• No results found

Förenkla för legitima vapenbärare Motion 2019/20:2220 av Lars Beckman (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förenkla för legitima vapenbärare Motion 2019/20:2220 av Lars Beckman (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1803

Motion till riksdagen

2019/20:2220

av Lars Beckman (M)

Förenkla för legitima vapenbärare

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förenkla för legitima vapenbärare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla myndigheter bör respektera regeringsformens krav på att myndighetsbeslut endast får fattas med lag som grund. Myndigheter har skyldighet att vara medborgarna behjälp-liga i deras kontakter med myndigheten. Polisen och dess tjänstemän måste få ett tydlig-are ramverk att arbeta efter för att göra processen mer rättssäker. Det måste finnas nog-granna kontroller av tillämpningen av lagen så inte skärpta regleringar drabbar laglydiga vapenbärare.

Polisen har också under åren ofta krävt hårdare vapenlagar med hänvisning till gangs-terskjutningar. Förutom välmotiverade straffskärpningar för vapenkriminella så har varje vapenutredning dessutom fått omotiverade regeländringar till följd som i förlängningen har påverkat laglydiga idrottsskyttar och jägare negativt.

Under de senaste åren har legitimt anskaffade vapnen blivit ett växande problem och legala vapen har använts i flera högprofilerade brott. Dock måste man vara noga med att de allra flesta vapenbärare är laglydiga och polisens utmaningar med att komma till rätta med de kriminellas vapeninnehav ska inte maskeras med krav på mera krångel för land-ets legitima vapenägare.

Polisen måste ha resurserna, kompetensen och styrningen för att kunna komma till rätta med kriminella vapenbärare utan att det ska drabba laglydiga idrottskyttar och jägare.

References

Related documents

Vidare anser vi att det är viktigt att varje odlare har möjlighet att fatta beslut om användning av certifierat slam eller ej på sin egen gård.. Vi är motståndare till

Eftersom utredningens uppdrag enbart var att utreda återvinning av fosfor till åkermark och inte återföring av fosfor till åkermark, finns det varken styrning eller incitament för

Vinnova ställer sig bakom förslaget som syftar till att säkerställa att alla de patienter med behov som innefattar insatser från flera olika verksamheter eller enheter inom hälso-

Vision instämmer i denna analys, men beklagar att utredningen inte landar i något förslag på förändrade ekonomiska incitament för att styra över mer resurser till den

Åre kommun ser även positivt på utredningens förslag att tydliggöra samverkan för en gemensam plan för hälso- och sjukvård för den gemensamma vårdnivån primärvård för

Omsorgsnämnden har av Älvkarleby kommun utsetts till att svara på remiss från Socialdepartementet – God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och

Det är sannolikt att stöd vid korttidsarbete kommer att lämnas för arbetstagare vilkas lönekostnad också subventioneras genom stöd för nystartsjobb, särskilt

Det kan emellertid antas att behörig domstol, i den mån det är möjligt, kommer att göra sitt yttersta för att handlägga målen med den skyndsamhet som målens natur kräver.. Vilket

Villaägarnas Riksförbund, VILLAÄGARNA, har beretts tillfälle att yttra sig över angivna förslag och har följande synpunkter.. Skatteverket föreslår utökade möjligheter

I lagrådsremissen lämnas förslag till delegationsbestämmelser för Skatte- rättsnämnden och Forskarskattenämnden. Förslagen innebär att Skatte- rättsnämnden genom

Rekvisiten för en straffbar gärning ska således formuleras noggrant för att säkerställa förutsebarheten vad gäller dess tillämpning, omfattning och innebörd (lex

Vad gäller Turkiets agerande i förhållande till EU:s yttre gräns kommer regeringen att betona vikten att EU behöver stå enat och till stöd för... Regeringen avvisar användning

Skatteverket anser dock att den föreslagna definitionen av högkoncentrerade e-vätskor kan leda till gränsdragningsproblem.. Skatteverket föreslår att definitionen av högkoncentrerade

Tobaksleverantörsföreningen tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på finansdepartements promemoria om beskattning av högkoncentrerade e-vätskor och undantag

Enligt förslaget ska nuvarande undantag från beskattning av högkoncentrerande e- vätskor med en koncentration mellan 15 och 20 milligram nikotin per milliliter vätska tas bort

Det finns även andra omständigheter som skolpersonal möter frekvent vilka ställer krav på hur personalen ska anpassa skolvardagen för dessa elever.. Allt fler elever

Barn- och utbildningsförvaltning i Värnamo kommun är utsedda som remissinstans gällande utredningen ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad

Jag har inte några synpunkter på förslagen i promemorian annat än att det i förarbetena till den föreslagna bestämmelsen i 32 c § folkbokföringslagen (1991:481) bör

Riksrevisionen har dock inte tillräckligt underlag för att bedöma hur kapaciteten att omhänderta underrättelser ser ut idag och kan därför vare sig tillstyrka eller

If a person sentenced to imprisonment for a fixed term or to closed juvenile care, or if the court orders, in conformity with Chapter 34, Section 1, that such sanction shall

Klimatklivet – stöd till infrastruktur och fordon Inom ramen för klimatklivet ingår stöd till inköp av fordon som kan drivas på alternativa drivmedel, stöd till infrastruktur

Enligt en rapport från 2017 av FN:s särskilda rapportör för våld mot kvinnor löper personer med funktionsnedsättningar i Palestina större risk för att utsättas för våld

Ledaren för gruppen, Kalupeteka, dömdes till 28 års fängelse för mord och försök till mord.. EKONOMISKA, SOCIALA OCH