Energisnålt hos Tetra Pak i Lund

Full text

(1)

Under information fakta presenterar natUrvårdsverket fakta i olika frågor

in

fo

r

m

at

io

n

fa

k

ta

information fakta goda exempel energieffektivisering lip – lokala investeringsprogram

janUari 2010

energisnålt hos tetra pak i lund

Tetra Pak i Lund ersatte sina gamla fläktar med nya ventilationsaggregat som har värmeåtervinning. Projektet ledde till minskad energianvändning, lägre koldioxid­ utsläpp och en förbättrad arbetsmiljö.

Ombyggnaden av ventilationsaggregaten är ett bra exempel på hur en förhållande­ vis enkel teknisk åtgärd kan leda till stora energibesparingar, minskade utsläpp och en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

År 2003 installerades nya fläktar i en av Tetra Paks anläggningar som producerar processutrustningar och värmeväxlarplattor. En värmealstrande process som kräver stor luftomsättning. Åtgärden genomfördes med stöd av det Lokala investeringsprogrammet (LIP).

I dag har lokalen byggts ut och verksamheten är förändrad. Men trots en mer omfattande produktion och större lokal, är energianvändningen och koldioxid­ utsläppen fortfarande lägre än före åtgärden.

Positiva effekter På miljö och ekonomi

• Minskade utsläpp av koldioxid (212 ton/år) och kväveoxider (229 kg/år) • Minskade utsläpp av svaveldioxider (80 kg/år)

• Minskad elanvändning (149 MWh/år) • Fjärrvärmebesparing (1 824 MWh/år)

• Bättre arbetsmiljö (minskad värme, bättre luft)

(2)

information fakta

goda exempel energieffektivisering lip – lokala investeringsprogram

janUari 2010 isbn: 978-91-620-8452-3

naturvårdsverket 106 48 stockholm. besöksadress: stockholm - valhallavägen 195, Östersund - forskarens väg 5 hus Ub, kiruna - kaserngatan 14.

tel: +46 8-698 10 00, fax: +46 8-20 29 25, e-post: registrator@naturvardsverket.se internet: www.naturvardsverket.se Beställningar ordertel: +46 8-505 933 40,

orderfax: +46 8-505 933 99, e-post: natur@cm.se postadress: Cm-gruppen, box 110 93, 161 11 bromma. internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln

Genomförande

Åtgärden omfattade nya fläktaggregat, styr­ och reglerutrustning, elförsörjning, vvs, nya ventilationsdon och installation.

Fläktrummet skulle ha placerats på taket, men det visade sig inte vara tillräckligt starkt så fläktarna placerades i ett hus på marken. Ändringar av ritningar och ansökan om nytt bygglov medförde en del extra arbete och merkostnader i början.

En erfarenhet från projektet är att installera direktdrivna fläktar istället för remdrivna där det är tekniskt möjligt, eftersom de förra är energieffektivare.

Potential och framtida nytta

Ventilation via fläktar är en basteknologi i alla länder som förbrukar en relativt stor andel av ett lands energibudget. Åtgärder som knyter energibesparingar till ventilationsfläktar har en potential global nytta. Att den här åtgärden är en förhållandevis enkel teknisk lösning ökar möjligheten att den kommer att spridas.

MER INFORMATION Kontaktperson

Kenneth Dahlman, AB Tetra Pak, 046-36 25 69, kenneth.dahlman@tetrapak.com

Patrik Nilsson, AB Tetra Pak, 046-36 40 98, patrik.nilsson@tetrapak.com

Entreprenör Ventilation: YIT Bygg: NCC El: Hallberg & Co Rör: Lunds Värme & Sanitet Styr: WASA

Projektörer

Ventilation: System Projekt AB VS: CLC

Bygg: Centerlöf & Holmberg El: YIT (GMKI)

Mer information om Goda exempel www.naturvardsverket.se/godaexempel www.naturvardsverket.se/mir FAKTA LIP Lund 2001 Åtgärd nr 23 Miljöinvestering: 9,6 mkr Bidrag: 2,86 mkr VARFÖR ETT GOTT EXEMPEL

Projektet har lett till positiva miljöeffekter med minskade luftutsläpp och energibesparing, samt har bidragit till en bättre arbetsmiljö. Information om projektet har bland annat spridits genom kommunens webbplats, genom koncernens hållbarhetsredovisning och i olika föredrag.

I dag har Tetra Pak installerat värmeåtervinning i alla sina kontors- och produktionsfastigheter i Lund. Grundidén är densamma som 2003, även om tekniken är modernare. Mer energi kan alltså sparas och koncernens utsläpp av koldioxid har minskat ytterligare.

Id éo Lu ck A B ( #1 0 0 4 01 )

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :