• No results found

Krafttag mot återvändande terrorister Motion 2019/20:3352 av Arman Teimouri (L) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Krafttag mot återvändande terrorister Motion 2019/20:3352 av Arman Teimouri (L) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion L

Motion till riksdagen

2019/20:3352

av Arman Teimouri (L)

Krafttag mot återvändande terrorister

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återvändande

terrorister inte utan att ta ansvar för sina brott ska beredas förtur till bostäder genom s.k. sociala kontrakt och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner bör ha samma ansvar som staten för att motverka våldsbejakande extremism genom bl.a. anmälningsplikt och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att socialtjänsten ska ges ett tydligt lagstöd att kunna bedriva avhopparverksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Uppskattningsvis 150 personer som har deltagit i strider eller har haft samröre med jihadistgrupper i Irak och Syrien har återvänt till Sverige. Den absoluta majoriteten av dem går i dag fria i Sverige. Det svenska samhället måste ta krafttag för att säkerställa att dessa personer lagförs för sina brott mot mänskligheten, att de deltar i avhopparverk-samhet och att de inte utgör någon fara för den svenska allmänheten.

Socialnämnden i Stockholms kommun antog under våren 2015 en strategi mot våldsbejakande extremism. Ansatsen att vilja ta fram en sådan strategi är lovvärd och alla drabbade svenska kommuner bör följa efter. Det finns saker i Stockholms strategi som är bra, till exempel skrivningar om samverkan och utbildning. Det är viktigt att vi tidigt upptäcker personer som är på väg in i radikala miljöer.

Men strategier som i praktiken innebär att individer ska få gå före i sociala köer utan att behöva ta ansvar för sina brott är oerhört provocerande. Strategin som antogs beskrev hur personer som återvänder från strider utomlands ska få hjälp med bostad och försörj-ning, men anmärkte inget om de brott som dessa personer kan ha begått. Vi kan inte ha positiv särbehandling för jihadister, och vi kan definitivt inte ignorera eller trivialisera deras gärningar.

(2)

2 Sverige har, liksom alla andra medlemmar i världssamfundet, en oavvislig plikt, enligt folkrätten, att förhindra och lagföra dessa brott, oavsett var någonstans de begås. Inga offentliga tjänstemän – oavsett om de är kommunalt anställda eller statligt anställda – kan se mellan fingrarna. Alla måste hjälpas åt.

Läser man strategins text om det så kallade efterperspektivet noga talar den om två grupper: de som vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering och de som kom-mer hem från strider utomlands. Dessa två grupper är inte identiska. I det första fallet finns det en motivation att förändra sitt liv till det bättre. I det andra fallet är detta inte alls säkert, snarare tvärtom.

Personer som vill göra den svåra resan ur en extrem miljö ska få samhällets stöd på vägen. Detta kräver ett helhetsgrepp om personernas situation. De måste få träffa perso-ner som har gjort samma resa som de, och deras anhöriga måste få hjälp att stötta dem på vägen. Här kan kommun och stat göra mer än i dag. Inte heller här kan man dock bortse från de brott som eventuellt har begåtts. Ånger ger inte immunitet.

Men att säga att personer ska kunna åka iväg och strida utomlands och sen kunna komma tillbaka och påräkna samhällets stöd, utan att det nödvändigtvis finns en motiva-tion att förändra sitt liv och utan att man ska behöva sona sina brott, det är ett moraliskt haveri och ska inte tillåtas.

References

Related documents

Då det endast är legitimerade lärare som får sätta betyg kan en utökning av betygssättande skolor äventyra rättssäkerheten och skapa problem, framför allt för små

Grundskolenämnden har yttrat sig och ställer sig generellt positiv till promemorians förslag men anser att sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och tidigare betyg bör utredas

Svenskt Näringsliv stödjer förslaget om att Naturvårdsverket får i uppdrag att ta fram mål för tillsynen och en tillsynsstrategi för att få en mer enhetlig tillsyn i landet och

Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Eva Merkel samt chefsjuristen Rikard Janson.. Föredragande har varit verksjuristen

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning Ds 2019:33 (UD2018/07645/HI). FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över

Den föreliggande lagrådsremissen om förslag till skärpta straff för de alvarligaste formerna av immaterialrättsintrång innehåller viktiga nyheter som kommer att får betydelse

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB Postadress/Postal address: Box 17608, SE-118 92 Stockholm |

I rapporten förordas även att en övergång till Statens servicecenters e-handelstjänst i första hand bör omfatta myndigheter som redan idag är kunder till

I SSCs egen delrapport" En samordnad ekonomifunktion för statliga myndigheter" som förslaget har sin grund i, konstaterar SSC själva att "Myndigheter med en

Föredragande i ärendet har varit föredragande juristen Andreas Svadling..

Jordbruksverket får för åtgärdens genomförande använda 1,5 miljoner kronor under 2020.. Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden För

Regeringen uppdrar åt Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) att genomföra nedan beskrivna åtgärder under åren 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin för

Till detta kommer en osäkerhet om vad som gäller i frågan om allemansrätten omfattar snöskoter- körning som sker utan risk för skada och om fastighetsägarens med-

Samtidigt som den särskilda avgiften utvidgades till att omfatta kommunernas egna gynnande biståndsbeslut infördes också en skyldighet för socialnämnderna i respektive kommun att

Till exempel anser endast lite över hälften i den yngsta åldersgruppen att det är mycket allvarligt att arbeta svart samtidigt som man får sjuk-

Riskanalyser inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll görs på flera olika nivåer men inte på ett sådant sätt att de fångar riskerna för felaktiga utbetalningar

Kommittén utgår ifrån att Riksbanken är i stånd att bedriva en inhemsk penningpolitik som är oberoende av den europeiska (dvs den internationella)

metodutveckling för att motverka antiziganism och diskriminering för att gruppen romer ska kunna tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter på lokal nivå, samt vara behjälplig

Länsstyrelsen delar inte utredningens uppfattning att detta inte är en fungerande lösning (3.4.) utan menar att det fungerar väl inom andra områden och att det inte finns