• No results found

Lokala sparbanker Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lokala sparbanker Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S2285

Motion till riksdagen

2018/19:1808

av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)

Lokala sparbanker

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över sparbankernas möjligheter att ta in externt kapital och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Organiserade verksamheter som främst har samhällsenliga ändamål, bygger på

demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn, kallas för social ekonomi. Det är i huvudsak ideella föreningar, kooperativ, ideella stiftelser och andra liknande sammanslutningar som bedriver dessa sociala och ekonomiska verksamheter. Drivkraften i dessa verksamheter är allmännytta och medlemsnytta.

Även banker och kapitalförsörjning kan inrymmas i den sociala ekonomin, där sparbank är en associationsform för att bedriva bankverksamhet.

Sparbanken kan liknas vid en stiftelse som saknar egentliga ägare och där verksam-heten står under insyn av ett antal huvudmän som utser bankens styrelse. Syftet för en sparbank är att främja sparsamhet och saknar ett enskilt vinstintresse. Idag kvarstår, förutom Swedbank, ett mindre antal små, fristående sparbanker och sparbanksstiftelser.

Sparbankerna har klarat sig undan de senaste årens problem med kapitaltäcknings-regler, brist på eget kapital och låg kundnöjdhet som drabbat andra banker. De har istället kunnat visa på att de är välkapitaliserade, har god förankring i den region där de verkar och lånar ut kapital långsiktigt till det lokala näringslivet.

De fristående sparbankerna har stor betydelse för näringslivet utanför storstäderna. De har en stark lokal förankring och en uttalad ambition att stödja utvecklingen av fungerande lokalt näringsliv och kapitalmarknad. På många orter är sparbankerna ensamma kvar när andra banker lämnat eller minskat sin närvaro.

Dock saknas det idag en struktur som understödjer de svenska lokala sparbankerna och sparbankerna tillåts inte ta in externt kapital, det gör det svårare för sparbankerna att stärka sin kapitalbas.

Sverige borde ta efter den modell som finns i Norge där sparbanker kan ge ut så kallade egenkapitalbevis. Dessa fungerar på samma sätt som en aktie, med den stora skillnaden att sparbanken behåller huvudmannaskapet.

(2)

Den har även lett till att stärka bankens lokala förankring då statistik visar att merparten av bankernas egenkapitalbevis har köpts av personer på samma ort som där banken är verksam.

Att stärka sparbankerna har många fördelar som främst rör regional och lokal utveckling men även för att skapa positiv konkurrens på den svenska bankmarknaden.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Teresa Carvalho (S) Kalle Olsson (S) Fredrik Lundh Sammeli (S) Kristina Nilsson (S) Peter Persson (S) Johan Andersson (S)

Hanna Westerén (S)

References

Related documents

Handelsanställdas förbund anser det vara självklart, att det inte ska vara någon som helst sekretess för vilka företag som tar emot offentliga stöd. Det är för samhället,

Promemorians förslag är att sekretess inte ska gälla beslut om stöd i ärende enligt lagen om stöd vid korttidsarbete eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den

Bakgrunden till förslag på ändring är att kostnaden för verksamhetsutövare och myndigheter att hantera uppföljning och tillståndsprocesser inte motsvarar de miljövinster som

Som mindre anläggning räknas i detta fall anläggningar med en sammanlagd effekt om 20 MW och släpper ut mindre än 2500 ton koldioxid per år räknat över en period om tre år. De

Datum 2019-12-11 Beteckning 4012/2019 Sid nr 1(1) Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår handläggare Kenneth Sjöstrand, 010-44 44 657.. Vårt föregående datum

FRA anser vidare att den föreslagna lydelsen av 58 § avfallsförordningen även bör omfatta undantag från skyldighet att lämna uppgifter till avfallsregistret för

Om ond tro flyttas från relativa till absoluta hinder beskärs möjligheten att genom ett medgivande eller samexistensavtal lösa ond tro-situationen eftersom det inte är lagtekniskt

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

investeringsstödet anser dock SFS att investeringsstödet bör kopplas till krav på lägre hyror, så att studenter har råd att efterfråga

SKR är positiva till kommitténs föreslagna principer för reformering av Boverkets byggregler (BBR) och anser att dessa bör ligga till grund för Boverkets redan påbörjade arbete

Genom månadsvis utbetalning av klimatbonusen till den registrerade ägaren under de första 36 månaderna försvinner helt incitamentet att på grund av klimatbonusen sälja bilen

Det finns en risk att det avtal som behöver tecknas för att försäkra att framtida ägare inte exporterar bilen inom 5 år upplevs som problematiskt, framförallt för

Methods tested to enhance contaminant removal: 1) gravitational and electro-kinetic infiltration of nutrients, electron-acceptors, bacterial preparations, and

Based on the fact that, sediments will be subjected to dredging [6], and further solidification/stabilization, this current study was focused on applying a modified

Lärarna, som vet att klassen lätt kan bli orolig, har placerat sig strategiskt för att hålla ordning med Vendela, som ömsom skriver ömsom vänder sig mot klassen, och Nora

runstensresandet fortfarande fungerade som tingsplats och om Konga härad åtminstone till stor del omfattade det vi idag känner, så bör detta ha varit den viktiga vägen

Kapuścińskis önskan om att vara där gäller, förutom platsen, även tiden för Historia och figuren Herodotos; rentav som hans studieob- jekt: ”Om Jarda [tjeckisk kollega] och

Lena Tyréns avhandling som lades fram och försvarades i veckan före midsom- mar i år har titeln ”Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det vi vill”

17 I kommuner där Sverigedemokraterna går starkt framåt skulle man allt annat lika alltså förvänta sig att detta ackompanjeras av en på- tagligt ökad acceptans för

Eftersom politiskt intresserade också röstar i större utsträckning än personer som är mindre intresserade av politik är det möjligt att andelen per- soner i urvalet som

Att detta också hade en misantropisk sida som berövade hantverkaren hans arbete för att i Ures anda ersätta honom med en maskin eller med billigare arbetskraft, som kvinnor och

Being of rural origin, the rural primary teachers are well aware of the antagonistic relationship between the modern »scientific» world view pro- claimed in school teaching, on the

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en successiv och metodisk översyn av regler för att underlätta för anställda att ta över verksamhet och