• No results found

Motorvägsstandard E18 Köping–Västjädra Motion 2020/21:1663 av Pia Nilsson m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Motorvägsstandard E18 Köping–Västjädra Motion 2020/21:1663 av Pia Nilsson m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion S1341

Motion till riksdagen

2020/21:1663

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motorvägsstandard E18 Köping–Västjädra

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att skyndsamt påbörja utbyggnaden av E18 Köping– Västjädra till motorvägsstandard och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E18 är en viktig pulsåder och avgörande för den regionala utvecklingen i Mälardalen. E18 ingår i EU:s utpekade TEN-vägnät. Inom TEN-T är den nordiska triangeln prioriterad. E18 är det norra benet i den nordiska triangeln.

De enda delarna av E18 mellan Örebro och Stockholm som inte har motorvägs-standard är den ca 25 km långa sträckan Köping–Västjädra. Det är en flaskhals som gör att framkomligheten, trafiksäkerheten och utvecklingen i regionen hämmas betydligt.

Sträckan Köping–Västerås är en av landets hårdast belastade vägar när det kommer till transporter av farligt gods. Kapacitetsgränsen för en två-plus-ett-väg kan sättas till cirka 18 000 fordon/årsmedeldygn. Den gränsen är redan nådd i den östra delen av vägsträckan och kommer enligt prognosen att överstigas för hela vägsträckan.

Den ökade trafiken har lett till ett stort antal olyckor och incidenter som gjort att sträckan måste stängas av tillfälligt och trafiken ledas om på mindre vägar och förbi både såväl förskolor som skolor genom bostadsområden i Köpings och Hallstahammars kommuner.

Förutom olägenheten som det innebär för trafikanterna på sträckan är det ett stort trafiksäkerhetsproblem för de boende i Köpings och Hallstahammars kommuner.

Risken för en allvarlig olycka är betydande med tanke på allt farligt gods som fraktas på sträckan.

En förstudie av sträckan genomfördes redan 2007 med förslag om att vägen skulle byggas ut till motorväg med två körbanor i vardera riktningen och med mittremsa. De föreslagna åtgärderna bedömdes medföra bättre förutsättningar för den regionala utvecklingen. Dåvarande Vägverket beslutade att upprätta en påföljande arbetsplan.

(2)

2

År 2014 gjordes en åtgärdsvalsstudie som har lett fram till steg 4, enligt fyrstegs-principen, det vill säga ombyggnad och breddning av vägen för att möjliggöra en mötesfri väg med fyra körfält. Ombyggnation har valts för att uppfylla målen om ökad framkomlighet (minskat behov av omledning av trafiken till övriga vägnätet) och ökad trafiksäkerhet. Åtgärdsvalsstudien resulterade i rekommendationen att ta fram en väg-plan, och det arbetet är nu igång på Trafikverket.

Det är glädjande att utbyggnaden finns med i den nationella transportplanen och det är nu av största vikt att skyndsamt påbörja utbyggnaden av E18 Köping–Västjädra till motorvägsstandard: för trafiksäkerheten, för framkomligheten, för miljön och för den regionala utvecklingens skull.

Pia Nilsson (S)

References

Related documents

Utredningen anger vidare att eftersom skatten endast tas ut på muggar och livsmedelsbehållare som innehåller plast och eftersom andelen plast även har betydelse för skattens nivå

Medlemsstaterna får inte av skäl som rör förhindrande av olaglig tillverkning av sprängämnen förbjuda, begränsa eller hindra tillhandahållande av reglerade

Avsikten var att få till stånd en utvidgad och regelbunden avfallshämt- ning för att förebygga den tilltagande nedskräpningen (se prop. Mot bakgrund av vad som framgår av

Kristinehamns kommun instämmer i förslaget att examensmålet att visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov som gäller

Konsthögskolan avstår från synpunkter på remissen Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna. Vänliga hälsningar /

Åklagarmyndigheten delar utredningens bedömningattdet finns skäl att övervägautökade möjligheter för Skatteverket och Bolagsverket att utbyta och behandla information

För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång, grovt sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av

• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den mark som behövs för vägen. Rätt till

Med inskränkt vägrätt avses sådana ytor som Trafikverket kommer att behöva åtkomst till för att klara drift och underhåll av vägen, ett exempel är ytor som krävs för att sköta

Utbyggnaden av vägen inom skyddsområde för Näs vattentäkt och vattenförekomsten Strömsholmsåsen bedöms medföra liten positiv konsekvens genom att dagvatten från vägen

Förutom ovanstående fastigheter har arealjusteringar gjorts för de fastigheter där vägområde för befintligt viltstängsel justerats.

Risk för stopp i trafiken vid olyckor på utbyggd motorväg Liten positiv konsekvens Risk för att utsläpp av farliga ämnen orsakar påverkan

Samrådsmöte med länsstyrelsen i Västmanlands län, Köpings kommun, Hallstahammars kommun och Västerås kommun hölls den 29 september 2015, i länsstyrelsens lokaler i

Utbyggnaden av vägen inom skyddsområde för Näs vattentäkt och vattenförekomsten Strömsholmsåsen bedöms medföra liten positiv konsekvens genom att dagvatten från vägen

Kommunen vill att problemen minskar när tung trafik och farligt gods leds genom Köpings tätort och arbetar för att sträckan Köping - Västerås byggs om till motorväg..

Olycka med farligt gods under vägtransport på omledningsväg kan komma att påverka bebyggelse och/eller leda till personskador i närheten av vägen.. Kritiska är de områden där

Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. Rapport

För att undvika direktavledning av vägdagvatten till vattendrag även från broar ska dessa förses med kantsten och rännor via vilka vattnet kan ledas till vägdiken på var

Det finns två alternativ som kan vara aktuella för brolösningen; antingen byggs en till bro med motsvarande segelfria höjd över Kolbäcksån som gäller för den befintliga eller

Söder om motorvägen finns ytterligare en grav och ett gravfält, med hänsyn till detta och även topografin i området bör man kontrollera området norr om E18 inom Säby socken

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behö- ver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell

strandskyddsbestämmelser gäller, 5 av dessa vattendrag är utpekade som vattenförekomster. Enligt 7 kap 11 § miljöbalken gäller strandskydd inom ett område på 100 meter

Befi ntlig vegetation föreslås gallras ur med sikte på tall som vertikala element och identitet för trafi k- platsen.. LED-belysning föreslås