• No results found

Stärk väljarnas makt Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stärk väljarnas makt Motion 2020/21:3510 av Magdalena Schröder (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion M1927

Motion till riksdagen

2020/21:3510

av Magdalena Schröder (M)

Stärk väljarnas makt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrat valsystem där väljarnas makt att utse folkvalda stärks och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

All offentlig makt i Sverige utgår från folket. I praktiken är emellertid medborgarnas inflytande över vilka som ska representera dem i kommun, region och riksdag

begränsad. Makten att utse vilka som ska representera väljarna i kommun, region och riksdag finns framförallt hos de politiska partierna. Processerna för att ta fram valsedlar till de olika beslutande församlingarna ser olika ut i de olika partierna, också olika i olika delar av landet då processen kan se olika ut från valkrets till valkrets.

Kombinationen av sjunkande medlemsantal i de politiska partierna och höga krav för att bli personvald i Sverige är ett demokratiskt problem. Få av Sveriges politiker är personvalda. Många innehar sina positioner som förtroendevalda som en följd av sin placering på partiets valsedel.

Sverige borde inspireras av Finland där väljarna har större makt att utse vilka de ska representeras av. I Sverige är traditionen, till följd av vårt system, att många medborgare i första hand röstar på ett politiskt pari, inte på en viss person. I Finland däremot måste medborgarna personrösta. Väljaren röstar således på en person, som i sin tur också

(2)

2

representerar ett parti. Inte som i Sverige där många enbart röstar på ett parti, vilka i sin tur genom rangordnade listor har utsett personerna som ska företräda partiet.

Att stärka väljarnas makt över vilka som ska representera dem i beslutande församlingar vore bra för demokratin och skulle stärka förtroendet och tilltron till det politiska systemet.

Sverige borde med inspiration av Finland förändra valsystemet för att bli mer öppet och demokratiskt. Partierna borde inte ha möjlighet att rangordna kandidater på listor utan istället bör valsedlarna utformas på annat sätt, exempelvis att kandidaterna skrivs ut i bokstavsordning eller annan slumpmässig ordning för att sedan i allmänna val låta väljarna utse vilka av partiernas kandidater som ska representera dem i beslutande församlingar. Ett förändrat valsystem där samtliga folkvalda är personvalda skulle stärka demokratin.

References

Related documents

När det gäller föreslagen skattereduktion för investeringar i inventarier framgår det av 16 § i det tidigare remitterade förslaget att den ska avräknas efter

Vidare vill Försvarsmakten framhålla att det nödvändiga oberoendet för CSEC i rollen som certifieringsorgan, i förhållande till FMVs övriga verksamhet, inte får

Uppkomsten av det vertikala nätverket kan emellertid inte enbart förklaras med att gräsrotsrörelserna skapade legitimitet genom att motivera sitt motstånd med samma argument som

Jag önskar också att med de resultat jag har fått fram kunna inspirera lärare att samarbeta mer och att kunna vara ett stöd åt alla elever att kunna se samband mellan de olika

Denna studie har belyst hur det pedagogiska ledarskapet uppfattas av lärare, vilka hinder som kan finnas i utförandet och vilka möjligheter som finns för att utveckla sitt

För att koka vatten till ånga används i dag uran, olja, kol, gas, torv, biobränslen och sopor.... Detta gör att man inte utnyttjar mer än ca 45 procent av den energi som finns

Samtidigt så är det verksamheten i sig som slutligen genom just sin verksamhet över tid fyller logotypen med betydelse tillsammans med de som möter den.. Man kan säga att

Det ger en positiv effekt när elever får vara tillsammans i klassrummet eller får specialpedagogisk undervisning i grupp, då de flesta informanter anser att känslan

Det är bra och viktigt att lärare ingriper, när de ser konflikter mellan elever, å andra sidan är det likväl viktigt att lärare inte är för snabba med att ingripa eftersom det

Jag har valt att ta mig an mitt material utifrån en jämförande analytisk ingång där jag både tittat på hur de olika områdena var för sig framställs men framför allt fokuserat

I min tolkning av respondenternas bedömning av skillnaden mellan versionerna kan detta relateras till deras upplevelse av att version 2 kändes stabilare och inte lika

fritidshem bör orientera sig i vad styrdokumenten ställer krav på. Detta för att förstå sin arbetsuppgift och kunna bemöta eleverna utifrån god yrkesprofession.

Författarna till föreliggande studie anser det vara svårt för sjuksköterskor att följa de krav som både ICN:s etiska kod och hälso- och sjukvårdslagen nämner, när det inte

Kommunens service till företagen.. Tillämpning av lagar och

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om alla barns möjlighet att lära om naturen utomhus, i naturen och tillkännager detta för regeringen2. Riksdagen ställer

Självklart finns det utredningar som inte har någon påtaglig konsekvens på miljö eller klimat, men så är också fallet med övriga aspekter som utredningar måste beakta

databases were searched to identify eligible human studies that measured the buccal bone thickness at delayed implant placement and followed the outcomes at least 12 months

Genom att granska IKEA:s svenska och kinesiska katalogen från 2020, som innehåller 53 rubriker och texter per version, syftar studien till att visa frekvensen och hur de

Använd bara multimetern om du vet hur den ska hanteras, Mät aldrig potentiell skadlig ström utan. tillräckliga skyddsåtgärder

Anledningen till att vårt examensarbete behandlar den tidiga läs- och skrivinlärningen är att vi har förstått att vi som blivande pedagoger har ett mycket viktigt uppdrag eftersom

I den mån det är möjligt att tala om en förväntanseffekt på detta område så är det i att lärare med låga förväntningar inte litar på att deras elever klarar av att ta

Att ta del av andra sjuksköterskors erfarenheter och kunskap kan leda till att sjuksköterskan känner en ökad trygghet vilket i sin tur kan leda till en bättre vård för de