• No results found

BETÄNKANDET SOU 2020:57 ETT SÄRSKILT HEDERSBROTT, FÖRSLAG TILL REMISSVAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BETÄNKANDET SOU 2020:57 ETT SÄRSKILT HEDERSBROTT, FÖRSLAG TILL REMISSVAR"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

2020-12-01

Utdragsbestyrkande

Sida 1 av 1

KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04-12

KS § 248 Dnr KS/2020:545

BETÄNKANDET SOU 2020:57 ETT SÄRSKILT HEDERSBROTT, FÖRSLAG TILL REMISSVAR

SAMMANFATTNING

Hedersbrottsutredningen har nu överlämnat betänkandet (2020:57) ”Ett särskilt hedersbrott”. Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).

Utredningen föreslår också att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärpts.

Kils kommun är utvald remissinstans för betänkandet. Synpunkter ska vara inskickade senast den 19 januari 2021.

Förvaltningen föreslår att Kils kommun avstår från att lämna synpunkter.

HANDLINGAR I ÄRENDET E-post om remissen 2020-10-19 Remisslista 2020-10-19

Betänkandet SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-02

BESLUTSGÅNG

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet.

BESLUT

Kommunstyrelsen avstår från att lämna synpunkter på betänkandet SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott.

BESLUTET SKICKAS TILL Regeringskansliet

References

Related documents

Länsstyrelsen instämmer i det utredningen uttrycker om att våld mot kvinnor eller andra närstående inte ska förringas i förhållande till hedersrelaterat våld och förtryck och

utvecklingen av hedersrelaterat våld och förtryck även ska inkludera gruppen personer med funktionsnedsättning i sin uppföljning, särskilt personer med

Polismyndigheten delar utredningens bedömning att straffskalan för det nya hedersbrottet rimligen bör vara densamma som för fridskränkningsbrotten. Frågan är dock

Sedan Riksdagens ombudsmän (JO) inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Ett särskilt hedersbrott får jag meddela att jag avstår från att lämna

Vi hade önskat att utredaren också hade redogjort för hur det nya hedersbrottet ska ses i förhållande till straffskärpningsregeln för hatbrott på grund av sexuell

Dessa barn är ofta mycket utsatta, och denna utsatthet kan förmodas öka om hedersförtrycket blir föremål för en brottsutredning, särskilt om de brottsliga.. gärningarna kan

Socialstyrelsen ställer sig positiv till utredningens förslag om att ett särskilt he- dersbrott ska införas utifrån att det kan ha ett viktigt signalvärde samt i framtiden leda

Stadsledningskontoret är positiv till utredningens förslag om att införa ett särskilt hedersbrott som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar som riktar sig mot