• No results found

Sanering av Östersjön Motion 2020/21:410 av Niels Paarup-Petersen (C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sanering av Östersjön Motion 2020/21:410 av Niels Paarup-Petersen (C) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:410

av Niels Paarup-Petersen (C)

Sanering av Östersjön

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att sanera Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Östersjön är ett av Sveriges viktigaste farvatten. Både ur ett ekonomiskt och ur ett eko-logiskt perspektiv. Men medan Östersjön i ekonomiska termer är välmående är det inte samma när det kommer till ekologin.

10 000-tals spöknät ligger i Östersjön och förstör det sårbara fisk- och plantlivet i havet. Det finns även mycket miljöfarligt material på Östersjöns botten. Det mesta av det har legat där sedan andra världskriget eller från efterkrigstiden. Tiden börjar rinna ut för skalskyddet för de ofta kemiska substanser som dumpats eller som finns i sänkta fartyg. Det finns alltid en risk i att röra gamla farliga produkter men det finns också skäl för vår generation att göra upp med historien och lämna över en renare Östersjö till kommande generationer. I första hand är det möjligt för riksdag och regering att starta en sanering i svenskt vatten men det kan och bör vidgas till att alla Östersjöstater bidrar till en sanering av vårt gemensamma hav.

References

Related documents

Länsstyrelsen ifrågasätter inte att så är fallet, men när det gäller tidningar väljer många konsumenter att bara ha en digital variant för att spara trädråvara eller av

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Promemoria om Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper.. Sammanfattning och

Örebro universitet vill även lyfta att det är viktigt att rekommendationer och riktlinjer för fortsatt arbete med validering inom högskolesektorn tas fram i nära samarbete

Kompetensförsörjning som grunduppdrag för regioner och att regionerna kan söka medel för utveckling och strukturer för arbetet bedöms bidra till att alla regioner

Gransk- ningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsfor- mer eller rättssäkerheten generellt. Domstolsverket har, utifrån ovannämnda

För att motsvara de bestämmelser som gäller för myndigheter idag bör begränsningen även fortsatt gälla för myndigheter på samma sätt som för företag och övriga sektorer..

Länsstyrelsen bedömer att utredningens förslag kan bidra till att lösa detta, men vissa problem riskerar att kvarstå. En tydligare organisation med ett utpekat ansvar hos

Länsstyrelsen noterar också att arbetet kopplat till den nationella planen för vattenkraft (NAP) kommer att kräva mer resurser framöver, vilket inte tycks vara med i

Utredningen beskriver att friska anhöriga inte behöver stanna hemma för att minska risken för att smitta de som tillhör en av riskgrupperna eftersom ”myndigheten påpekar att det

För den del som ersättning lämnas krävs enligt förslaget att den försäkrade inte har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan

sammankopplade och bör vara en grundsten för Europas ekonomiska återhämtning efter krisen. Omställningen till ett digitalt samhälle kan gynnas av åtgärder för ett

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag för utgivning av tryckta allmänna

Vidare har USA antagit en lag (den s.k. US Cloud Act) som innebär att amerikanska tjänsteleverantörer i regel ska vara skyldiga att följa en begäran från amerikanska myndigheter

Avseende kapitlet 4 Överväganden och förslag vill vi inledningsvis hänvisa till följande; Arbetsgivarverket har i ett tidigare remissvar lämnat synpunkter på de förslag

Arbetsmiljöverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på

Sammanfattningsvis vill Borgholms kommun framhålla att en lokal statlig närvaro i kommunen är avgörande för dels vår befolkning som är den äldsta i landet dels vårt näringsliv

serviceplaner där de identifierat serviceorter, möjligheten att vidareutveckla dessa att även tillhandahålla statlig service är mycket intressant då det bör öka jämlikheten

Länsstyrelsen väntar tålmodigt på utredningens andra del som handlar om möjligheten att samla ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Sta- tens servicecenter samt

Principen om ”en väg in” för medborgarna borde vara vägledande, liksom en så bred, heltäckande och likformig statlig närvaro i riket som möjligt.. Ett upplägg med samarbete

Detta för att kunna samplanera och hitta synergier med stadens kontakt- center och också för att kunna bidra när det gäller lämplig lokalisering av ett nytt servicekon- tor i