• No results found

Luleå tekniska universitets yttrande på betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 202014

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Luleå tekniska universitets yttrande på betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 202014"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Datum Dnr

2020-06-15 LTU-1298-2020

Handläggare

Maria Krantz Ert dnr

S2020/01396/SOF

Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå 0920-49 10 00 www.ltu.se

Adress

Socialdepartementet

Luleå tekniska universitets yttrande på betänkandet Framtidens

teknik i omsorgens tjänst SOU 202014

Luleå tekniska universitet har av Socialdepartementet uppmanats inkomma med synpunkter avseende utredningen om Välfärdsteknik i äldreomsorgens S 2018:11 betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14, Ert dnr S2020/01396/SOF.

Luleå tekniska universitet är positiva till och stödjer remissförslaget som beaktar många väsentliga utmaningar gällande teknik i omsorgens tjänst.

Universitetet önskar lämna synpunkter på avsnitt 8.10.2, Förslag om kompetensutveckling för omsorgspersonal och biståndshandläggare, där det föreslås att Universitetskanslersämbetet och Socialstyrelsen ges i uppdrag att dels se över kompetensförsörjningen särskilt inom

äldreomsorgen, dels att se över vilka behov och möjligheter till specialisering som finns för biståndshandläggare. Vidare föreslås att regeringen anvisar medel till ett särskilt

fördjupningsprogram på nationell nivå genom Myndigheten för yrkeshögskolan för

undersköterskor och andra yrkesgrupper med inriktning mot äldreomsorg. Universitetet anser att denna satsning på fördjupande utbildning även behövs för universitetsutbildningar med legitimationskrav såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och att den utbildningen ska tillhandahållas av universitet och högskolor.

Sakkunnig har varit Gunilla Isaksson, professor i Arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskap

Beslutande,

Birgitta Bergvall-Kåreborn Rektor

References

Related documents

sekretessen enligt 1 § inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas ut till

Det handlar i det här fallet om att ge breda rättsliga mandat till personalen inom hälso- och sjukvården respektive inom socialtjänsten (och inte exempelvis

professionen i vård- och omsorgsverksamhet att få den enskildes samtycke till användning av välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga får därför aldrig ske

Nedan lämnar DIGG yttrande på de delar av utredningen som ligger inom eller angränsar till DIGG:s uppdrag med avseende på den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.. Avsnitt

Region Norrbotten är i grunden positiv till de föreslagna bestämmelserna för att möjliggöra vård och omsorg även i de fall då personen inte kan lämna ett informerat samtycke

Utredningen har lämnat ett förslag att regeringen via Skolverket ska kunna anvisa me- del så att en aktör till stöd för utbildningshuvudmännen kan ta fram ett fördjupnings-

Flera av utredningens förslag innebär ökade kostnader för staten, bland annat i form av ökade anslag till olika myndigheter.. Utredningen anger dock inte hur kostnaderna

Vi anser dock att det är en begränsning att utredningen inte tagit hänsyn till den forskning som finns om hur digitaliseringen påverkar äldres hälsa, vård och