• No results found

Samordna regelverk för bevattningsförbud Motion 2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Samordna regelverk för bevattningsförbud Motion 2019/20:365 av Ingemar Kihlström (KD) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion KD

Motion till riksdagen

2019/20:365

av Ingemar Kihlström (KD)

Samordna regelverk för bevattningsförbud

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett nationsövergripande regelverk för bevattningsförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har en minskad nederbörd medfört att grundvattennivåerna under sommartid varit låga i stora delar av landet. Många kommuner har utifrån låg grund-vattennivå utfärdat lokala bevattningsförbud. Då bevattningsförbud beslutas på kommunal nivå finns det skillnader i tillämpning, regelverk och påföljd vid överträdelser mellan landets kommuner. För att säkerställa långsiktiga grundvattennivåer samt likartad

hantering i hela landet föreslås att förutsättningarna för ett nationsövergripande regelverk gällande bevattningsförbud som samordnar definition, krav samt påföljd utreds.

References

Related documents

Linnéuniversitetet, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt samt Sveriges lantbruksuniversitet till behöriga organisationer att bistå Europeiska myndigheten

Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet Tidigare dokument: -. Tidigare behandlad vid samråd med

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Starkt skydd for den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds

Flera estetiska injektionsbehandlingar, såsom botulinumtoxin, behandlingar för att lösa upp fillers (hyaluronidas) och behandlingar för att åstadkomma lipolys (till exempel

Trots detta föreslås nu att återbetalningskrav, på samma sätt som skattefordringar, ska gälla omedelbart vilket innebär att återbetalningskravet kan verkställas och lämnas

I den slutliga handläggningen deltog stabschefen Kajsa Möller, avdelningscheferna Henrik Engström, Ole Settergren, Erik Fransson, Bengt Blomberg, Lena Aronsson, Carl-Magnus

The term ”dividends” as used in this Article also comprises profits paid under an arrangement for participation in profits (associação em participação). Bestämmelserna