• No results found

Ändra postlagen Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändra postlagen Motion 2019/20:2880 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2111

Motion till riksdagen

2019/20:2880

av Boriana Åberg (M)

Ändra postlagen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en ändring i postlagen i syfte att minska smuggling av droger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I stort sett varje dag året runt görs försök att smuggla droger via posten.

Post-försändelser som skickas till Sverige från utlandet kontrolleras vid ankomsten av tullen. Men paket eller brev som skickas inom landet genomgår inte samma kontroller. Det är endast polis eller tull som har rätt att kontrollera innehållet i en försändelse, vilket innebär att postombud kan bli ofrivilliga mellanhänder för droghandel, utan att kunna göra något åt det. I takt med att näthandeln med narkotikaklassade preparat ökar sker mer av smugglingen via vanliga postförsändelser. Risken för den som skickar eller hämtar paketen att åka fast är relativt liten eftersom det är endast vid de tillfällen polis och tull redan har en pågående spaning som personal som arbetar med utlämning får lägga undan försändelser. Regelverket bör därför ändras så att alla som hanterar post och paket får rätt att på eget initiativ ta kontakt med tull eller polis eller om de fattar misstanke om narkotika i en viss försändelse.

References

Related documents

Arjeplogs kommun tillstyrker att begreppet hemsjukvård kan ersättas med begreppet hälso- och sjukvård i hemmet för att tydliggöra att den vård som utförs i hemmet inte är

Barnombudsmannen ställer sig positiv till att patientcentreringen och patienters rätt till en individuell plan stärks inom hälso- och sjukvården då det kan bidra till

Regeringen avser verka för tullättnader och undanröjande av handelshinder generellt, och för medicinska produkter i synnerhet, bland annat genom förslaget Trade for

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Enligt utredaren föreslås nedkortad karenstid vid avställning från 15 dagar till 4 för personbil klass II som blev skattepliktiga den 1 juli 2018 eller senare och med denna

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se Avdelningen för juridik. Germund

I den remitterade promemorian föreslår Skatteverket en ändring av vägtrafikskattelagen 2006:227 som innebär att karenstiden vid avställning sänks från nuvarande 15 dagar till