• No results found

Skärpta regler kring samordningsnumren Motion 2020/21:13 av Robert Stenkvist (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skärpta regler kring samordningsnumren Motion 2020/21:13 av Robert Stenkvist (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD11

Motion till riksdagen

2020/21:13

av Robert Stenkvist (SD)

Skärpta regler kring samordningsnumren

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare skärpa reglerna kring samordningsnummer och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i brottsbalken införa straff för den som missbrukar samordningsnummer som är strängare än för

urkundsförfalskning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har på flera håll uppmärksammats att ett omfattande missbruk av samordningsnum-mer äger rum i vårt samhälle. Samordningsnumsamordningsnum-mer är nödvändiga för att olika

myndigheter som Skatteverket och Kriminalvården skall kunna hantera personer som saknar giltig id-handling. Samordningsnummer ger inte samma möjligheter att utnyttja samhällets olika resurser som en id-handling, dock har kriminella nätverk och enskilda personer kunnat utnyttja samordningsnummer för omfattande kriminell aktivitet.

Regeringen avser att skärpa reglerna för samordningsnummer avsevärt, vilket är ett steg i rätt riktning. Taget i beaktande det omfattande missbruk som ligger för handen med dessa samordningsnummer så behöver reglerna skärpas ytterligare samt att det måste bli lättare för företag att kontrollera om en person med samordningsnummer äger ett korrekt arbetstillstånd.

1. Enligt regeringens promemoria får Skatteverket avregistrera samordningsnummer om felaktiga personuppgifter uppdagas. Skatteverket skall avregistrera samord-ningsnumret i dessa fall, alternativt rätta till allt i aktuellt samordningsnummer. Vad gäller rekommendationen att det skall registreras en relevant adress för personer med anknytning till Sverige så skall detta vara ett ovillkorligt krav.

Resehandlingar skall enligt det förslag som ligger på bordet gälla som underlag för att fastställa identitet. Detta är märkligt då dessa resehandlingar måste ha utfärdats

(2)

2 med andra giltiga handlingar som grund. Därför skall resehandlingar inte gälla som grund för att fastställa identiteten hos en person.

Högst en bil skall kunna registreras på varje samordningsnummer, förutom då det gäller utländska medborgare som kan styrka sin identitet med handlingar som står över varje tvivel.

Biometriska data skall kopplas till varje samordningsnummer så att missbruk försvåras. Det kan vara biometriska data som ögonigenkänning eller fingeravtryck. En databas skall upprättas där arbetsgivare snabbt kan ta reda på om en person med samordningsnummer har giltigt arbetstillstånd eller inte.

2. Straffen för den som missbrukar samordningsnummer skall skärpas så att straffen blir avskräckande.

References

Related documents

Bifogat yttrande har utarbetats av en expertgrupp bestående av professor Karin Forsberg Nilsson, institutionen för immunologi, genetik och patologi, sammankallande, professor

För att säkerställa goda möjligheter till forskning i nära samverkan med hälso- och sjukvården är det angeläget att synpunkter från företrädare för universitet och

Vinnova har inga synpunkter på rubricerad remiss.. Med vänlig hälsning Darja Isaksson

förändringsprojekt inom hälso- och sjukvården så konsekvenserna för utbildning och forskning analyseras och beaktas från början, samt att stärka de redan existerande

Med hänsyn till detta görs bedömningen, i likhet med bedömningen i promemorian, att kvarstående underskott inte bör begränsas av beloppsspärren när ett företag som är försatt

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av

Motsvarande föreslås gälla i det fall ett undantag från begränsning av rätten att utnyttja kvarstående negativt räntenetto vid ägarförändringar eller vid fusion eller