• No results found

Ändring i hyreslagen Motion 2019/20:954 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändring i hyreslagen Motion 2019/20:954 av Markus Wiechel (SD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enskild motion SD324

Motion till riksdagen

2019/20:954

av Markus Wiechel (SD)

Ändring i hyreslagen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dra tillbaka vissa skärpningar som genomfördes i regeringens proposition 2018/19:107 om åtgärder mot handel med hyreskontrakt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder inget tvivel om att bostadsmarknaden i Sverige idag är dysfunktionell. På grund av bostadsbristen kan kriminella förmedla kontrakt till människor som saknar pengar och kontakter. Samtidigt måste hederliga studenter eller arbetare avstå studier och jobb till följd av att de inte hittar en lämplig bostad i den ort där de sökt jobb alter-nativt har kommit in på sin drömutbildning. Detta är ett grundläggande problem som omöjliggör för många att få vardagen att gå ihop och måste därför lösas.

Från och med 1 oktober 2019 riskerar alla som hyr ut sina hyresrätter i andra hand utan godkännande eller tar ut en för hög hyra böter alternativt fängelse i flera år, genom en skärpning av hyreslagen (regeringens proposition 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt). En åtgärd som sågats av Lagrådet samt en rad olika remissinstanser i form av domstolar och hyresnämnder.

Tanken med kriminaliseringen var att hyresgäster som inte använder sina lägenheter ska flytta i stället för att hyra ut dem till behövande. Detta i en tid då det råder stor bo-stadsbrist i Sverige, särskilt i våra storstäder. För en bostadssökande är detta knappast något positivt, då möjligheten för dessa att få tag på en bostad är betydligt sämre än förr. Hyresrätter är idag så eftertraktade att de bland vissa betraktas som ett slags sparande och som något tryggt. Av den anledningen kan de som har möjlighet välja att hellre behålla en outnyttjad lägenhet än att lämna den till någon annan, om inte föreningen godkänner att den hyrs ut för en låg summa. Det är helt enkelt inte värt idag att riskera ett förlorat hyreskontrakt.

Givetvis ska åtgärder mot dagens ohållbara situation på bostadsmarknaden vidtas. Regeringens proposition var dock inget annat än kontraproduktiv. Skärpningarna i proposition 2018/19:107, som innebär att straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning ska skärpas, bör dras tillbaka. Likaså bör köp av hyreskontrakt avkriminaliseras.

(2)

Markus Wiechel (SD)

References

Related documents

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Joakim Feldt Avdelningschef. Sofia Kalin

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

I den utsträckning som det behövs för att utgöra en utgångspunkt för de analyser och förslag som efterfrågas får utredaren göra en bedömning av vilka externa effekter som det

Regeringens förslag: Om det inte finns någon som kan fullgöra ansva- ret för säkerheten enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet övergår ansvaret till staten.. Staten

Specialpedagogiska skolmyndigheten anser att det är viktigt att beakta behoven hos studerande med funktionsnedsättning och att de får den tid som krävs. Föredragande har i detta

Av bestämmelserna framgår att utbildningen för skolpliktiga ska motsvara utbildning i grundskola eller i förekommande fall grundsärskola eller specialskola medan den för

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-09-06 ERT DATUM 2019-07-02 DIARIENR 2019/133-4 ER BETECKNING U2019/02278/GV Regeringskansliet

kostnadsutjämningen omfördelar från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och

Sigtuna kommun har inte funnit anledning att i sitt yttrande närmare kommentera de enskilda modellernas konsekvenser för kostnadsutjämningen och dess explicita påverkan för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Första AP-fonden bör omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att SBAB bör få i uppdrag att aktivt arbeta med att utveckla lösningar för produktutveckling för små och medelstora

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur