• No results found

Plast i haven Motion 2019/20:986 av Jörgen Hellman m.fl. (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Plast i haven Motion 2019/20:986 av Jörgen Hellman m.fl. (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1155

Motion till riksdagen

2019/20:986

av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Plast i haven

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om plast i haven och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Plasten i vår natur och våra världshav ökar. Enligt studier från FN kommer det finnas mer plast i våra världshav än fisk år 2050. I EU återvinns knappt 30 procent av den plast som tillverkas. Det är helt oacceptabelt att det riskerar att finnas mer plast än fisk i våra hav år 2050.

Nyligen har EU tagit ett första steg för att förbjuda och minska användningen av några av de vanligaste engångsprodukterna i plast. Beslutet rör bland annat bomull-spinnar, bestick, tallrikar, sugrör och drinkpinnar. Dessa produkter hamnar ofta i naturen, främst våra hav. Därför är lagstiftningen ett steg i rätt riktning. För flera plastprodukter finns det bra ersättningsprodukter så plastprodukterna bör fasas ut från marknaden.

Att minska tillförseln av plast till haven måste på många sätt arbetas med inom EU och internationellt. Strandstädningen däremot måste skötas nationellt och lokalt.

Regeringen har beslutat om en förordning den 1 februari 2018 om bidrag till strand-städning. Syftet med förordningen är att minska mängden avfall på stränderna och att det avfall som samlas in behandlas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Bidraget ska avse städning av havsstränder. Förordningen reglerar hur ansökningar om bidrag ska prövas och betalas ut.

Förordningen innehåller i huvudsak följande delar:  Bidraget riktar sig enbart till kommuner.

 Bidrag ska ges till insamling av avfall på havsstränder och hantering av detta avfall samt till planering av sådana projekt.

(2)

2

 Projekt i områden där mängden avfall som har flutit i land på havsstränder är stor ska prioriteras. I bedömningen ska även hänsyn tas till åtgärdernas möjlighet att bidra till sysselsättning.

 Bidrag får ges med högst 90 % av kommunernas kostnad.

 Projekten ska vara max ett år, därefter kan man ansöka om bidrag till nytt projekt nästa år.

Många ideella krafter som städar stränder är verkligen vardagshjältar. Staten bör överväga en mer långvarig lösning för finansiering och system för strandstädning.

Jörgen Hellman (S)

References

Related documents

Datainspektionen konstaterar att departementspromemorian saknar en utförlig redogörelse om vilka personuppgifter som kommer att behandlas av de verksamheter som ska omfattas av

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja. 1 den slutliga handläggningen har också sektionschef Cecilia

Skrivelsen tar upp förslag på reglering gällande estetiska behandlingar, att dessa skall kunna omfattas av tillsyn, krav på legitimerad personal, patientförsäkring mm..

Region Västmanland anser att gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och konsumenttjänster behöver förtydligas gällande estetiska behandlingar som inte har ett

Rådet tillstyrker förslaget att den som avser att genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller annan injektionsbehandling ska lämna sitt samtycke till att ingreppet

”Eftersom inte all Hälso- och sjukvårdspersonal kan anses ha den kompetensen för att korrekt sätt utföra dessa behandlingar bör denna rätt vara förbehållen ett

Sveriges Byggindustrier kan således inte se att det krävs att en företagsledare ska ha formell ställning för att denne redan idag ska omfattas av den prövning som görs