgift till EU-budgeten beräknas för 2019 uppgå till 40 914 miljoner kronor. EU-avgiften består av

tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 11 kap PBL, så snart det finns anledning att anta att någon inte

 Avgift för barn med plats i förskola under terminstid då föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn reduceras till 80 % av vad avgiften skulle blivit enligt

Förslaget till lag om förbud mot registerkontroll i SOU 2014:448 anger att en arbetsgivare inte får begära att en arbetstagare uppvisar eller överlämnar ett utdrag

KFO anser dock att detta undantag inte endast bör gälla vid vård och omsorg som förmedlas i hemmet utan även vid vård och omsorg som förmedlas ges utanför hemmet.. Den aktuella

Arbetsgivaralliansen anser dock att detta undantag inte endast bör gälla vid vård och omsorg som förmedlas i hemmet utan även vid vård och omsorg som förmedlas ges utanför

besvarar remisser med utgångspunkt i ett statligt arbetsgivarpolitiskt perspektiv Arbetsgivarverket finner att förslaget är väl avvägt mellan arbetsgivarens berättigade intresse att

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem.. I den slutliga handläggningen har

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Gunilla Grenö Verkställande direktör Datum: 2019-09-20 Ärendenr: 744 Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och

Slutligen vill Datainspektionen påtala vikten av att den som kan komma att bli föremål för en registerkontroll enligt utredningens förslag får klar och tydlig information

This paper reports on the development process for an interdisciplinary program at LNU and concludes that the possible pitfalls include the unclear specification of the as-

Genom konceptet Universell Design för Lärande (UDL) kan vi arbeta för det paradigmskifte på våra svenska högskolor och univer- sitet som krävs för att nå en ökad

Här diskuterar Larsson hur människor i södra Skan- dinavien förändrade sitt livssätt, bosättningsmönster och sin syn på landskapet under övergången från äldre till

Sällan slås väl arbetets relation till jordisk över- levnad fast hårdare än i Andra Thessalonikerbrevet; ”När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta

Eftersom politiskt intresserade också röstar i större utsträckning än personer som är mindre intresserade av politik är det möjligt att andelen personer i urvalet

Istället visar den andra underliggande dimensionen att generell tillit – som antas mäta tilltro till okända människor i största allmänhet – i högre grad kopplas samman med

Frithigern ställde sig i spetsen för en upprorisk skara och alla de goter som flytt över Donau slöt sig till hans led.. Ett stycke från Marcianopolis stötte hans skaror ihop med

Fem av dem, av Mar- tin Hansson (Lunds Universitet), Magnus Källström (Riksantikvarieämbetet), Patrik Larsson (Högskolan i Dalarna), Michael Lerche Nielsen (Köpenhamns universitet)