Många vinterdagar för Reglone

Download (0)

Full text

(1)

22 Svensk Frötidning 6/11

allfrö 10 000 har haft fokus riktat på bland annat rödklöver. Det är den arealmässigt näst största svensk odlade frögrödan efter timotej. Utsädesföretagen är intres serade av att öka odlingen av både konventionell och ekologisk rödklöver eftersom efterfrågan är stor. Varför odlas det då inte en ännu större areal än de cirka 2900 hektar (varav cirka 900 hektar eko­ logiskt) som vi odlar idag?

Rödklöver betraktas, med all rätt, av många odlare som en något osäker gröda. Potentialen för hög skörd finns om vi bara har tillräck­ ligt många av de positiva odlings­ faktorerna på vår sida. Bra etable­ ring, lyckad ogräsbekämpning,

litet insektsproblem, god tillgång på pollinatörer och sist men inte minst en gynnsam väderlek under säsongen. Gärna varmt med till­ gång på fukt i blomningen som gör att bin och humlor finner grödan attraktiv och sedan när skörde­ tiden närmar sig vill vi absolut inte ha en ostadig och regnig period. Begränsat

preparatval mot ogräs Ogräsbekämpningen i rödklöver är viktig och de ogräs som man ska vara extra uppmärksam på, efter­ som de är mycket svåra eller nästan omöjliga att rensa bort, är bland annat skräppa, målla, spillraps och pilört. Basagran är det preparat som hittills varit vanligast att an­ vända sig av vid ogräsbekämpning i rödklöver, både insåningsåret och

skördeåret. Det är dock ett dyrt pre­ parat med varierande ogräs effekt samtidigt som Bentazon ofta hit­ tas i både dräneringsvatten och grundvatten. Både av ekonomiska och miljömässiga skäl är det där­ för angeläget att hitta alternativ till Basagran.

Reglonebehandlingen ett måste En ogräsbekämpning på vintern med Reglone är framförallt effektiv mot baldersbrå och en odlingsåtgärd som i princip är nöd vändig. Frågan som många odlare ställer sig är bara när bästa behandlingstidpunkt infinner sig. Klövern måste ha gått i vintervila innan behandlingen görs och de rekommendationer som funnits hittills är att i Mellan sverige kan

Många vinterdagar

för Reglone

Ogräsbekämpning i rödklöver är en knepig historia. Sprutning med reglone när

klövern är i vila under senhöst/vinter är ett bra alternativ, men åtgärden kräver stor

påpasslighet. Försök i Vallfrö 10 000 visar att bekämpningsfönstret är stort men säk-rast är att satsa på en bra sprutdag från mitten av november till mitten av februari.

Text: Gunilla Larsson, Svensk raps

Sol, vind och rödklöverfrö. Har ogräsbekämpningen lyckats, klö- verfrövallen mognat jämnt och det dessutom är vackra, soliga höst-dagar - då är det en fröjd att vara klöverodlare. Foto: Hans Jonsson.

Vådlig vallmo. Förekomsten av vallmo var riklig i det skånska försöket, men putsning fungerade bra. Foto: Gunilla Larsson.

(2)

23 Svensk Frötidning 6/11

Många vinterdagar

för Reglone

behandling göras från mitten av november och i södra Sverige från mitten av december.

För att undersöka under hur lång tidsperiod behandling är möj­ lig utan att skada klövern och ändå ha en god ogräseffekt genomfördes en försöks serie med 4 försök under åren 2009 och 2010. Behandlingar med Reglone gjordes från oktober till mars. Istället för vintersprut­ ningen behandlades ett led med Basa gran M75 på våren i april och i ett annat led putsades klövern i mitten av maj. Försöken var pla­ cerade i Skåne och Östergötland. Insåningsåret ogräs bekämpades försöken med 1 tabl. Express och 0,6 l MCPA när klövern hade 1­2 treväpplingar.

Reglone effektivt

I försöken 2009 fanns ett kraftigt ogräsbestånd (tabell 2). Vallmo var det domi nerande örtogräset i Skåne, medan balders brån do­ minerade i Östergötland. Basa­ granbehandlingen på våren och Reglone behandlingarna i oktober och mars gav en dålig bekämpning av vallmo. Basagranbehandlingen gav däremot bäst resultat mot bal­ dersbrå i Östergötland. Putsningen i maj månad hade god effekt på vallmo och skulle med stor sanno­ likhet även haft det på baldersbrå i försöket i Östergötland. Men här misslyckades tyvärr putsningen på grund av ett försökstekniskt fel. Undvik Atlantis

Vintern 2009/2010 var hård med mycket snö, så alla planerade Reglone­ behandlingar kunde inte genomföras. I dessa ”tomma” för­ söksled testades i stället Atlantis OD och alternativa putsningsstra­ tegier (tabell 3). Försöket i Skåne 2010 blev tyvärr inte skördat ef­ tersom kraftig vind blåste av de mogna blomhuvudena strax före skörd.

Undvik extremerna

Slutsatserna vi kan dra av denna försöksserie är:

1. En Reglone behandling är effek­ tiv och den tycks kunna användas under en lång period.

2. Men man bör dock undvika ex­

tremerna och i stället satsa på att försöka hitta en lämplig sprutdag i perioden mitten av november till mitten av februari.

3. Försöken visar också klart att en vårbehandling med Atlantis

OD har fått katastrofala effekter på klövern.

4. En putsning över klöverns till­ växtpunkt i slutet av maj delvis kan ersätta kemisk bekämpning av vissa ogräs. «

Reglone fungerar vid flera tidpunkter

Skörd och merskörd Skåne 2009 (kg/ha) Skörd och merskörd Östergötland 2009 (kg/ha) Skörd och merskörd Östergötland 2010 (kg/ha) Obehandlat 463 385 129 2,5 l/ha reglone, 15/10 +103 +28 +48 2,5 l/ha reglone, 15/11 +52 +33 +28 2,5 l/ha reglone, 15/12 +16 +43 +29 2,5 l/ha reglone, 15/1 +6 +19 2,5 l/ha reglone, 15/2 +45 2,5 l/ha reglone, 15/3 +33 +31 3,6 l/ha Basagran M75, april +26 +48 +21 Putsning till 15 cm, maj +36 -92 +1 Tabell 1. Skördar 2009 och 2010 i Östergötland och 2009 Skåne

Putsning bra mot vallmo

Vallmo Skåne 2009 (g/m2) Baldersbrå Östergötland 2009 (g/m2) Obehandlat 790 685 2,5 l/ha reglone, 15/10 1055 344 2,5 l/ha reglone, 15/11 387 344 2,5 l/ha reglone, 15/12 323 369 2,5 l/ha reglone, 15/1 668 386 2,5 l/ha reglone, 15/2 527 2,5 l/ha reglone, 15/3 730 513 3,6 l/ha Basagran M75, april 1006 170 Putsning till 15 cm, maj 370 760 Tabell 2. Ogräseffekter 2009. Cirka 90 procent av örtogräsen bestod av baldersbrå eller vallmo.

Atlantis sänker rödklövern

Skörd och merskörd Östergötland 2010 (kg/ha) Baldersbrå Östergötland 2010 (g/m2) Örtogräs totalt Skåne 2010 (g/m2) Obehandlat 129 66 10 2,5 l/ha reglone, 15/10 48 61 2,5 l/ha reglone, 15/11 28 26 2,5 l/ha reglone, 15/12 29 24 0,3 l/ha atlantis Od, april -119 58 Putsning till 5 cm, vecka 21 -1 18 5 Putsning till 25 cm, vecka 23 2 29 3,6 l/ha Basagran M75, april 21 134 6 Putsning till 15 cm, maj 1 72 11 Tabell 3. Skörd, ett försök i Östergötland 2010. Två försök med ogräseffekter, Östergötland och Skåne. Vintern 2009/2010 var hård med mycket snö, så alla planerade reglone-behandlingar kunde inte ge-nomföras. I dessa ”tomma” försöksled testades i stället atlantis Od och alternativa putsningsstrategier.

Figure

Updating...

References

Related subjects :