• No results found

Yttrande över betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping Öppettider: måndag-fredag 08.30-16.00 Remissyttrande Datum 2020-11-23 Diarienummer FJO 2020/256 Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Yttrande över betänkandet Ett ändamålsenligt

skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU

2020:45)

Ert diarienummer Ju2020/02919/L6

Förvaltningsrätten har granskat betänkandet med utgångspunkt i

domstolens verksamhetsområde och har inga särskilda synpunkter att lämna på förslagen som presenteras.

___________________

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Susanne Bagge. Förvaltningsrättsnotarien Lina Silén har varit föredragande.

Susanne Bagge

References

Related documents

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Slutsatsen av detta är att samtliga tobaksprodukter bör regleras på samma sätt och att barn och unga ska skyddas från exponering av samtliga tobaksprodukter (sk

Hänsyn ska tas till vilken typ av personuppgifter det är fråga om – i synnerhet om det är fråga om känsliga uppgifter – och vilken typ av behandling det är fråga om och

DO är också positiv till utredningens förslag om att villkor för public serviceföretagens uppdrag i allmänhetens tjänst, däribland krav på att beakta behoven hos personer

Delegationsbestämmelsen om produktinformation är relativt ny och om denna delegationsregel ger möjlighet till införande av neutrala förpackningar avseende tobak och

ende) för en upptagning eller uppteckning av uppgifter som har inhämtats enligt LSF när det gäller uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap.. FRA utgår

Tingsrätten anser att den föreslagna bestämmelsen framstår som svårtillämpad eftersom det inte framgår när eller hur bedömningen ”inte heller kan påträffas här

Vidare skulle, då den föreslagna inskränkningen i grundlagsskyddet här motiveras av ett stärkt integritetsskydd, tolkningen av yttrandefrihetsskyddet till viss del komma att läggas

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte.. Christina

I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjurist Elin Häggqvist, föredragande.

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena M Johansson med jurist Andrea Mesko Petersson som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Myndigheten för delaktighet förutsätter vidare att ovanstående skrivning i yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelse ger utrymme även för lagstadgade krav på vidaresändning av

Trots detta innehåller betänkandet ingen närmare analys av hur grundlagsskyddet för denna typ av tjänster skulle påverkas av den före- slagna regleringen och av vilka

Reklam för tobak är reglerad på så sätt att det bara är försäljningsstället som får göra reklam och denna ska inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk..

Även om det framgår av betänkandet att detta inte är avsikten med ändringarna, anser hovrätten att det bör övervägas om denna otydlighet till följd av hänvisningarna mellan

Det förekommer också att det i rättsdatabaser är möjligt att göra sökningar på domar som rör tvångsingripanden från samhället gentemot enskilda – barn och vuxna –

SKR instämmer i kommitténs bedömning att det finns skäl att begränsa anskaffar- friheten i publiceringssyfte såvitt gäller avbildning, beskrivning och mätning av skyddsobjekt

Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud, efter föredragning av verksjuristen

Situationen är alltså den att den som känner sig förtalad i en sändning från utlandet inte kan åtala den som medverkar som meddelare och säger det som uppfattas som

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping