• No results found

Årsrapport VCTB 2014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Årsrapport VCTB 2014"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vårdplaneringsgruppen  för  CNS-­‐tumörer  VCTB  verksamhetsberättelse  2014   VCTB  har  under  2014  haft  tre  möten;  

140117  i  Göteborg  med  inbjudna  barnonkologer  från  Kaunas,  Litauen,  140516  i  Stockholm  och  141009-­‐10   internat  på  Rosersbergs  slott  utanför  Stockholm.  

Flera  medlemmar  deltog  i  arbetsgrupperna  vid  SIOPE  Brain  Tumor  Group  möte  och  vid  ISPNO  –mötet   (International  Society  of  Pediatric  Neurooncology)  i    Singapore  i  juni  2014.  

Några  frågor  som  diskuterats  under  året;   1)Behandlingsprotokoll  och  studier  

SIOP  PNET  5-­‐studien  för  låg-­‐  och  standardrisk  medulloblastom  som  är  det  första  CNS-­‐tumörprotokollet  med   molekylärbiologisk  riskstratifiering,    är  öppnad  i  Tyskland  och  protokollet  används  i  Sverige,  öppnas  preliminärt   här  under  2014.  CLIMB-­‐studien  i  regi  av  Novartis  för  behandling  av  recidiv  av  SHH-­‐positiva  (sonic  hedgehog)   medulloblastom  med  SHH-­‐hämmare  är  startad  2013    i  Stockholm  på  barnsidan  samt  på  flera  vuxencentra  men   under  2014  prematurt  stängd  pga  mycket  få  SHH-­‐positiva  patienter  i  screeningen.  MEMMAT-­‐studien  för  övriga   recidiverande  medulloblastom  har  startat  officiellt  under  2014  dock  ej  i  Sverige  ännu,  men  används  redan  på   flera  centra  med  tanke  på  preliminära  resultat  visande  ökad  långtidsöverlevnad  från  prof  Irene  Slavcs  grupp  på   barnonkologen  i  Wien.  

SIOP  Ependymoma  II  används  också  men  inte  officiellt  öppnat.     Beträffande  LGG  används  SIOP  LGG  2003,  nytt  protokoll  är  på  gång.     SIOP  CNS  GCT  II-­‐studien  är  startad  i  Sverige  2013.  

ANGIOCOMB-­‐studien  för  diffusa  ponsgliom  (DIPG)  är  stängd  och  publicerad  (Pediatr  Blood  Cancer.  2014   Sep;61(9):1603-­‐9.  doi:  10.1002/pbc.25045.  Epub  2014  Apr  1)  med  2-­‐årsöverlevnad  17%  som  ändå  är  bättre  än   de  flesta  publicerade  studier.  VCTB  har  uttryckt  intresse  för  att  medverka  i  franska  BIOMEDE-­‐studien  med   biopsistyrd  behandling  av  patienterna.  VCTB  är  positivt  till  att  medverka  till  DIPG-­‐register  i  SIOPE´s  regi,   lokaliserat  till  Amsterdam.  

HERBY-­‐studien  för  patienter  med  höggradiga  gliom  har  snart  rekryterat  120  pat  från  80  centra  och  kommer   förhoppningsvis  svara  på  frågan  om  tillägg  av  Avastin  till  RT+Temodal  ger  en  överlevnadsvinst.  

SIOPE  Infant  HGG-­‐1  är  under  färdigställande  men  används  redan  i  preliminär  version.  

Andra  VCTB-­‐relaterade  projekt  är  incidensstudie  rörande  AT/RT  med  eftergranskning  av  embryonala  tumörer   hos  små  barn  (Pernilla  Grillner),  studie  rörande  glioneuronala  tumörer  (Christoffer  Ehrstedt),  studie  rörande   ledtider  vid  diagnos  av  CNS  tumörer  (Olof  Rask,  Pernilla  Grillner),  cerebellär  mutism  NOPHO-­‐studie  under   ledning  av  Köpenhamn  med  Pernilla  Grillner  som  svensk  PI,  spinala  tumörer    (Oscar  Persson,  Bengt  Gustavsson   m  fl)  

2)Barntumörbanken  

Prof  Susan  Pfeifer,  Uppsala  har  en  tjänst  knuten  till  Barntumörbanken  som  är  lokaliserad  till  Karolinska  för  att   fortsätta  sitt  viktiga  arbete  med  CNS-­‐tumörer  och  neuroblastom,  på  sikt  också  övriga  solida  tumörer.  

Insamlingen  av  barnhjärntumörer  har  nu  kommit  igång  ordentligt  och  det  fanns  i  oktober  2014  103   tumörbiopsier,  112  blodprover  från  barn,  88  blodprover  från  föräldrar  i  banken.  Utdelning  av  material  för   studier  kan  ske  då  200  tumörprover  insamlats  och  en  nämnd  för  prövning  av  ansökningar  ska  tillsättas  innan   detta  sker.  

(2)

 

3)Skandionkliniken,  Uppsala  för    protonstrålning  

Öppnas  preliminärt  Juni  2016  och  VCTB  har  viss  insyn  i  planeringen  av  de  många  både  medicinska,  logistiska   och  ekonomiska  frågorna  inför  starten.  

    Stockholm  150114   Stefan  Holm   Ordförande  VCTB        

References

Related documents

Sedan 2012 har gruppen också arbetat med att identifiera brister i underlag och metoder i denna tillståndsbedömning, samt arbetat med att utveckla metoder för tillståndsbedömningen

Dels har flera nya avtal med olika intressenter bidragit till att utveckla våra affärer och förstärkt rederiets åtagande enligt ägarens önskemål.. Vi har också fortsatt

ende) för en upptagning eller uppteckning av uppgifter som har inhämtats enligt LSF när det gäller uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap.. FRA utgår

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

För främjandet av den personliga integriteten anser Kriminalvården att det kan finnas skäl att, utöver fällande domar i brottmål, även undanta friande domar i brottmål

Frågan om det svenska grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefrihet och dess förhållande till unionsrätten må vara en rättspolitisk debatt, men Sieps vill framhålla att det

Kommittén föreslår också att redaktioner för webbsändningar ska undantas från databasregelns tillämpningsområde så att dessa inte får grundlagsskydd av det enda skälet att

Detta tack vare att tidigare utsläpp från Målerås och Gullaskruns reningsverk åtgärdats genom att avlopps- vattnet numera leds via överföringsledning till reningsverket i