• No results found

Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanslisvar Vårt Dnr Ert Dnr

2020-09-11 RR 2020-206 Ju2020/02447/L3

Postadress Webbplats E-post 1/1 Box 4044, 102 61 Stockholm www.regelradet.se regelradet@regelradet.se

Justitiedepartementet

Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i

den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2020/02447/L3, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt kan bedömas medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Christian Pousette Verksamhetsledare

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

References

Related documents

Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt. Domstolsverket har därför

bestämmelser, torde i enlighet med Trips regler om nationell behandling och mest gynnad nation innebära att utländska rättighetshavare från alla WTO:s medlemsländer har rätt

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Ulrika Lindén efter föredragning av verksjuristen Charlotte Hansson.. Med stöd av Kronofogdens

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena Johansson med jurist Anna Månsson Nylén som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Om ond tro flyttas från relativa till absoluta hinder beskärs möjligheten att genom ett medgivande eller samexistensavtal lösa ond tro-situationen eftersom det inte är lagtekniskt

I den slutliga handläggningen har också verksjuris- ten Ida Lindblad Hammar, Olof Johansson, Pär Åkesson och Andreas Davelid deltagit.

Fakulteten ställer sig positiv till att ändringarna till följd av EU:s frihandelsavtal med Vietnam inte hanteras särskilt utan att avtalet läggs till i uppräkningen av internationella