• No results found

Flerbarnstillägg Motion 2020/21:2593 av Sofia Westergren (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Flerbarnstillägg Motion 2020/21:2593 av Sofia Westergren (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1459

Motion till riksdagen

2020/21:2593

av Sofia Westergren (M)

Flerbarnstillägg

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utfasning av flerbarnstillägget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnbidrag är inte inkomstprövat och har till syfte att ”bidra till förbättrade

förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer.” Bidraget infördes 1937 för att bromsa de minskade födelsetalen i Sverige. Sedan 1948 är det inte behovsprövat. Bidraget ges till alla barn under 16 år. Redan för andra barnet ges

flerbarnstillägg utöver barnbidraget. Flerbarnstillägget kan även ges efter det att barnet fyllt 16 år tills ungdomen är 20 år. Barnbidraget är sedan 2018 1250 kr per månad och är skattefritt. Sverige behöver se över och prioritera för att klara framtida utmaningar och inte minst post corona. Särskilt i denna tid behöver bidrag ses över och tiden är mogen för att planera för en utfasning av flerbarnstillägget. Barnbidragets syfte 1937 kan inte längre anses föreligga.

Barnbidrag + flerbarnstillägg 1 barn 1250 kr

(2)

2 3 barn 3750 + 730 4 barn 5000 + 1740 5 barn 6250 + 2990 6 barn 7500 + 4240 Sofia Westergren (M)

References

Related documents

Genom att undanta de minsta fjärrvärmeanläggningarna från systemet för handel med utsläppsrätter kan man underlätta och minska administrativa kostnader för såväl

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) stödjer initiativet att genom undantag och nya allmänna regler, förenkla och effektivisera processen med tillstånd och anmälningar,

• Tydligt definiera vilka typer av anläggningar och vilka material som ska omfattas av allmänna regler, det är också viktigt att tydliggöra hur de allmänna reglerna inte ska

Analysen som utredningen har gjort visar att det inte finns något uttalat behov av en särskild ordning för rut- avdrag för äldre personer samt att en särskild ordning för

I stället överväger tydligt de ekonomiska skälen för att utveckla RUT med några fler tjänster, då det kan bidra till att ytterligare minska de problem som skattekilarna på̊

SKR anser snarare att ruttjänsterna skulle bli ett utrymme att nyttja för de personer som inte har omvårdnads- och/eller servicebehov för att få dessa insatser beviljade

en skattereduktion med halva arbetskostnaden för vissa hushållsnära tjänster, är viktigt för att underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och ansvar för

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utredarens förslag till yttrande, att inte införa särskilt rutavdrag för