• No results found

Behovet av förvaltande allmän jakt på säl Motion 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Behovet av förvaltande allmän jakt på säl Motion 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2018/19:2409

av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)

Behovet av förvaltande allmän jakt på säl

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förvaltande och allmän jakt på säl och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Naturens resurser bör brukas och förvaltas på ett ansvarsfullt och uthålligt sätt. En resurs som nu för tiden inte nyttjas på ett sådant sätt är sälen. Tidigare jagades säl och samhället bistod t.o.m. med skottpengar på säl fram till 1974, då sälarna i Sverige fridlystes. Med undantag för epidemier har sälstammarna i Sverige nu vuxit till sig ordentligt och tillväxten i stammen beskrivs av vissa som närmast explosionsartad.

Det stora och växande antalet sälar äter stora mängder fisk. Därigenom uppstår en konkurrenssituation om tillgången på fisk som idag allvarligt hotar det småskaliga och kustnära svenska yrkesfisket. Enligt en utredning gjord inom Sveriges lantbruksuni-versitet för några år sedan beräknades enbart knubbsälarna på västkusten äta upp lika mycket ål som motsvarar hela det svenska ålfisket. En art, ålen, som kan anses hotad om inte förvaltningsåtgärder genomförs, äts alltså i stora mänger upp av sälar, som är fridlysta men inte längre är utrotningshotade. Vi kan kalla det en målkonflikt.

Självklart har både sälen och det småskaliga kustnära svenska yrkesfisket ett

existensberättigande. För att möjliggöra en samexistens av säl och yrkesfiskare, kommer vi till slutsatsen att en allmän och för stammen förvaltande jakt på säl bör tillåtas. Förbudet mot allmän jakt på säl, som utfärdats av Helsingforskommissionen (Helcom) 1974, saknar numera relevans. Skyddsjakt är tillåten men bekymret är att den som yrkesmässigt utövar fiske sällan också är jägare. Av det skälet borde tillståndet att bedriva skyddsjakt på säl utvecklas till att inom ordnade former uppmuntra till en för sälstammen förvaltande allmän jakt på säl.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förvaltande allmän jakt på säl.

References

Related documents

För det första kännetecknas flödet av produktmångfald i såväl jordbruksled som i konsumentled - ett betydande antal olika råvaror från jordbruket skall mynna ut i ett mycket

Enligt detta resonemang skulle ett införande av licensjakt som komplement till skyddsjakt i sig kunna bidra till ett ökat intresse för säljakt, fler säljägare, fler fällda sälar

Förordningen reglerar villkoren för kommuner att lämna stöd i de fall där undsättning eller omstrukturering av vissa kommunala bostadsföretag är nödvändig för att inte

Förordningen reglerar villkoren och underlättar för kommuner att lämna stöd till egna kommunala bostadsföretag i de fall där undsättning eller omstrukturering är

Konkurrensverket har inget att invanda mot promemorians innehall eller forslag. Detta ttrande har beslutats

Behovet för ytterligare samverkan mellan regeringen, kommissionen och andra medlemsländer för att säkerställa finansiering för liknande studier i EU:s kommande ramprogram

Universitetet anser att denna satsning på fördjupande utbildning även behövs för universitetsutbildningar med legitimationskrav såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter

Det handlar i det här fallet om att ge breda rättsliga mandat till personalen inom hälso- och sjukvården respektive inom socialtjänsten (och inte exempelvis

Utredningens förslag bör också ses som en del i de nationella åtgärder som genomförs för att stärka vattenförvaltningen där tidigare beslutade ändringar bland annat

Utredningens förslag att fördela ut vattenmyndigheternas uppdrag på flera andra myndigheter innebär att omfattningen och behovet av samverkan mellan alla olika aktörer kommer att

Jämställdhetsmyndigheten anser att det är angeläget att utifrån utredningens förslag och huvudregel om ett icke-erkännande klarlägga, för det fall det med säkerhet kan utredas

För Borås Stad innebär ändringarna att Tillståndsenheten inte längre kommer att erhålla och svara på remisser från Spelinspektionen i samband med

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) ställer sig frågande till lättnader avseende krav på kundkännedom för prenumerationslotterier.. Det finns inga riskfria spelformer, vare sig

• CSN önskar ett förtydligande av om och i så fall i vilken utsträckning de studerande som tidigare har beviljats 40 extra veckor kan ha rätt till fler veckor enligt de

• Förslaget i remissen, om att utöka möjlighet till studier utöver veckogränsen med 80 veckor för eftergymnasiala studier, är positivt.. Chalmers önskar dock att det

Direktiven för utredningen har varit att lämna förslag som syftar till att effektivt uppnå målen i hälso- och sjukvårdslagen, säkerställa för en jämlik vård, se över lagen

Det förvånar att utredningen inte har lagt fram förslag som skulle kunna bidra till förbättringar, till exempel för att förbättra avtalstroheten i befintliga.

I uppdraget ingår att närmare analysera vilken betydelse insatser från ideella organisationer som fått bidrag enligt förordningen har för möjligheten att stödja anhöriga som

Det kan exempelvis röra sig om beräkningsregler som har tillämpats före ut- trädestidpunkten eller andra regler som är avgörande för att bestämmel- serna ska få avsedd effekt

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av verksjuristen Cecilia Ljung.. I arbetet med remissvaret har även verksjuristen Annika

Domstols- verket har bedömt att förslagen inte, i någon större mån, påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför inte något att invända