• No results found

Öppenvårdspsykiatrin Motion 2018/19:1578 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Marta Obminska (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Öppenvårdspsykiatrin Motion 2018/19:1578 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Marta Obminska (båda M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion M1200

Motion till riksdagen

2018/19:1578

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Marta Obminska

(båda M)

Öppenvårdspsykiatrin

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om öppenvårdspsykiatrin och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barn och unga som skrivs ut från BUP, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Psykisk ohälsa är ett av våra största samhällsproblem. Det måste göras mer för att tidigt fånga upp de individer som mår dåligt och säkerställa att alla får den hjälp och det stöd som behövs. Att samtala, att fråga, det är nyckeln till att i tid uppmärksamma de som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa.

Psykiatrin i Sverige behöver förbättras på många punkter. Vården har präglats av en brist på tillgänglighet och har inte alltid varit evidensbaserad. Valfriheten måste ges ett större utrymme och samarbetet mellan kommuner och landsting måste förbättras. Det är viktigt att vården av människor med allvarlig psykisk sjukdom präglas av en helhetssyn på människan, inte i delmoment som gör att man hamnar mellan stolar och ställs i kö på kö. Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom ska ha tillgång till en tillgänglig vård när de behöver den.

Nya modeller och angreppssätt krävs inom psykiatrin för att bättre kunna möta människor i behov av hjälp. I Helsingborg fanns mellan 2002 och 2008 en enskild öppenvårdspsykiatrimottagning med god tillgänglighet vid namn Aveny Teamets.

Aveny Teamets är en inspirationskälla för hur man kan utveckla en modell inom öppenvårdspsykiatrin med ökad tillgänglighet och arbetssätt. Därför krävs det fortsatt en väl fungerande öppenvårdpsykiatri med bättre specialistkompetens för att möta dagens psykiska ohälsa. Personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska även fortsättningsvis ges möjlighet att välja och ha inflytande över utformning och vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och stödinsatser. Framförallt måste de kunna komma till vården utan att bli sittande och utveckla långvarig psykisk ohälsa.

Vi hör om unga människor som är i behandling som vid skollov skrivs ut från barn- och ungdomspsykiatrin. När sedan terminen startar får de starta om från noll igen. Detta är oacceptabelt.

(2)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Marta Obminska (M)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Även när det gäller administration inom högre utbildning kan man alltså säga att kvantitativa förändringar har lett till att jämställdheten ser bra, eller åtminstone

Härutöver utgjorde frågor om språk, social-semiotik och multimodalitet ett intressant område för att förstå kunskapsrepresentationer och lärande, något som också utgjorde

MODELLING SOLUTE TRANSPORT IN SHALLOW GROUNDWATER USING COMSOL MUL TIPHYSICS Berti/ Walden COMSOL,

Surfaces are important in many industrial and biological processes, To be able to get high efficiency of such processes in nature the degree of organisation at

The actual problem is in that if intrinsic distribution is unknown and sample size is low then there is no suitable method for reliable interval estimations of

originalspråk, men det ser inte mycket bättre ut för de böcker som har översatts till svenska.. En anledning är att svensk bokhandel har ovanan att gallra ut böcker efter bara ett

Och mycket riktigt, efter ett tag hittade den två andra ställen, som var relaterade till min hemsida.. http://www.masda.vxu.se/~per/index.html , nämligen ett inlägg som Bo

Denna förklaringsmodell förkastas dock av G&P med hänvisning till att det dels inte finns några belägg för att det finns en koppling mellan ökande sprid- ning och

På nytt säger man att dessa bidrar till att ändra förutsättningarna och villko- ren för den sociala gemenskapen, att de spatiala och temporala ramverken förändras, liksom

Resultatet från testerna blir ett faktum som läraren och eleverna får stå till svars för vare sig de tror på testerna eller inte.. I en performativitetskultur töms sociala

Den perspektivering som det diskursivt orienterade bildningsbegreppets mot- språk bidrar till syftar då inte bara till en bättre förståelse, utan också till ett mer

Antaganden om hur svårt något är att ta del av eller att det skulle anses olämpligt för vuxna att befinna sig i onlinemiljöer för unga, bör däremot inte ligga till grund för

Redaktören beklagar att Inger Björneloos avhandling nedan inte kommit med i den ursprungliga förteckningen, men hoppas härmed att i någon mån ha reparerat skadan. INSTITUTIONEN

Ett annat av datakpitlen handlar mycket om gungorna och deras uppgift som sociala objekt för barnen.. Här är det på dagis tydligen en verksamhet som barnen sköter praktiskt taget

På precis samma sätt som studieobjektet för den vetenskapliga disciplinen pedagogik förutsätter en konstruktion, bland annat av människan som, i någon mening, skild