• No results found

Ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats Motion 2020/21:3346 av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats Motion 2020/21:3346 av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1807

Motion till riksdagen

2020/21:3346

av Lotta Olsson m.fl. (M, KD, SD)

Ge Örebro flygplats status som

beredskapsflygplats

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Örebro flygplats status som beredskapsflygplats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Örebro Flygplats bör bli en av landets beredskapsflygplatser. Dels beroende på sitt centrala läge i landet och sin långa landningsbana, som möjliggör alla typer av tunga transporter. Utöver flygplatsens geografiska placering och utformning kan en lång rad andra argument tillföras som stärker dess användning som beredskapsflygplats.

Örebro Airport är reserv till helikopterflygplatsen på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, samt att tornet hjälper till med att leda in trafiken till deras helikopterplatta vid dåligt väder. Varje vecka landar plan med radioaktiva isotoper som sedan transporteras till USÖ, isotoperna används vid behandling av cancer och det finns inget annat sätt att transportera dessa då deras halveringstid gör att man inte hinner. En logistikkedja från produktion av isotop till behandling av patient som är planerad i detalj. Regelbundna transporter av organ och kroppsdelar för transplantationer till och från USÖ samt vidare regelbundet ambulansflyg från flygplatsen.

(2)

2

Fångtransporter Inom flygplatsens upptagningsområde ligger både anstalterna i Kumla och Hinseberg, båda fängelser med grova förbrytare som ofta säkerhetsmässigt flygs vid förflyttningar.

Örebro Airport är en av två flygplatser i Sverige som används frekvent vid återföring av personer som inte tillåts att vara i Sverige, månadsvisa flygningar av chartrade

flygplan.

Polisen använder ofta flygplatsen för tankning av sina helikoptrar när dom är i regionen. Polisen har dessutom flera funktioner stationerade på flygplatsen, tex utlänningsroteln i Bergslagen (Dalarna, Värmland och Örebro län).

I stort allt materiel och fordon som försvaret använder och har använt vid sina internationella missioner flygs från och tillbaka till flygplatsen. Ofta delaktig och har en central roll i försvarets övningar, tex Aurora 17.

Närmaste fraktflygplatsen till MSBs lager i Kristinehamn som dessutom nyss fått uppdraget att hantera EU:s lager för civil krishantering Örebro flygplats var den enda flygplatsen som kunde uppfylla de krav och kriterier som MSB hade vid sin

upphandling av utskeppningsflygplats för några år sedan (i konkurrens med tex Arlanda och Landvetter).

Örebro Airport tog emot, och var bas för det internationella brandflygen i somras. Dessutom etablerade MSB en operativ ledning för hela Sveriges insatser via

flyg/helikopter på flygplatsen. Flygklubben på flygplatsen har under många år haft ett omfattande uppdrag att bedriva brandflyg i Närke och Västmanland.

TAM (Täby Air Maintenace) stationerade på Örebro flygplats är idag de enda i Europa som underhåller Saab 340 och Saab 2000, två flygplanstyper som trafikerar många inrikeslinjer och därmed strategiskt viktiga för trafiken i Sverige. Företaget har kunder från hela världen.

Aktörer på flygplatsen förmedlar expressgods till stora delar av Mellansverige. Regeringen bör därför ge Örebro flygplats status som bredskapsflygplats.

Lotta Olsson (M)

References

Related documents

Forskning och studier nämner bland annat den växande populismen som ett allvarligt hot mot den öppna demokratin, samtidigt som det sker en utveckling mot minskat förtroende

Förutom dessa kapitel finns en inledning (kapitel 1), där författarna ställer frågan: "Vad är det allra svåraste med att vara svensklärare?" Denna fråga ställdes också

I uppsatsens avslutning anknyter författaren till det yngre militära indelningsverket och menar här att grundstrukturerna till systemet drogs upp av Karl XI och hans rådgivare

Vid utvärderingen av överenskommelsen med Universitetssjukhuset om forskning 2007 konstaterades att förvaltningen uppfyllt fyra av fem mål medan Forskningsnämnden ansåg att målet

Sportfiskarnas synpunkter nedan håller sig till förslaget till skyddsjakt på enskilds initiativ kopplat till storskarv, förslagen knutna till licensjakt på säl, samt förslaget

Det finns även en vinst med ett totalförbud enligt alternativ 1, då det kan ge bättre incitament till teknikutveckling för att utvinna både fosfor och kol ur slam för

Att minska mängden silver vi utsätts för och som sprids i miljön är självklart viktigt men utan de konsekvenser silvret skulle få för spridning av slam på åkermark hade

Polismyndigheten har i tidigare remissvar 1 pekat på att användningen av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster ökar och att dessa tjänster ofta används

Utredningen lämnar dels förslag på en skyldighet att registrera uppgifter om abonnemang för kontantkort i syfte att säkerställa att uppgifterna finns tillgängliga

Målkonflikten med livsmedelsproduktion behöver tas på allvar. Dels med anledning av de samhällsmål som finns rörande livsmedelsproduktion, krisberedskap, klimatanpassning m.m.

Åtgärder inom LULUCF och hänsyn till andra mål Åtgärder för ökad kolsänka och minskade utsläpp inom LULUCF-sektorn som tillgodoser andra värden och mål bör prioriteras,

Anledningen till det anges vara att en fondförvaltare som lämnar årsberättelse efter den 31 december 2021 ska lämna hållbarhetsinformation enligt bestämmelserna i EU:s förordning

Det går även att förlägga delar av eller hela kurser till dessa campus, samt att det möjliggör för universitetspersonalen att bosätta sig att ha sin utgångspunkt från

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Det nya museet ska vara starkt kopplat till universitet och högskolor, både nationellt och in- ternationellt, för att få den status och hålla den kvalitet som krävs och stimulera

Kollegiet anser därför att utredarens förslag om att Riksarkivet i samråd med Ekonomistyrningsverket (ESV) ska ta fram en modell för att beräkna avgifterna är för begränsat och

Malmö Universitet ställer sig mycket positivt till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen och har med intresse tagit del av betänkandet kring etablerandet av ett

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (dir. Uppdraget skulle ursprungligen ha redovisats den 31

3. ett beslut enligt 5 kap. 29 § ellagen i fråga om underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2016–2019 har fått laga kraft. 4 § En ansökan om

I handläggningen har också verksjurist Elin Söderlind, utredare Fredrik Ekholm, utredare Ingrid Eriksson och föredragande utredare Helena

Det föreslagna demokrativillkoret i 3 a § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område (Kriminalvårdens statsbidragsförordning)