• No results found

Samordningsinstans för utländska direktinvesteringar Motion 2020/21:2009 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Samordningsinstans för utländska direktinvesteringar Motion 2020/21:2009 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion S1292

Motion till riksdagen

2020/21:2009

av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

Samordningsinstans för utländska

direktinvesteringar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare främja utländska direktinvesteringar och se över möjligheterna att inrätta en

samordningsinstans för utländska direktinvesteringar i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är attraktivt för utländska direktinvesteringar. Tre EU-medlemsländer, Nederländerna, Luxemburg och Storbritannien, är de absolut största investerarna i Sverige och står för 45 procent av det totala investeringsbeståndet i Sverige (SCB). Tillverkningsindustrin är det främsta målet för de utländska direktinvesteringarna, men även energisektorn är viktig. Anledningen till att Sverige är attraktivt är flerspråkig-heten, kvalificerad arbetskraft, mycket hög köpkraft per capita, ny teknik och innovation, liksom fördelaktiga skatteregler.

Regeringen jobbar aktivt med att främja de utländska direktinvesteringarna. Investeringarna bidrar till att bygga upp ny produktionskapacitet, skapa nya jobb och driva på produktivitet och innovation i Sverige. Utländska direktinvesteringar är viktiga för Sveriges välstånd, tillväxt och sysselsättning.

Det är många aktörer som är involverade i investeringsfrämjandet i Sverige. Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) ansvarar för det statligt finansierade investeringsfrämjandet, och även regionala och lokala investerings-främjandeaktörer har en viktig roll då alla investeringar sker i ett lokalt sammanhang. Till detta tillkommer berörda myndigheter och andra offentliga och privata aktörer. Det är sammanfattningsvis många aktörer som är inblandade i dessa många gånger mycket komplicerade processer.

(2)

2

För att öka Sveriges konkurrenskraft internationellt och tillse att Sverige fortsätter att vara attraktivt behövs kompetens och resurser nationellt för att kunna ge bättre rådgivning och samordning kring de övergripande områdena. Vi behöver en instans som har mandat att kunna samordna och sammankalla de olika främjandeaktörerna till gemensamma möten och ställningstaganden. I stora internationella etableringar är t.ex. kommun, länsstyrelse, SVK, Vattenfall, Lantmäteriet och miljödomstolen inblandade. Vi skulle kunna öka vår konkurrenskraft ytterligare om vi förbättrade samordningen.

Riksdagen bör ställa sig bakom förslaget att se över möjligheterna att inrätta en samordningsinstans för utländska direktinvesteringar och tillkännage detta för regeringen.

References

Related documents

Pojkar och unga män kan både utsättas för eller utsätta andra närstående för hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara antingen offer eller förövare

Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).. Utredningen föreslår också

[r]

Vilhelmina kommun anser att det är bra att det införs förbud mot depo- nering av avfall som samlats in separat för att förberedas återanvänd- ning.. Det är dock mer tveksamt

Villaägarnas Riksförbund avstår från att besvara remissen angående Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Med vänlig hälsning

IFAU har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt. arbetsmarknadseffekter

Behovet av en fungerande samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är väsentligt för att individen skall veta av vem den kan förvänta/kräva få erforderligt stöd

Utifrån behovet är den föreslagna möjligheten att genomföra säkerhetskontroll ett viktigt komplement i arbetet med att begränsa säkerhetsriskerna i samband med

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har fått möjlighet att bereda Umeå universitets yttrande över betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet

Detta skulle skapa förutsättningar för att öka antalet lokala energilager kostnaden för batterier, enligt t.ex.. Northwolt, ser ut att gå ner i pris inom

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om straff för terrorist- brott samt finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar

Utredningen föreslår att den nuvarande lagen om straff för terrorist- brott samt finansieringslagen och rekryteringslagen ersätts av en ny lag som samlat reglerar straffansvar

serna i denna punkt ska inte tillämpas om inkomsten som härrör från den andra staten förvärvas i samband med eller på grund av en aktiv affärsrörelse som bedrivs

Denna förenkling är relevant sett till uppsatsens syfte där vi endast vill identifiera sambandet mellan bistånd (med uppdelningen i investeringar i fysiskt

Det ansågs vara lätt bland tjänstemännen att få en policy känd men det fanns även indikationer på att informationen inte alltid når ut till alla medarbetare.

I detta första nummer av tidskriften för 2014 samsas två peer-review granskade artiklar och dess engelska sammanfattningar, två aktuella debattartiklar samt en presentation av en

Fleischer och hans handledare Elise Anderberg konstaterar att resultatet var betydligt bättre när eleverna inte hade tillgång till egen dator.. Som oppo- nent begärde jag in

This type of filter is suitable for cleaning cooling lubricants, emulsions and cutting oils without filter residues. A vacuum pump which has been directly connected with the

In this paper we report the results by the polarization photoabsorption measurements of Cu(In,Ga)Se2 solar cells prepared with varyous thickness of CdS and ZnO

Att istället följa pågående undervisning i något av de naturvetenskapliga ämnena ger däremot en möjlighet att till exempel se hur intresse skapas och hur lärare arbetar för

I en senare studie, som baseras på telefonenkäter med en slumpvis vald population, visade Falk och Needham [56] att 50% av de tillfrågade ansåg att besök på ett science center