Innehåll 2001

Download (0)

Full text

(1)

Innehåll 2001

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2001_reg

Fornvännen 2001

(2)

Innehåll, årgång 96 — 2001

Andersson, K, Romerska kärl i Uppland o d i Västmanland. - Summary. 2 1 7

Back Danielsson, 1-M., Hemdrup-staven - ett nytt tolkningsförslag. - Summary. 72

Baudou, E., Svenska Fornminnesföreningen och arkeologins etablering. - Summary. 8g Bliujiené, A., Curonian bead sets with bronze

spacer plates and their Scandinavian paral-lels. - Sammanfattning 835

Böhme-Schönberger, A., Das silberne Zierblech von Eggeby. -Sammanfattning. 79

Cornell, P., Johansson, N. åf Hedin, I.., Ett möte mellan Sverige och Nicaragua. - Summary.

16g

Hedvall. R. d t Gustavson, I I , Rimdkyrkan i Klos-terstad - en presentation av ett pågående pro-j e k t - Summary. 145

Herschend, E, Pegas på tusentalet - attityder till runstensdiktning. - S u m m a r y . 23

Loven, C, Kloster, klosterliknande inrättningar ock klostertraditioner. - Summary. 243 Ramqvist, P. H., Utbytessystem u n d e r det första

atl 1 isendet e. Kr. Idéer utgående från tre mel-lannorrländska älvar. - Summary. 1

Söderlund, K, Nya infallsvinklar pä Stockholms slotts byggnadshistoria. - Summary. 153

DEBATT

André, A.M., m. fl. Arkeologi ock kulturmiljö-värd. Vad ock varför? 177

Baudou, E., Svar till Bozena Werbart angående nationalismen i den svenska arkeologin un-der 1900-talet 35

Carling, 11., Liljestenar med runor. 270 Cornell, P. åf Fikelund, A., Vikingar och

raspoli-tik. Angående en bok om vikingar i Syd-amerika som nyligen givits ut på svenska. 99 Dahlberg, M., Liljestenar och källkritik. 102 Gren, I... Förebilder till liljestenarna måste

re-dovisas - replik till Markus Dahlberg. 267 Herschend, E, Tämligen -svar till jonaikan

Lind-ström. 181

Knajie, A., Ett apropå till ett Kort Meddelande. i8(i

Lindström, /., Synnerligen - s v a r till Frands Her-sckcnd. 185

Wase, 1)., Ryktet om de golländska farmannens död är högaktuellt. 272

KORTA MEDDELANDEN

Kresten, R, A thermoluminescence date for the Rällinge hill fort, Raä 32, Helgarö parish, Södermanland. Possible evidence of Ing-jald's fiery demise? 279

Lamm. J.P., Oscar Almgren ock Vendeltiden -en kronologihistorisk notis. 39

- Det nordligaste av alla. Ett karolingiskt dräktspänne från Hammarby socken i Upp-land i belysning av ett äldre praktfynd. 187 Mats P. Malmers bibliografi 1987—2001. 191 Sjöholm, A., Balkåkraparalleller från Sardinien.

107

KONCRKSSl K OCH UTSTÄLLNINGAR

Franke, M. åf Stensköld, /-.., European Associa-tion of Archaeologists. Sjunde årliga mötet, Esslingen am Neckar i Tyskland, 19—23 sep-tember 2001.281

Trotzig, C., Ett decennium med den arkeologis-ka Europakonventionen. 195

Ringstedt, N , Symposiet »Svensk arkeologi i in-l a n d e t - e t i s k a aspekter». 1 1 1

Rundkvist, M., Tag 2000. Tkeoretical Archaeo-logy Group, Oxford 18—20 december 2000. 4 '

- Det fjärde nordiska stratigrafimötet, danska Viborg 3—5 augusti 2 0 0 1 . 198

- Det 52:a Sacksensymposiet, Lund, 19-21 augusti 2001. 199

Sliöbeek. /.., Den femte arkeologiska världskon-gressen, WAC 5, 21—26 juni 2003. 200 RECENSIONER

Andersson, K, (red.), Suionum Hinc Civitates. Nya undersökningar kring norra Mälarda-lens äldre järnålder. Anmälan av K. Cassel. 46 Borg, K, (red.), Eketorp III. Den medeltida

be-fästningen på Öland. Anmälan av Af. Ros-lund. 208

Baudou. E. åf Moeii. /., (red.), Rannsakningar ef-ter antikviteef-ter. Ett symposium om i6oo-ta-lets Sverige. Anmälan av R. Boström. 283 Burenhult, G., (red.), Ajvide ocb den moderna

arkeologin. Anmälan av f Coldbahn. 1 19 Burenhull, G., (red.). Arkeologi i Norden 1.

An-mälan av ,V. Welinder: 137

(3)

2()(i Innehåll, årgång06

Clarke, H. B., Mhaonaigh, Af. N. åfbloinn 11, (red.), k e l a n d and Seandinavia in tke Early Viking Age. Anmälan av F.-A. Stylegar. 50

Danske klostre. Arkaeologiske undersogelser 1972—1996. Anmälan av B. Almqvist 201 Eriksdotter, G., Larsson. S. &t Löndahl, \'., (red.),

Att tolka stratigrafi. Det tredje nordiska stra-tigrafimötet Åland 1999. Anmälan av M. Rundkvist. 2 1 5

Eriksen. I'., Poskaer Stenhus, myter og virkelig-hed. Anmälan av /.. Lundborg. 2 13

Espelund, A., Bondejern i Norge. Anmälan av V. /-.' Buchwald. 128

Fjellheim, S., Samer i Rörostraktene. Anmälan av /. Zachrisson. 133

x<on Firetlen. V., Koch, U. åf Wieczorek, A., (eds.). Völker an Nord- und Ostsee und die Fran-ken. Akten des 48. Sachsensymposiums in Mannheim vom 7. bis 11. September 1997. Anmälan av M. Rundkvist. 135

Geibig , A. åf Paulsen, H., Das Archäologische Fundmaterial VI. B e r i d n e iiber die Aus-grabungen in Haithabu 33. Anmälan av P. Nicklasson. 1 25

Häckens, T, Königsson, L.-K åf Possnert, C., (red.),

l4 C Methods and Applications. A

Sympo-sium Dedicated to Ingrid Olsson on 1 lic Occasion of a Birthday. Anmälan av U. Strucke. 286

I lagrunan, M. & Gabrielsson, C, Tusenårsresan. Anmälan a v / Staecker. 65

Hines, /., H0ilund Nielsen. K. åf Siegmund. /-,', (eds.). T h e Pace of Change. Studies in Early Medieval Chronology. Anmälan av //. Wil-liams. 130

Hoff, A., Lov og landskab. I.andskabslovernes bidrag til förståelsen af landbrugs- og land-skabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250. Anmälan av/. Myrdal. 291

Hunter, J. R. åf Heywoii/t. M. P. el al., The I tam-wie Glass. Anmälan av /.. (i. Henricson. 210 Jensen. /., Fra Bronze- til J e r n a l d e r —en

krono-logisk imdersögelse. Jensen, /., Manden i kis-len. Hvad bronzealderens gravhöje gemte. Jensen,]., Rav. Nordens guld. Anmälan av K.

Kristiansen. 288

Jensen, O. VV, åf Karlsson, I I . (red.). Arkeolo-giska horisonter. Anmälan av /.. Gren. 205 Krongaard Kristensen, IL. Bed og Arbejd. Livet i

de östjyske klostre. Anmälan av /)'. Almqvist. 203

Larsson, Af. åf Olsson, K, Regionalt ock inler-regionalt Stenåldersundersökningar i Syd-ock Mellansverige. Anmälan av M. R11111I-kvisl. 43

Malim. T. åf Hines, J., T k e Anglo-Saxon ceme-lery at Edix Hill (Barrington A), Cam-bridgeshire, Excavations 1989—1991 and a summary catalogue of material from i g t h century interventions. Anmälan av H. Wil-liams. 53

Malmer, B., T h e Anglo-Scandinavian Coinage c. 995—1020. Commentationes de nummis saeculorum IX-XI in Suecia repertis. An-mälan av T. Talvio. 44

Meurman, R., Silverberg i Järnbärarland. An-mälan av P. Kresten. 140

Muller-Wille, Af., (red.), Rom und Byzanz im Nor-den. Mission und Glaubenswecksel im Ost-seeraum während des 8.-14. Jahrbiindeits. Band I—III. Anmälan av /. Staecker. 1 13 Olsen, ()., Da Danmark blev til - seks

radioföre-drag. Anmälan av B. Ambrosiani. 214

von Padberg, L. K, DieChristianisierung Europas im Mittelalter. Anmälan av B. Nilsson. 56 Pause, C, Spätmittdalteiiiche Glasftmde aus

Ve-nedig. Anmälan av /.. C. Henricson. 201 Pedersen, /.., Fischer, A. åf Aalry, B., (red.), The

Da-nish Storeba-lt since tke Ice Age - man, sea and förest Anmälan av /. Strassburg. 292 Pegelow, /., (red.), Ting ock tanke. Ikonografi

pä liturgiska föremål. Anmälan av B. I. Kil-ström. 2 1 1

Persson, I'., Neolitikums början. Undersökning-ar kring jordbrukets introduktion i Nordeu-ropa. Anmälan av M. Larsson. 67

Sawyer, I'., (red.), The Oxford Illustrated His-tory of tke Vikings. Anmälan av F. Svanberg. 123

Steinsland, G. åf Meulengracht Serensen, I'. Män-niskor ock makter i vikingarnas värld. An-mälan av A. Kali/f. 60

Svanberg I. cr Söderberg. B., Porten till Skåne. Löddeköpinge u n d e r järnålder ock medel-tid. Anmälan av C. von Heijne. 71 >

Ward, R. (red.), Gilded and enamelled glass from tke Middle East Anmälan av /.. C. Henricson. 6g

Westerlund, l)., (red.), Religioner i norr. Svensk religionshistorisk årsskrift 1998. Anmälan av A. Kaliff. 57

Åberg, A. el a i . Riddarhuset Anmälan av A'. Eden beim. 214

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :