Framställning om förlängd tid för uppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-12-17 I2020/03366 I2020/02753 II 13 Infrastrukturdepartementet Bolagsverket 851 81 Sundsvall m.fl. Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Framställning om förlängd tid för uppdraget att etablera en

förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Regeringens beslut

Med ändring av regeringens beslut den 11 december 2019 (I2019/03306) ska slutrapportering av uppdraget ske av Myndigheten för digital förvaltning till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2021. Av slutrapporteringen ska det särskilt framgå hur den offentliga

förvaltningen kan använda sig av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och vilken nytta sådan användning medför för den enskilda statliga myndigheten, kommunen eller regionen, samt för den offentliga förvaltningen som helhet.

Uppdraget ska delredovisas av Myndigheten för digital förvaltning till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2021. I delredovisningen ska myndigheterna lämna förslag på lämplig struktur för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte vad avser gemensamma arbetsformer, rutiner, organisation och

ansvarsfördelning för analys, kravställning, utveckling och förvaltning av de byggblock som ska ingå i infrastrukturen. Myndigheterna ska i

delredovisningen även lämna eventuella författningsförslag som reglerar myndigheternas uppgifter och ansvar inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte. Vidare ska delredovisningen innehålla den långsiktiga plan för arbetet med etableringen av den

förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte som ska tas fram enligt uppdraget, samt en redovisning av arbetet med etablering av de enskilda byggblocken.

(2)

2 (3)

Bakgrund

Regeringen uppdrog den 11 december 2019 åt Bolagsverket,

Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket att tillsammans etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Enligt beslutet ska uppdraget slutrapporteras senast den 31 januari 2021.

Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet samt Skatteverket har i en skrivelse den 29 oktober 2020 hemställt om förlängd tid för redovisning av uppdraget (I2020/02753). Som skäl till förlängningen anför myndigheterna att det pågående utbrottet av covid-19 har medfört att det planerade arbetet i uppdraget inte har kunnat genomföras fullt ut enligt plan under 2020. Vidare ser myndigheterna behov av fortsatt stöd under 2021 för det arbete som bedrivs inom ramen för uppdraget, i avvaktan på beslut om sådan varaktig struktur och reglering av myndigheternas ansvar och uppgifter inom det etablerade nationella ramverket som myndigheterna kommer att lämna förslag på senast den 31 januari 2021.

På regeringens vägnar

Tomas Eneroth

(3)

3 (3) Likalydande till

Domstolsverket, 551 81 Jönköping

E-hälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar Försäkringskassan, 103 51 Stockholm

Lantmäteriet, 801 82 Gävle

Myndigheten för digital förvaltning, Box 14, 851 02 Sundsvall Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 651 81 Karlstad Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm

Skatteverket, 171 94 Solna

Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM

Justitiedepartementet/DOM, KRIM, L4, L6, PO, SIM, SSK och Å Utrikesdepartementet/IU och HI

Försvarsdepartementet/MFI, MFU och SUND Socialdepartementet/ FS, FST och SF

Finansdepartementet/BA, E2, ESA K, OU, S3, SFÖ och SPN Utbildningsdepartementet/F, GV, UH och US

Miljödepartementet/S

Näringsdepartementet/BI, EIN, LB och MK Kulturdepartementet/KL Arbetsmarknadsdepartementet/A Infrastrukturdepartementet/RS, SVS och US Datainspektionen Ekonomistyrningsverket Försvarsmakten

Post- och telestyrelsen Säkerhetspolisen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :