• No results found

Redaktören har ordet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Redaktören har ordet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Redaktören har ordet

Om måttet på storhet är att aldrig stå stilla så ligger Linnéuniversitetet högt. För tre år sedan bildades universitetet som en sammanslagning av Växjö universitet och Kalmar högskola, med en splitter ny institutionsindelning. Det medförde att HumaNetten blev organ för två institutioner, nämligen Kulturvetenskaper och Språk och litteratur. Det nummer ni nu har framför er är det sista under den inte så gamla ordningen, eftersom en ny indelning står vid dörren lagom till nyåret. Det kommer fortsättningsvis att fin-nas inte mindre än fem humaniorainstitutioner på Linnéuniversitetet – men fortfarande samma gamla HumaNetten, Sveriges äldsta nättidskrift. Vi hoppas och tror att den nya organisationen kommer att ha stimulerande effekter för den intellektuella produktio-nen. I detta nummer bjuder vi på en varierad spis av kulturella och didaktiska studier. Religionsvetaren Stefan Arvidsson skriver om ”Små barns första möte med Adolf Hit-ler: Dagboksanteckningar från deltagande observation i det egna hemmet”, där vi får ta del av hur författarens barn konfronteras med vår världs mörkare sidor i skola och vardag. Litteraturvetaren Peter Forsgren bidrar med studien ”Kvinnan, mannen och den moderna utvecklingen: Modernitet och genus i Elin Wägners och Ludvig Nordströms författarskap”. Här visar Forsgren att de bägge sinsemellan samtida författarna hade helt olika idéer om vad den moderna utvecklingen i Sverige skulle leda till. Jean-Georges Plathner, språkvetare och universitetslärare i franska, studerar ”Bildernas roll i under-visningen i franska”, där bilder definieras som de föreställningar eller representationer som påverkar elevers val av språkstudier. Den fjärde och sista artikeln i detta nummer är skriven av historikern Anna Rosengren vid Högskolan i Södertörn, ”Språkhistorisk forskning”. Trots titeln handlar det inte om traditionell lingvistik utan om historia i köl-vattnet på ”the linguistic turn”. HumaNetten tar också en titt på nyutkommen litteratur om arkeologen Oscar Montelius och om det ofta missförstådda sydöstasiatiska land som omväxlande kallas Burma och Myanmar. Det är tradition att HumaNetten presenterar den nya forskning som görs inom ramen för humaniora på universitetet. Sist i detta num-mer sumnum-merar vi de avhandlingar som har färdigställts vid institutionerna för Kulturve-tenskaper och Språk och litteratur under 2011 och 2012.

Trevlig läsning önskar

redaktionen genom Hans Hägerdal

References

Related documents

Patienterna beskrev rädslor över förändringar i sjukhusets planering, som kunde resultera i avbokning, men även att inte uppfylla kriterierna för operation, såsom att vara för

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svenska sjuksköterskeföreningen [RAS & SSF] (2012) beskriver att specialistsjuksköterskan med inriktning ambulanssjukvård ska

Att hela tiden ha fokus på barnet och inte få tid för att vårda relationen med sin partner, skulle kunna leda till att försvaga bandet mellan föräldrarna.. Föräldrautbildning

En person (Larsson & Haanyama Ørum, 2007) upplevde att cirklar och grupper med andra HIV-smittade hjälpte henne att acceptera sig själv som hivsmittad medan det för en

Relaterat till Antonovskys (2005) teori menar vi att familjen och de välkända uppgifterna i vardagen skulle kunna utgöra en viktig del för personer med kronisk sjukdom och

Spearman rank order correlations (R and p-values) between glucose and cortisol values at different sampling times. Only correlations with p <.05

Efter behandlingen kände många patienter frustration över att inte ha fått eller inte förstått informationen om biverkningar (Wells et.al, 2018; Ejaredar & Hagen, 2014) och i två

The study shows that, for the women, pain means living with an unpredictable pain that dominates their daily life and simultaneously feeling that they are doubted because of