• No results found

Förebygg vålds- och sexualbrott Motion 2018/19:1031 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förebygg vålds- och sexualbrott Motion 2018/19:1031 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1854

Motion till riksdagen

2018/19:1031

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Förebygg vålds- och sexualbrott

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förebygga vålds- och sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ska vara ett land där alla människor kan känna trygghet. Mer insatser behövs för att både förebygga och stoppa pågående kriminalitet. Regeringen har tidigare tillsatt resurser till att stoppa gängkriminalitet och förstärka polisen samt även för att bekämpa våldet mot kvinnor och barn. Det sistnämnda är idag ett stort problem. 2016 anmäldes 20 300 sexualbrott. Det är 20 300 för många och då ska vi också ha med oss att långt ifrån alla brott anmäls.

Enligt Brottsförebyggande rådet var 45 % av ovanstående brott var mot barn i åldrarna 0–17 år. Under 2016 anmäldes det också 23 700 misshandelsbrott mot barn varav 4 300 mot barn 0–6 år. I den här kategorin finns det ett stor mörkertal om hur många brott som faktiskt begås då det ofta inte polisanmäls när det gäller små barn.

Det är bra att regeringen satsar på åtgärder för att både utreda och fälla de som begår dessa brott. Brott kostar samhället en ofantlig massa pengar. Det är kostnader för polis, rättsväsendet, vård, psykiatri och socialförsäkringen etc. Då ska vi också ta i beaktande lidande som inte går att sätta en summa pengar på. Lidande som dessa personer kommer att leva med för resten av deras liv. När barn drabbas så blir det ett väldigt långt lidande.

Samtidigt behövs mer resurser till att motverka att brotten begås från första början. Många presumtiva åtgärder i samhället hamnar i den kommunala budgeten inom skola och socialtjänst. Det som sparas in hamnar i den statliga kassan. Till exempel insatser som uteblir från polis, rättsväsendet och Försäkringskassan.

Regeringen tog under förra mandatperioden fram två viktiga skrivelser. I den första skrivelsen ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” (skr. 2016/17:10) omfattas en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin tar upp arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den innehåller åtgärder som

(2)

2

stärker skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i samkönade relationer samt åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin inbegriper mål och insatsområden, en struktur för stöd och uppföljning och ett

åtgärdsprogram med insatser för perioden 2017–2020. För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kommer regeringen särskilt att fokusera på förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i förverkligandet av ett jämställt samhälle. Strategin är tioårig och börjar gälla den 1 januari 2017.

Den andra skrivelsen ”Tillsammans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program” (skr. 2016/17:126) handlar om att skapa bättre förutsättningar för ett

strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå och driver därför en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet. Regeringen satsar 15 miljoner kronor årligen för att förstärka samverkan mellan olika aktörer och utveckla BRÅ:s pådrivande roll i det brottsförebyggande arbetet. Ytterligare 25 miljoner avsätts årligen för inrättande av regionala samordnare vid länsstyrelserna. Ett nytt nationellt brottsförebyggande program med ett flertal åtgärder, både inom och utanför rättsväsendet, presenterades den 21 mars 2017.

Regeringen ingångna linje när det gäller att bekämpa mäns våld mot kvinnor bör kvarstå under nuvarande mandatperiod. Regeringen bör därför också se över

möjligheterna så att Värmland och andra län kan arbeta gemensamt med att ligga i framkant med det brottsförebyggande arbetet i enlighet med regeringens plan. Det är också viktigt att kommunerna har de ekonomiska resurser som krävs för att kunna genomföra ordentliga insatser lokalt och regionalt så att förväntat resultat uppnås.

Lars Mejern Larsson (S)

References

Related documents

Frågan finns på den politiska agendan, bland annat i diskussioner om utbildning där elever genom skolans verksamhet ska skolas till ansvarsfulla och fullvärdiga

Genom en sådan dynamik etableras till exempel den ”svarta poetik” (Ristilammi 1994; Andersson, 2003 och denna volym) genom vilken arbetslösheten kommer till uttryck i media och

nej, vad jag nu känner är att man håller på och styckar upp allting i små bitar, till sist så känner jag att det blir så svårt för den lilla människan att göra sig hörd,

En i sammanhanget grundläggande frågeställning, som fallit utanför utred- ningens ram att närmare besvara, är hur begreppen samhällsviktig verksamhet, verksamhet av betydelse

kommittén gör av omfattningen på dessa konsekvenser ger inte möjlighet för läsaren att bilda sig någon uppfattning av vad konsekvensen skulle bli för berörda företag, eller

In the project REPHIRA (Reduction of Pharmaceutical Emissions from Dispersed Point Sources in Rural Areas), financed by Interreg Baltic Sea Region Seed Money, a co-operation

This study aimed to develop an Ecological Risk Assessment for the JPAL, using three lines of evidence (LoE): Water Quality LoE, Ecotoxicological LoE and Ecological

Här kan man tänka sig att intresset hos publiken framför allt handlar om att man stödjer minoriteten (alltså hugenotterna) som sätter sig upp mot den konservativa

I den ostindiska övärlden fanns det få portugiser födda i Europa, och många hade inte alls några europeiska förfäder utan tillhörde familjer som hade tagit upp katolicismen

Wibeck hänvisar till en lokal indisk historiker som menar att skillnaderna mellan Väst- europa, Indien och Kina inte var särskilt stora vid början av 1700-talet.. Det var sena- re

Det medförde att HumaNetten blev organ för två institutioner, nämligen Kulturvetenskaper och Språk och litteratur.. Det nummer ni nu har framför er är det sista under den inte

Språkhistorisk forskning kan därmed sammanfattas som uppfattningen om ett ömse- sidigt förhållande mellan text och kontext (med innebörden att språket kan användas för

När Hildebrand till sist uppmanades att gå i pension 1907 var det mot hans egen vilja, inte minst som tjänsten som riksantikvarie var öronmärkt för Montelius.. Som ni märker är

Med avstamp i dessa erfarenheter vill vi argumentera för att den praktiknära forskningen behöver bedrivas inom ramen för varaktiga mötesplatser och forskningsmiljöer som

• skolor utgör skilda och olika gemenskaper eller praktiker, det vill säga specifika sätt att förstå sin roll, sitt uppdrag och sätt att arbeta, • förbättringsåtgärder

The aim of the project is to make the underground laboratories in the Baltic Sea region more accessible for innovation, business development and science by improving information,

Kamil will dive into the mechanism of writing a successful application and discuss the most common mistakes as well as provide the audience with practical advice on how to

Jansson definierar dessa på följande vis: ”I det förra fallet innebär den intertextuella relation som upprättas i kri- tikertexten att objekttexten i något avseende har påverkats

Main objectives Main research questions Main variables and operationali- zations Quantitative techniques used Main data sources “Colonization and sanitation in urban Africa:

Resultatet analyseras i relation till de båda ländernas traditioner och statlig styrning, vilket leder till en tolkning att de tyska lärarna har en större autonomi och är mer aktiva

Today most of the biomass used in Sweden is combusted to produce heat or heat + electric power.. As we make better and better buildings, the heat demand decreases, while we on

The main objective of this study is to assess the indoor air pollution and health impact of the emissions from different types of cooking stoves.. As mentioned earlier, the emission