• No results found

Remissyttrande över betänkandet En ny mervär-desskattelag (SOU 2020:31)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över betänkandet En ny mervär-desskattelag (SOU 2020:31)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE 1 (1) DATUM

2020-10-23 DIARIENR 2020/1027

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag kl. 8-12, 13-16

R2B

 

Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen,

Enheten för mervärdesskatt och punktskat-ter, Johan Magnander

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över betänkandet En ny

mervär-desskattelag (SOU 2020:31)

Ert dnr Fi2020/02542/S2

Domstolsverket har granskat betänkandet mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Gransk-ningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsfor-mer eller rättssäkerheten generellt.

Domstolsverket har, utifrån ovannämnda utgångspunkter, inget att erinra mot de remitterade förslagen.

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving. Föredragande har varit juristen Anna Wielgosz.

Charlotte Driving

Anna Wielgosz  

References

Related documents

Stockholms universitet, juridiska fakulteteten Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svensk Försäkring Svensk Handel Svenskt Näringsliv Sveriges Advokatsamfund

Vi vill särskilt instämma i den allvarliga kritiken mot att utredningen inte gjort en översyn av de negativa konsekvenserna av momsundantagen inom vård- och utbildningsområdet. En

Det kan dock enligt FAR:s mening övervägas om beloppsgränsen för undantag för skatteplikt bör höjas framgent för att undvika att beskattningsbara personer med begränsad

Svensk Sjöfart tolkar utredningens förslag som att ambitionen inte är att föreslå materiella ändringar vad avser momsreglerna för fartyg som används på öppna havet,

25 § femte punkten NML ange att en handling som likställs med en faktura enligt 19 § ska innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan för att

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.. Föredragande har varit

[r]

Svensk Försäkring ansluter sig till vad som har förts fram av NSD och har inte några ytterligare synpunkter..