• No results found

SCANDIA : Tidskrift for historisk forskning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SCANDIA : Tidskrift for historisk forskning"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Erik Lönnroth, "Engelbrektskrönikan"

...

121 Dag Lindström, Kvinnor, våld och vardagskriminalitet. Teman inom

tysk krirninalitetsforsknlng

...

135 S t a f f a n Förhammar, Organiserad filantropi i Sverige under 1800-talets

...

senare del 159

Mikael Argenziano, Klasskamp och kulturell "immunitet". Svenska so- cialisters reaktion inför den italienska fascismen 1919-1929

...

197 Per Gunnar Edebalk, Från konkurrens till monopol - Den sociala sjuk-

försäkringen 1891-1931

...

239 Recensioner:

...

261 Introduktion. Sverker Oredsson, Lars Andersson, red, I historiens spegel. Langa linjer och tuärsnitt (Ulf Zander). Centennia. A Cartographic guide to the history of Europe & the Middie East (Kenneth Johansson). M . K. Lawson, Cnut; The Danes i n England i n the Early Eleventh Century och Alexander R. Rurnble ed, T h e Reign of Cnut: King of England, Denmark and Norway (Rans Hagerdal). Herman Schiick, Engelbrektskrönikan. Tillkomsten och författaren (Gösta Holm). H . M. Scott, ed, T h e European Nobilities i n the Seuenteenth and Eighteenth Centuries, vol 2. Northern, Central and Eastern Europe (Ingvar Elmroth). Lennart Hedberg, Företa- garfursten och framuaxten av den starka staten. Hertigdilarls resursexplo- atering i Närke 1581-1602 (Harald Gustafsson). Marcus Junkelmann, Gustav Adolf Schwedens Aufstiegzur Grossmacht (S.O.). Göran Rystad, Klaus-R. Böhrne, Wilhelm M. Carlgren, ed, The Quest of Trade and Security: T h e Baltic i n Power Politics, 1500-1990. 1:1500-1890 (S.O.). Torn Ericsson och Börje Harnesk, Praster, predikare och profeter: Läseriet i övre Norrland 1800-1850 (Lars Edgren). Gunnar Åselius, T h e "Russian Menace9'to Sweden. T h e Belief System of a Small Power Security Elite i n the Age of Imperialism (S.O.). Sven Tagel, ed, Ethnicity and Nation Building i n the Nordic World (S.8.). Inger Knobblock, Systemets langa arm. E n studie au kvinnor, alkohol och korztroll i Suerige 1919-1955 (Lennart Johanasson). Bengt Ahsberg, Studenter och storpolitik. Sverige och det internationella studentsamarbetet 1919-1931 (Göran Blomqvist). Erik Tudeer. Det åländska folkets historia V I . 1920-1990 (S.O.). Åke Holmberg, Världen bortom udsterlandel: Den svenska omvärldsbilden under mellankrigstiden (8.0.). Lars Gunnarsson, Kyrkan, nazismen och demokratin. Åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919-1945 (S.O.) Mikael af Malmborg, Den ståndaktiga nationalstaten. Sverige och den västeuropeiska integrationen 1945-1959 (Bengt Nilson). Bo Stråth, Folk-

(2)

hemmet mot Europa. Ett historiskt perspektiv på 90-talet (Mikael af Malmborg). Hans De Geer, red, Skapare, skojare och skurkar. Företaga- ren i litteratur, film och konst (Lars M. Andersson).

Summaries

...

289

Medverkande i Scandia 1995:2: Lars M . Andersson, doktorand, Lund; Mikael Argenziano, filmag, Stockholm; Göran Blomqvist, forskarassistent, Lund; Per Gunnar Edebalk, universitetslektor, Lund; Lars Edgren, docent, Lund; Ingvar Elrnroth, docent, Lund; Staffan Förhamrnar, fil.dr, Linköping; Harald Gustafs- son, docent, Lund; Gösta Holm, professor emeritus, Lund; Hans Hagerdal, doktorand, Lund; Kenneth Johansson, amanuens, Lund; Lennart Johansson, fil.dr, Växjö; Dag Lindström, docent, Linköping, Erik Lönnroth, professor emeritus, Göteborg; Mikael af Malmborg, fil.dr, Lund; Bengt Nilson, universi- tetslektor, Lund; Ulf Zander, doktorand, Lund.

References

Related documents

När vi kom till Dalby svängde en stor lastbil, nästan som i skydd av mörkret, ner på vägen mot djurfabriken och jag tänkte att det finns mycket som behöver

ganska goda möjligheter till att bestämma om sin egen unpervis- ning, men, har det visat sig, för att genomdriva detta måste man kunna sätta fmgret på en

Detta att sam tliga i fullmäktige represente- terade partier i solidariskt hand- ling solidariserar sig med det svart utsatta folket i Nicaragua bör öppna vägen

Inom vpk Lund vill vi i stället att möjlig- heterna till egna kulturella ska- pande aktiviteter bör utöka s och omfatta alla barn i Lunds kom- mun.. -Ett sätt att

Anledningen till denna efterfrågan var nog inte ett seriöst intresse för vpk:s politik utan snarare en följd av att många meningsmotstådare, särskilt inom pressen, gärna

kommer ånyo till uttryck i det budgetförslag som kommunfull- mäktige skall ta ställning till i slu- tet av november. Det innehåller ingredienser av gammalt gott

-Jag har ofta varit med om att vänsterpartiet legat illa till i opini- onsmätningarna, sa Lars Werner, men aldrig har vi legat så lågt under en så lång period. Läget

tidsmässigt bli utkonkurrerade av bussarna, och som skulle ge tio- tusentals boende och arbets- pendlare (inte minst från Lund) bekväm tillgång till