• No results found

Specialistsjuksköterskans värmebevarande omvårdnadsåtgärder i det perioperativa vårdförloppet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Specialistsjuksköterskans värmebevarande omvårdnadsåtgärder i det perioperativa vårdförloppet"

Copied!
36
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Omvårdnadsvetenskap 15 hp, avancerad nivå Intensivvård/operationssjukvård 2012

Specialistsjuksköterskans

värmebevarande

omvårdnadsåtgärder i det

perioperativa vårdförloppet

The specialist nurse warmth

preserving interventions in

perioperative care

Magdalena Butler & Ulrika Westerlind

(2)

SAMMANFATTNING

Bakgrund: Under det perioperativa vårdförloppet föreligger många riskfaktorer för patienten att

utveckla oavsiktlig hypotermi. Detta kan leda till flertalet operativa och postoperativa komplikationer vilket kan skapa obehag och lidande för patienten, förlänga vårdtider och generera ökade kostnader för samhället. Den perioperativa specialistsjuksköterskans

omvårdnadsansvar innefattar ett flertal värmebevarande omvårdnadsåtgärder för att förebygga och behandla hypotermi hos patienten.

Syfte: Syftet med studien var att beskriva anestesi-, operations- och

intensivvårdssjuksköterskors värmebevarande omvårdnadsåtgärder i det perioperativa vårdförloppet.

Metod: En studie med deskriptiv analys utfördes. Data samlades in genom en strukturerad

intervjuguide. Sammanlagt deltog 36 specialistsjuksköterskor i studien.

Resultat: Specialistsjuksköterskornas värmebevarande omvårdnadsåtgärder bestod utav både

passiva och aktiva åtgärder varav tre var utmärkande; att använda luftvärmetäcke, att ge varma infusions- och spolvätskor samt att undvika onödig exponering av patienten. Rutinmässig temperaturmätning av patienten saknades i det perioperativa vårdförloppet. Dokumentering av värmebevarande omvårdnadsåtgärder utfördes i hög grad inom det perioperativa

specialistsjukskötersketeamet.

Slutsats: Flertalet aktiva och passiva värmebevarande omvårdnadsåtgärder utfördes

perioperativt trots avsaknad av skriftliga lokala arbetsrutiner och nationella riktlinjer. Förvärmning av patienten eller operationsbädden förekom däremot inte som aktiva förebyggande omvårdnadsåtgärder.

Klinisk betydelse: Studien önskar lyfta fram ett viktigt omvårdnadsområde för

specialistsjuksköterskor verksamma inom perioperativ vård. Studieresultatet skulle kunna ligga till grund för utbildningsinsatser och utformandet av lokala arbetsrutiner gällande

värmebevarande omvårdnadsåtgärder.

Nyckelord: Hypotermi, värmebevarande omvårdnadsåtgärder, perioperativt,

(3)

ABSTRACT

Background: During perioperative care multiple risks exist for the patient to develop

accidental hypothermia. This can cause increased morbidity, unnecessary patient suffering, prolonged recovery time and subsequently increased costs for the society. Perioperative nursing care involves several warmth preserving interventions to prevent inadvertent hypothermia.

Objective: The aim of this study was to describe the perioperative specialist nurses warmth

preserving nursing interventions in perioperative care.

Method: A study with descriptive analyses has been performed. Data was collected through a

structured interview guide. A total of 36 specialist nurses participated in the study.

Result: The specialist nurses’ warmth preserving interventions consisted of both passive and

active interventions where three were more distinctive; to use forced air warming blankets, to give warm intravenous and/or irrigation fluid and to avoid unnecessary exposure of the patient. Warmth preserving nursing interventions was well documented within the perioperative nursing team. Temperature monitoring was not routinely performed.

Conclusion:. Several active and passive warmth preserving interventions were carried out, even

though local and national guidelines regarding warmth preserving interentions were missing. Prewarming of patient or operating table was not implemented as active preventative measures.

Clinical significance: This study wishes to aid in the ongoing work of improving perioperative

care by giving focus to an important area within nursing. The study result will hopefully encourage to further education and to the development of local guidelines regarding warmth preserving interventions.

(4)

INNEHÅLL

INLEDNING ... 1

BAKGRUND ... 2

Kroppstemperatur ... 2

Exogena orsaker som påverkar kroppstemperaturen ... 2

Endogena orsaker som påverkar kroppstemperaturen ... 3

Hypotermi i det perioperativ vårdförloppet ... 4

Specialistsjuksköterskans värmebevarande omvårdnadsåtgärder ... 6

Passiva värmebevarande omvårdnadsåtgärder ... 6

Aktiva värmebevarande omvårdnadsåtgärder ... 7

Rekommendationer gällande värmebevarande omvårdnadsåtgärder ... 7

Det perioperativa vårdförloppet ... 8

PROBLEMFORMULERING ... 9 SYFTE ... 10 METOD ... 10 Design ... 10 Urval ... 10 Datainsamlingsmetod ... 11 Dataanalys ... 11 ETISKA ASPEKTER ... 11 RESULTAT ... 12

Orsaker till hypotermi i det perioperativa vårdförloppet ... 12

Värmebevarande omvårdnadsåtgärder i perioperativa vårdförloppet ... 13

Temperturmätning ... 14

Dokumentation och muntlig rapportering ... 14

DISKUSSION ... 15

Metoddiskussion ... 15

Resultatdiskussion ... 17

Slutsats ... 21

Klinisk betydelse ... 21

Förslag på vidare forskning/utveckling ... 22

REFERENSER ... 23

BILAGA 1 ... 30

BILAGA 2 ... 31

(5)

INLEDNING

Under det perioperativa vårdförloppet, det vill säga under hela vårdtiden före, under och efter en operation, finns det många faktorer som påverkar patientens

kroppstemperatur. För låg kroppstemperatur, hypotermi, kan leda till ett flertal

komplikationer. Arytmi, koagulationsrubbning, förlängd läkningstid samt förhöjd risk för postoperativ sårinfektion är några exempel på dessa. Detta skapar obehagskänslor och onödigt lidande för patienten (Hart, Borders, Hart, Corsino & Harmon, 2011). I slutändan kan hypotermi även vara orsak till förlängda vårdtider och ökade

vårdkostnader (Kiekkas, Poulopoulou, Papahatzi & Souleles, 2005; Lenhardt et al., 1997). Med optimalt användande av värmebevarande omvårdnadsåtgärder i det perioperativa vårdförloppet kan antalet patienter som drabbas av hypotermi reduceras (Welch, 2007). I det perioperativa vårdförloppet arbetar sjuksköterskor med

specialistkompetens inom anestesisjukvård, operationssjukvård samt intensivvård och de har alla omvårdnadsansvar som innefattar flertalet värmebevarande

omvårdnadsåtgärder för att undvika och även behandla oavsiktlig hypotermi hos patienten. Till följd av författarnas skilda perioperativa specialistkompetenser inom operations- och intensivvård/postoperativ vård väcktes intresse för vilka

värmebevarande omvårdnadsåtgärder de olika specialistsjuksköterskorna utför för patienten under hela det perioperativa vårdförloppet.

(6)

BAKGRUND

Kroppstemperatur

För att upprätthålla optimal funktion av kroppens organ och dess organsystem är det av stor vikt att behålla en konstant kroppstemperatur. I hypotalamus främre del finns temperaturcentrum som sköter kroppens temperaturreglering (Lännergren, 2005). Temperaturen regleras efter signaler från kroppens termoreceptorer som registrerar kyla och värme. Dessa köld- och värmereceptorer återfinns i huden, i kroppens inre organ samt i det centrala nervsystemet (Renck & Andrén-Sandberg, 2003).

Kroppen eftersträvar alltid konstant kroppstemperatur med en kärntemperatur nära 37 °C (Tortora & Grabowski, 2003). Kärntemperaturen finner man i kroppens kärna som bildas av dess inre organ tillsammans med det centrala nervsystemet. Utanför kärnan bildar huden och underhudsfettet ett yttre skal som påverkas i hög grad av omgivande miljös temperatur. En kärntemperatur mellan 36 - 38°C brukar benämnas som

normoterm samtidigt som den perifera temperaturen som mäts på kroppens yttre vanligtvis är 2 – 4°C lägre än kroppens kärntemperatur (ibid.).

Monitorering av kärntemperatur avspeglar kroppens termala status och kan med hög tillförlitlighet mätas i lungartären, i distala esofagus eller i urinblåsan om det finns ett naturligt högt urinflöde (Hart et al., 2011). Temperaturmätning via örats trumhinna mäter också kroppens kärntemperatur och då det är en enkel metod är det också den vanligaste mätmetoden i det perioperativa vårdförloppet (Insler & Sessler, 2006).

Exogena orsaker som påverkar kroppstemperaturen

I vår omgivning finns det flertalet yttre, exogena, orsaker som påverkar värme och värmetransport vilket därmed även påverkar vår kroppstemperatur. Att patienten drabbas av värmeförlust i det perioperativa förloppet beror främst på fyra olika mekanismer; strålning, konvektion, konduktion och passiv förångning (Siew-Fong et al., 2003).

(7)

All yta med temperatur över absoluta nollpunkten avger värme i form av infraröd strålning. Genom strålning förlorar patienten värme till ytor i den omgivande miljön som har en lägre temperatur än kroppen. Grad av värmeförlust beror på hur stor hudyta som exponeras tillsammans med hur bra hudens blodgenomströmning är (Hart et al., 2011).

I operationsmiljö, på operationsavdelning samt uppvakningsavdelning och

intensivvårdsavdelning, finns det höga krav på ventilationen för att minimera halten av mikroorganismer och därmed höja graden av renhet. På en operationssal är dessa krav dessutom ytterligare förhöjda (Socialstyrelsen, 2006). Hög ventilering med täta luftombyten skapar konvektionsströmmar då varm luft stiger samtidigt som kall luft sjunker och i kombination med omgivande miljös temperatur transporteras därför värme bort från patienten. Strålning och konvektion står tillsammans för hela 85 % av patientens värmeförlust i operationsmiljö och det sker inne på operationssalen likväl som när patienten transporteras till uppvakningsavdelning och intensivvårdsavdelning (Paulikas, 2008).

Genom konduktion leds värme från en varmare yta till en kallare vid kontakt. På operationsbädden eller i patientsängen avger därför patientens kropp värme till

underliggande material om det är svalare än patientens perifera kroppstemperatur. Hur mycket värme som går förlorad via konduktion beror på temperaturskillnader mellan patientens kropp och operationsbädd eller patientsäng kombinerat med

värmeledningsförmåga samt kontaktytans storlek (ibid.).

Värmeförlust sker även genom passiv förångning då vätska dunstar och övergår till gasform. Avdunstning kan ske via patientens hud och lungor, via operationssåret perioperativt eller av det alkoholbaserade desinfektionsmedlet som används vid preoperativ huddesinfektion (Hart et al., 2011).

Endogena orsaker som påverkar kroppstemperaturen

Det finns inre, endogena, orsaker som påverkar kroppens temperaturreglerande förmåga. Under generell anestesi försvinner kroppens egna termoreglerande förmåga att anpassa sig efter temperaturförändringar. En anledning till detta är att patienten är

(8)

nedsövd och inte själv klarar av att göra värmebevarande åtgärder, såsom huttring eller att dra ett täcke över sig (Sessler, 2008).

Ytterligare en anledning beror på en ökad fördelning av blodflödet från kroppens kärna, som vanligtvis hålls varmare än extremiteterna, till de perifera delarna genom

vasodilatation (ibid.). När blodflödet förflyttas från kroppens centrala delar till dess perifera delar, vilket benämns som redistribution, kan det initialt ge en sänkning av kroppstemperaturen med 0,5-1,5° C (Paulikas, 2008). Den fastande patienten saknar det överskott av energi som fås genom näring, vilket behövs för att producera värme. Anestesiläkemedel sänker dessutom ämnesomsättningen och därmed värmebildningen vilket föranleder ytterligare värmeförluster (Lynch, Dixon & Leary, 2010).

Specifika individuella riskfaktorer för att utveckla hypotermi behöver också tas i beaktande. Äldre patienter och smala patienter med lågt Body Mass Index, BMI, har liten andel fett och muskelmassa vilket gör att de förlorar värme mycket snabbt. Likaså hos spädbarn föreligger en ökad risk att utveckla hypotermi då de har större kroppsyta i relation till kroppsmassa. Vissa hälsorelaterade tillstånd påverkar också

kroppstemperaturen. Exempel på dessa är endokrina tillstånd såsom hypotyreos och hypoglykemi, men även reumatism, brännskador, trauma, hjärnskador eller

ryggradsskador (Lynch, Dixon & Leary, 2010).

Hypotermi i det perioperativ vårdförloppet

Hypotermi uppstår när kroppen inte längre klarar av att upprätthålla temperaturnivåer inom normala värden. Olika konsensus föreligger om när hypotermi uppstår.

Socialstyrelsen (2003) definierar hypotermi som en kärntemperatur under 35°C, denna definition återfinns även i annan litteratur (Holtzclaw, 2008; Larsson & Rubertsson, 2005). I flera studier beskrivs dock att hypotermi uppstår redan vid en kärntemperatur under 36°C (Hart et al., 2011; Roth, 2009; Burger & Fitzpatrick, 2009; Karalapillai et al., 2009).

Närmare 70 procent av alla patienter som genomgår kirurgiska ingrepp upplever någon form av h potermi Galv o, Marck, Sawda & Clark, 2009). I en studie av Karalapillai

(9)

et al. (2009) redovisades att runt 40 procent av de postoperativa patienterna på en intensivvårdsavdelning led av hypotermi.

Redan vid mild hypotermi uppstår en rad symtom då kroppen försöker kompensera värmeförlusten. Dels sker en vasokonstriktion i kroppens perifera delar som orsakar förhöjt blodtryck och puls vilket genererar ökad hjärtminutvolym. Dels börjar kroppen huttra, s.k. shivering, vilket kan mångdubbla värmeproduktionen samtidigt som det skapar ökad syrekonsumtion och andningsfrekvens (Roth, 2009). Vidare orsakar hypotermi ökad urinmängd genom minskad utsöndring av antidiuretiskt hormon, ADH, och s.k. kölddiures uppstår vilket kan resultera i snabb dehydrering om inga åtgärder sätts in. Samtliga ovan nämnda kompensationsmekanismer förhöjer

komplikationsrisken för patienten, både under operationen och i det postoperativa förloppet (Bernthal, 1999).

Komplikationer vid hypotermi kan vara arytmi, koagulationsrubbning och blödning vilket skapar behov av blodtransfusioner, samt förlängd läkningstid och ökad risk för postoperativa sårinfektioner till följd av sämre genomblödning. Dessa komplikationer förorsakar patienten onödigt lidande, förlänger vårdtiderna och genererar ökade samhällskostnader (Hart et al., 2009; Lenhardt et al., 1997). Det har även påvisats en ökad mortalitet hos postoperativt hypoterma patienter (Kiekkas, Thoeodorakpoulou, Stefanopoulos, Tsotas & Baltopoulos, 2011).

Oavsiktlig hypotermi uppstår ofta perioperativt när patientens egna

försvarsmekanismer är utslagna på grund av att denne är nersövd, genom så kallad generell anestesi, samtidigt som temperaturen på operationssalen är sval (Alfonsi, 2001). I en studie av Sessler (2001) uppgav patienter att sjukhusvistelsens mest negativa upplevelse var att frysa postoperativt och att upplevelsen av att frysa kunde vara svårare att hantera än smärtan i samband med operationen. Huttring tillsammans med illamående är de vanligaste obehagskänslorna hos patienter postoperativt. Huttring uppstår inte bara till följd av hypotermi men förstärks och förvärras desto kallare patienten blir (Alfonsi, 2001).

På senare år har ett flertal studier fokuserat på hur man bäst kan säkerställa normala temperaturnivåer hos patienten i det perioperativa vårdförloppet och hur hypotermi

(10)

fördelaktigast förebyggs, då forskning tydligt påvisat hypotermins negativa effekt för patienten (Roth, 2009).

Specialistsjuksköterskans värmebevarande omvårdnadsåtgärder

Då värmebildningen är nedsatt hos patienter under generell anestesi är det av stor vikt att förebygga värmeförlust hos patienten för att därigenom förhindra hypotermi och dess negativa konsekvenser. Redan innan patienten anländer till operationssalen bör specialistsjuksköterskan identifiera om specifika riskfaktorer för att utveckla hypotermi föreligger. Specialistsjuksköterskorna måste ta hänsyn till patentens risk för

värmeförlust genom både exogena och endogena faktorer (Paulikas, 2008).

Temperaturmätning är en förebyggande omvårdnadsåtgärd som bör utföras på samtliga patienter före operation och kontrolleras kontinuerligt på de patienter som opereras längre än 30 min enligt rekommendationer från AORN, Association of PeriOperative Registered Nurses, (2007). Värmebevarande omvårdnadsåtgärder kan delas in i passiva åtgärder där man bevarar patientens kroppsvärme och aktiva åtgärder där värme tillförs patienten.

Passiva värmebevarande omvårdnadsåtgärder

De exogena orsakerna till värmeförlust kan förebyggas genom passiva

omvårdnadsåtgärder såsom att rumstemperaturen inte är för låg på operationsavdelning, uppvakningsavdelning samt intensivvårdsavdelning. Operationsbädden bör vara varm när patienten placeras där och det är viktigt att täcka över patienten ordenligt med täcken, mössa, arm och benpåsar för att minska onödig hudexponering som orsakar värmeförlust (Socialstyrelsen, 2009). Ett vanligt täcke kan reducera patientens

värmeförlust med 33 procent samtidigt som ännu ett täcke bromsar värmeförlusten med ytterligare 18 procent (Weirich, 2008). Inför det operativa ingreppet bör sterildrapering med sterila operationslakan utföras så att god kirurgisk åtkomlighet uppnås utan onödig hudexponering (Odom-Forren, 2011). Patienter är ofta klädda i tunn operationsskjorta och transport kan ske genom kallar och dragiga korridorer. Att patienten är ordentligt övertäckt är därför viktigt också vid transporter till och från operationsavdelning, uppvakningsavdelning och intensivvårdsavdelning (Bernthal, 1999).

(11)

Aktiva värmebevarande omvårdnadsåtgärder

Aktiv tillförsel av värme har visat sig ha bättre effekt mot uppkomst av hypotermi jämfört med passiva värmebevarande åtgärder (Galvão, Liang & Clark, 2010; Taguchi et al., 2004). En aktiv värmebevarande omvårdnadsåtgärd innefattar att de vätskor som används i det perioperativa vårdförloppet, infusionsvätskor och/eller spolvätskor, är uppvärmda till över kroppstemperatur. Detta kan förhindra en värmeförlust för patienten (Welch, 2002). Kim et al. (2009) påvisade i sin studie att uppvärmd spolvätska vid artroskopisk axelkirurgi drastiskt minimerade antalet patienter som drabbades av perioperativ hypotermi. Det har även visat sig att patienter som ges uppvärmda infusionsvätskor bättre håller sin kärntemperatur jämfört med de patienter som erhåller rumstempererade vätskor, detta gäller framförallt om tillförd

infusionsvätska överstiger två liter (AORN, 2007).

Aktiv extern uppvärmning innebär att värme tillförs patienten genom till exempel värmetäcke med cirkulerande varmluft eller vatten, värmetak, värmekuddar eller

varmvattenflaskor (Socialstyrelsen, 2003). Det gemensamma för dessa interventioner är att de utstrålar värme som överstiger patientens kroppstemperatur.

I en studie av Karalapillai och Story (2008) kunde man påvisa att trots all den kunskap som finns idag om oavsiktlig perioperativ hypotermi och dess negativa konsekvenser så är det fortfarande vanligt förekommande postoperativt. Därför är det viktigt att resurser och förebyggande riktlinjer finns implementerade för temperaturreglering och

övervakning under hela det perioperativa vårdförloppet (Karalapillai & Story, 2008).

Rekommendationer gällande värmebevarande omvårdnadsåtgärder

I Sverige finns i dag inga nationella riktlinjer eller rekommendationer utformade specifikt för vilka värmebevarande omvårdnadsåtgärder den perioperativa specialistsjuksköterskan ska använda för att motverka hypotermi. Dock har Socialstyrelsen (2009) i en skrivelse gällande smittspridning i vården föreslagit

omvårdnadsåtgärder för att förebygga postoperativa komplikationer. Där betonas vikten av att patienten ska hålla normoterm kroppstemperatur under hela perioperativa

vårdförloppet. Åtgärder som föreslås är aktiv värmetillförsel med luftvärmetäcke samt uppvärmda infusionsvätskor. Operationsbädden bör vara uppvärmd innan patienten

(12)

positioneras där, kontroll av att rumstemperaturen inte är för kall samt att patienten är väl övertäckt med filtar för att undvika onödig exponering (Socialstyrelsen, 2009). Kliniken där studien utfördes saknade vid studiens genomförande dokument på lokala arbetsrutiner för värmebevarande omvårdnadsåtgärder perioperativt. Dock fanns regelbunden temperaturmonitorering med på uppvakningsavdelningens rutindokument för omhändertagandet av den postoperativa patienten.

I USA finns däremot tydligare rekommendationer utarbetade genom bland annat AORN (AORN, 2007) och National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 2008). Dessa ger specifika rekommendationer för hur specialistsjuksköterskan kan bevara patienten normoterm och förebygga hypotermi genom bland annat

identifiering av riskpatienter, temperaturmonitorering och snabbt insättande av adekvata och specificerade värmebevarande omvårdnadsåtgärder.

Det perioperativa vårdförloppet

Det perioperativa vårdförloppet delas in i tre olika faser; den preoperativa, den intraoperativa och den postoperativa fasen (Leinonen & Leino-Kilpi, 1999).

I det perioperativa vårdförloppet möter patienten i normala fall sjuksköterskor från tre olika specialistkategorier. Anestesisjuksköterskan, operationssjuksköterskan och intensivvårdssjuksköterskan utför värmebevarande omvårdnadsåtgärder för att undvika hypotermi hos patienten (Socialstyrelsen, 2005).

I den preoperativa fasen, tiden före operationen, planerar och förbereder anestesi och operationssjuksköterskan patientens intraoperativa omvårdnad utifrån dennes behov och förutsättningar. I denna fas transporteras patienten till operationsavdelning. Under operationen, den intraoperativa fasen, sker det planerade ingreppet (Lindwall & von Post, 2008). Anestesisjuksköterskan ansvarar för patientens anestesiologiska

omvårdnad, vilket exempelvis innefattar att övervaka, observera, dokumentera och följa patientens temperatur (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk

sjuksköterskeförening – SSF, 2008).

Anestesi och operationssjuksköterskan samarbetar i team på operationsavdelningen. Teamets gemensamma mål är att ge patienten god perioperativ omvårdnad och i

(13)

respektive yrkeskategoris kompetensbeskrivning framhålls vikten av god

teamsamverkan runt patienten på operationsavdelningen (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening – SSF, 2008; Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2011).

Tiden närmast efter operationen, den postoperativa fasen i det perioperativa vårdförloppet, inleds när patienten lämnar operationsavdelningen (Lindwall & von Post, 2008). I den postoperativa fasen överlämnas patienten vid normalfall vidare till en uppvakningsavdelning eller intensivvårdsavdelning efter muntlig och skriftlig

rapportering av de perioperativa omvårdnadsåtgärderna. I den postoperativa fasen ansvarar intensivvårssjuksköterskan för att säkerställa god postoperativ återhämtning, genom att övervaka, identifiera och hantera symtom och därmed minimera risken för komplikationer (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk

sjuksköterskeförening – SSF, 2008).

PROBLEMFORMULERING

Låg kroppstemperatur hos patienten är en riskfaktor för att utveckla komplikationer i det perioperativa vårdförloppet. Dessa komplikationer kan ge allvarliga följder i form av onödigt lidande hos patienten, förlängda vårdtider samt ökade vårdkostnader för samhället. Kännedom om oavsiktlig hypotermi och att utföra värmebevarande omvårdnadsåtgärder i både förebyggande och behandlande syfte, är en mycket viktig del av specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar. I Sverige saknas det tydliga nationella riktlinjer gällande perioperativa värmebevarande omvårdnadsåtgärder som specialistsjuksköterskan rekommenderas att använda för att motverka hypotermi hos patienten. Till följd av detta kan de perioperativa värmebevarande

omvårdnadsåtgärderna variera likväl mellan som inom de olika

specilistsjuksköterskekategorierna. Det är därför av intresse att lyfta fram vilka värmebevarande omvårdnadsåtgärder som utförs av specialistsjuksköterskor i det perioperativa vårdförloppet.

(14)

SYFTE

Syftet med studien var att beskriva anestesi-, operations- och

intensivvårdssjuksköterskors värmebevarande omvårdnadsåtgärder i det perioperativa vårdförloppet.

METOD

Design

I denna empiriska studie har författarna genom strukturerade intervjuer undersökt specialistsjuksköterskornas värmebevarande omvårdnadsåtgärder i det perioperativa vårdförloppet. Studien genomfördes med deskriptiv analys. Genom deskriptiv forskning kan företeelser inom en specifik grupp eller vid ett specifikt tillfälle

observeras och beskrivas med hjälp av data i form av exempelvis frekvenser (Polit & Beck, 2008).

Urval

Målgruppen för studien var specialistsjuksköterskor som arbetade på ett medelstort sjukhus i Mellansverige. Sjuksköterskorna i studien mötte patienter i det perioperativa vårdförloppet och de var specialistutbildade anestesisjuksköterskor,

operationssjuksköterskor eller intensivvårdssjuksköterskor. Valet av deltagare till studien skedde genom konsekutivt urval (Polit & Beck, 2006) och målet var att

samtliga sjuksköterskor som arbetade under datainsamlingsperioden, som pågick under en veckas tid, skulle bli tillfrågade om samtycke att delta. Inklusionskriterier var att sjuksköterskorna hade specialistutbildning inom tidigare nämnda område, att de på sin arbetsplats rutinmässigt mötte patienter i det perioperativa vårdförloppet, samt att de arbetade dagtid under studiens datainsamlingsperiod. Under datainsamlingsperioden arbetade 52 specialistsjuksköterskor vilka uppfyllde inklusionskriterierna. Till följd av hög arbetsbelastning, pågående utbildningar samt personalmöten tillfrågades endast 37 specialistsjuksköterskor om deltagande i studien, varav en avböjde. Således deltog 36 specialistsjuksköterskor i studien.

(15)

Datainsamlingsmetod

Data insamlades med hjälp av sju strukturerade frågor med öppna och slutna svarsalternativ, enligt en egen utifrån syftet utformad intervjuguide, se bilaga 1. Deltagarna hade möjlighet att ange obegränsat antal svar på varje fråga. En

förberedande testintervju genomfördes med båda författarna närvarande. Detta för att säkerställa att frågorna var relevanta för studiens syfte. Efter testintervjun justerades vissa frågor varefter den fick sin slutgiltiga utformning. Regelbundna avstämningar skedde mellan författarna under intervjuperioden. Intervjuerna utfördes avskilt på deltagarnas arbetsplats och tog cirka 5 minuter i anspråk. Svaren nedtecknades för hand av författarna på intervjuguiden och intervjusvaren nummerkodades för att skydda deltagarnas identitet. Då författarna utförde intervjuerna var för sig föregicks

informanternas nummerkodning av 1 respektive 2 vilket påvisade vem av författarna som utfört intervjun.

Dataanalys

Delar av resultatet redovisas med hjälp av tabell samt i redovisande text (Polit & Beck, 2006). Då det varit tillämpligt har jämförelser gjorts mellan de olika

specialistsjuksköterskornas yrkeskategorier. Ett fåtal av deltagarna i studien uppgav dubbel specialistkompetens, då valde författarna att endast kategorisera dem inom det specialistområde som de vid intervjutillfället arbetade inom.

ETISKA ASPEKTER

Riktlinjer för etisk självgranskning har noga beaktats (HSFR,

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999). Intervjuerna genomfördes med frivilligt deltagande. Skriftlig och muntlig information om studien delgavs samtliga

specialistsjuksköterskor på kliniken före studiens början och skriftligt informerat samtycke inhämtades av samtliga deltagare. För att minimera risken för

integritetsintrång eller annat obehag från deltagarna informerades de om att de

närsomhelst under intervjun kunde avbryta sin medverkan utan förklaring eller vidare konsekvenser. Deltagarnas identiteter skyddades genom nummerkodning och det kodade intervjumaterialet förvaras hos författarna. Riskerna i form av oro från

(16)

deltagarna att deras svar inte var det förväntade anser författarna övervägs av nyttan studien kan ha genom att låta verksamheten ta del av resultatet samt genom att lyfta fram ett viktigt omvårdnadsområde för specialistsjuksköterskor inom perioperativ vård.

RESULTAT

Utav de 36 intervjuade deltagarna var 9 anestesisjuksköterskor, 14

operationssjuksköterskor och 13 intensivvårdssjuksköterskor. Studiens resultat presenteras i löpande text samt med deskriptiv tabell.

Orsaker till hypotermi i det perioperativa vårdförloppet

Specialistsjuksköterskorna uttryckte övervägande exogena orsaker (n= 69) som

påverkade patientens kroppstemperatur perioperativt. De mest frekvent förekommande exogena orsakerna som angavs var kall temperatur på operationssal (n= 22), exponerad eller inte tillräckligt övertäckt patient (n=20), typ av operation såsom operationstid eller operationssårets storlek (n=18) samt användande av kalla infusions- och spolvätskor (n=9). En majoritet av intensivvårdssjuksköterskorna, 11 av 13, angav kall temperatur på operationssal som vanlig orsak till perioperativ hypotermi medan endast knappt hälften av operation och anestesisjuksköterskorna angav detta som ett alternativ.

Endogena orsaker till perioperativ hypotermi angavs också som påverkande faktorer, dock med lägre svarsfrekvens (n=18). De orsaker som uppgavs var inaktiv patient (n=3), fastande patient (n=6), anestesiläkemedels inverkan (n=5) och cirkulatorisk påverkan på patienten (n=4).

Ett fåtal specialistsjuksköterskor nämnde ytterligare orsaker av icke exogen eller

endogen karaktär som påverkar kroppstemperaturen hos patienterna perioperativt Dessa orsaker var att patienten inte blivit uppvärmd före operation, så kallad

prewarming(n=3), samt att patienten inte fått värmetäcke under operation(n=7). Dessa orsaker angavs främst av anestesisjuksköterskorna.

(17)

Värmebevarande omvårdnadsåtgärder i perioperativa vårdförloppet

Specialistsjuksköterskornas svar angående vilka värmebevarande omvårdnadsåtgärder de utför för att förebygga hypotermi hos patienten, koncentrerades markant till tre åtgärder. Fördelningen mellan de olika yrkeskategoriernas svar förtydligas i figur 1.

Figur 1. Specialistsjuksköterskornas förebyggande värmebevarande omvårdnadsåtgärder, svarsfördelning mellan de tre dominerande åtgärderna.

Övriga förebyggande värmebevarande åtgärder som togs upp av

specialistsjuksköterskorna var att utföra temperaturmätning, att bevara patienten torr och att ha en god samverkan i teamet gällande värmebevarande åtgärder. Förvärmd patient innan operation nämndes endast av en anestesisjuksköterska som en bra förebyggande åtgärd.

Svaren på vilka behandlande värmebevarande omvårdnadsåtgärder som

specialistsjuksköterskan utför vid hypotermi koncentrerades även de till samma tre åtgärder som vid förebyggande åtgärder. Skillnader mellan de olika

(18)

Figur 2. Specialistsjuksköterskornas behandlande värmebevarande omvårdnadsåtgärder svarsfördelning mellan de tre dominerande åtgärderna.

Övriga behandlande omvårdnadsåtgärder vid hypotermi som togs upp innefattade att bevara patienten torr under draperingen, att vid shivering ge avslappnande läkemedel samt att höja rumstemperaturen. En majoritet av de angivna förebyggande och behandlande värmebevarande omvårdnadsåtgärderna var av aktiv karaktär.

Temperturmätning

Endast en specialistsjuksköterska svarade ja på frågan om temperaturmätning utförs rutinmässigt på varje patient, för övrigt svarade samtliga specialistsjuksköterskor nej på denna fråga. Flertalet intensivvårdssjuksköterskor svarade dock att de alltid mäter kroppstemperaturen under vissa omständigheter. Dessa omständigheter var dels om patienten kommer till postoperativ avdelning/ intensivvårdsavdelning istället för uppvakningsavdelning och dels efter längre operationer.

Dokumentation och muntlig rapportering

Samtliga anestesi- och intensivvårds sjuksköterskor svarade att de dokumenterar värmebevarande omvårdnadsåtgärder i patientens journal, och då främst om aktiv uppvärmning med luftvärmetäcke gjorts. Ett fåtal specialistsjuksköterskor angav att de dokumenterar samtliga värmebevarande omvårdnadsåtgärder. Av

operationssjuksköterskorna svarade 10 av 14 att de inte dokumenterar värmebevarande omvårdnadsåtgärder alls. Flertalet tillade här att de vill undvika dubbeldokumentation i

(19)

operationsteamet, då anestesisjuksköterskan vanligtvis dokumenterar detta. En majoritet av specialistsjuksköterskorna, 25 av 36, svarade att inga värmebevarande omvårdnadsåtgärder rapporteras muntligt vid överlämnande av patient till en annan avdelning, då det ska finnas dokumenterade i patientjournalen. Dock svarade nästan hälften av intensivvårdssjuksköterskorna (n=6) att samtliga värmebevarande åtgärder även rapporteras muntligt.

DISKUSSION

Metoddiskussion

I denna studie medverkade totalt 36 av de 52 specialistsjuksköterskor som uppfyllde studiens inklusionskriterier. En högre deltagarfrekvens hade varit att föredra, då ett högt svarsbortfall förhöjer risken för snedvridning av undersökningsresultatet (Körner & Wahlgren, 2006). Författarna anser dock att den relativt jämna fördelningen mellan de deltagande specialistsjuksköterskornas yrkeskategorier skapar tillförlitlig jämförelse mellan grupperna.

Konsekutiv urvalsmetod användes för studien för att fånga upp så många respondenter som möjligt under datainsamlingsperioden. Metoden fungerar bra om populationen har liten variation, i det här fallet specialistsjuksköterkor på samma klinik (Olsson & Sörensen, 2011).

Rådata samlades in med hjälp av en strukturerad intervjuguide, se bilaga 1. En validerad intervjuguide hade varit att föredra för att säkerställa frågornas kvalitet och för att kunna jämföra fynden med tidigare studier (Hansagi & Allebeck, 1994). Då detta inte hittades utformade författarna frågor utifrån studiens syfte som sedan prövades i en testintervju. En testintervju är väsentlig för att pröva intervjuguidens ytvaliditet och bör ge svar på om intervjufrågorna mäter det de avser att mäta, som exempelvis att

formuleringarna i frågorna är enkla och begripliga för respondenten eller att författarnas utformning av frågorna inte påverkar respondentens svar (Eliasson, 2010).

Intervjuguiden justerades efter testintervjun, det hade dock varit intressant med ytterligare frågor i intervjuguiden gällande om specialistsjuksköterskorna upplever hypotermi som ett problem på kliniken. Dessutom hade det varit intressant att ställa

(20)

frågor om operationssalarnas temperatur, då denna orsak nämndes med hög frekvens som bidragande till hypotermi hos patienter i det perioperativa vårdförloppet.

Författarna eftersträvade hög reliabilitet genom regelbunden avstämning under intervjuernas gång för att minimera skillnad mellan intervjumetoderna (Olsson & Sörensen, 2011).

Intervjuguidens enda bakgrundsvariabel var vilken specialistkategori sjuksköterskorna tillhörde. Bakgrundinformation kan bli betydlig i strukturerade intervjuer när intervjuns frågeställning skall analyseras och besvaras (Lantz, 2007). I efterhand kunde det ha varit intressant att jämföra om svaren kunde härledas till antal års yrkeserfarenhet. Dock valdes detta bort p.g.a. studiens småskalighet och för att minimera risken för identifierbarhet.

Frågorna i intervjuguiden var strukturerade och flertalet av dem var av öppen karaktär. Öppna frågor kräver att respondenten själv avgör vad som är väsentligt att ta upp för att därefter formulera svaret på sitt sätt. Fördelen ligger här i variationsrikedomen i svaren, eftersom fasta svarsalternativ kan begränsa respondentens svar (Lantz, 2007). Detta kan dock även bli en nackdel då öppna frågor inte fångar upp djupare kunskaper som respondenten uttrycker spontant, vilket däremot slutna frågor gör (Hegarty et al., 2009).

Vid intervjuer som utförs ansikte mot ansikte påverkas respondenterna tydligt av vem det är som intervjuar. Detta fenomen kallas för intervjuareffekten. Vad forskarens identitet betyder för respondenten tillsammans med dennes förförståelse har stor påverkan vid datainsamlingen. Respondenten vill gärna skapa en positiv bild av sig själv och ger därför svar som tros mer socialt önskvärt istället för att svara efter eget tyckande eller kunskap (Denscombe, 2011). Att respondenten vid en intervju ger svar som denne tror är förväntade istället för att vara sanningsenlig benämns som

Hawthorneeffekten (Eliasson, 2011). I denna studie är det därför viktigt att även ha i beaktande att respondenterna intervjuades av blivande arbetskollegor och att detta kan ha påverkat hur de svarat på de olika frågorna. Denna påverkan kunde ha minimerats om författarna bytt plats och utfört intervjuerna på varandras kommande arbetsplats där man inte var bekant med respondenterna.

(21)

De öppna svarsalternativen analyserades, bearbetades och frekvenser beräknades på det sammanställda datamaterialet. Detta skedde av båda författarna gemensamt för att minimera feltolkning. Dock påverkade författarnas förförståelse kategoriseringen av intervjusvaren (Gillham, 2008). Författarnas förförståelse eller s.k. förutfattade meningar innebär en mer eller mindre omedveten kunskapsbedömning redan före studiens början där den nya kunskapen förstås och tolkas med den gamla kunskapen som grund. Då studien utfördes på den egna arbetsplatsen var författarna väl förtrogna med både arbetsmiljö samt de värmebevarande omvårdnadsåtgärder som utförs inom det egna specialistområdet vilket i sin tur bidrar till relativt hög grad av förförståelse (Hansagi & Allebeck, 1994).

En styrka med strukturerad intervjustudie som utförs ansikte mot ansikte är dess höga deltagarfrekvens eftersom den är enkel att genomföra och delta i. Respondenterna får samtidigt möjlighet att fråga vid eventuella oklarheter i frågeformuleringen

(Denscombe, 2011). Detta visade sig vara nödvändigt vid några tillfällen, bl.a. behövde intensivvårdssjuksköterskorna påminnas om att frågorna enbart rörde den perioperativa patienten och inte andra intensivvårdspatienter. Förtydligande om att fråga 2 i

intervjuguiden, se bilaga 1, handlade om hela det perioperativa vårdförloppet, inte bara det tillfälle sjuksköterskan själv mötte patienten behövde också uttryckas vid några intervjutillfällen. I efterhand kunde denna fråga ha behövts omformulerats för tydligare innebörd.

Eftersom studien utfördes i liten skala saknar studieresultatet extern validitet och kan därför inte generaliseras till andra kliniker eller sjukhus (Bryman, 2002).

Resultatdiskussion

Specialistsjuksköterskorna angav flera exogena orsaker till vad de anser sig påverka patienters kroppstemperatur perioperativt där kallt på operationssal, exponerad patient och typ av operation angavs mest frekvent. Detta resultat är samstämmigt med en studie av Hegarty et al. (2009) där man utvärderat sjuksköterskors kännedom om perioperativ hypotermi.

(22)

Kall temperatur på operationssalen ansåg de flesta specialistsjuksköterskorna vara bidragande orsak till att patienter blir nedkylda. Temperaturen på operationssalen kan beaktas från två håll. Patienten bör inte riskera nedkylning till följd av kall miljö samtidigt som operationspersonal bör ha en behaglig arbetstemperatur då de står under varma operationslampor, är klädda i flera lager kläder, ofta i kombination med täta röntgenskyddskläder vilket tillsammans genererar mycket värme (Paulikas, 2008). Bernthal (1999) redovisade i sin studie att samtliga patienter som opererades med salstemperatur under 21 °C blev hypoterma samtidigt som inga patienter som

opererades i en rumstemperatur mellan 24°C - 26°C uppvisade symptom på hypotermi postoperativt. För hög salstemperatur är dock gynnsamt för bakterietillväxt, varför man inte rekommenderar temperatur över 24°C i operationssalar (Bellamy, 2007).

Typ av operation hamnade också bland de tre främsta svarsalternativen på vad som kan orsaka perioperativ hypotermi. Denna kategori innefattar operationstid, operationens lokalisation och operationsfältets storlek. Värmeförlusten via operationssåret ökar upp emot 70 procent om patienten genomgår en stor öppen bukoperation jämfört med ett ingrepp perifert i exempelvis en hand eller fot (Bernthal, 1999). Denna faktor är svår att kunna påverka men däremot är det viktigt att ha vetskap om dess inverkan på patientens kroppstemperatur.

Det var få respondenter som uppgav de endogena orsaker till hypotermi och ingen som tog upp patienternas individuella riskfaktorer, såsom ålder, bakomliggande sjukdomar eller kroppsstorlek. Dessa endogena faktorer är dock väsentliga då kännedom om dem kan underlätta för specialistsjuksköterskan att ligga steget före och därmed kunna sätta in förebyggande värmebevarande omvårdnadsåtgärder i tid (AORN, 2007).

Kännedom om endogena riskfaktorer i kombination med tydliga lokala arbetsrutiner kan hjälpa den perioperativa specialistsjuksköterskan till att ge patienten bästa möjliga värmebevarande omvårdnad (AORN, 2007; Hegarty et al, 2009; Weirich, 2008 ).

Aktiv tillförsel av värme med hjälp av luftvärmetäcke var den aktiva värmebevarande omvårdnadsåtgärd som mest togs upp både för att förebygga och behandla hypotermi i det perioperativa vårdförloppet. Aktiv extern uppvärmning har visat sig ha mycket god effekt mot hypotermi under ingrepp i anestesi (Andrzejowski, 2008). Luftvärmetäcket

(23)

har också visat sig vara den mest effektiva och säkra metoden att värma upp patienten postoperativt vid mild hypotermi (Pikus & Hooper, 2010). Flertalet studier styrker också att detta bör vara en förstahandsåtgärd framför passiva värmebevarande åtgärder (Galvão, Liang & Clark, 2010; Lynch, Dixon & Leary, 2010).

Att använda luftvärmetäcke intraoperativt är en vanlig värmebevarande omvårdnadsåtgärd och den kan med fördel användas även preoperativt och

postoperativt (Fiedler, 2001). Förvärmning av patienten innan operation, så kallad prewarming, nämndes endast av en respondent som en bra förebyggande åtgärd mot perioperativ hypotermi. Flertalet studier påvisar dock att aktiv förvärmning, i form av exempelvis luftvärmetäcke har mycket goda förebyggande effekter mot perioperativ hypotermi. Om patienten förvärms i minst 30 minuter innan operation ökar

förutsättningarna drastiskt för att bevara normoterm kroppstemperatur i det fortsatta perioperativa vårdförloppet (Fossum, Hays & Henson, 2001; Hart et al., 2011; Sessler, 2001; Vanni, Braz, Modoló, Amorim & Rodrigues, 2003).

Under operationens första timme i anestesi sker en stor temperatursänkning av

patientens kärntemperatur. Utan preoperativ förvärmning är det därmed väldigt svårt att bevara patienten normoterm med enbart intraoperativa värmebevarande

omvårdnadsåtgärder (Tanner, 2011). Även vid kortare ingrepp riskerar patienter att bli hypoterma. Med denna vetskap som bakgrund rekommenderas därför att samtliga patienter som opereras i anestesi förvärms innan ingreppet (Fossum, Hays & Henson, 2001; Weirich, 2008). Det har även visat sig att patienter upplever förvärmning

preoperativt lugnande och att det genererar välbefinnande i högre grad hos dem (Ayres, 2004). Förvärmning av operationsbädden nämndes inte av någon respondent. Detta tas dock upp av Socialstyrelsen som en viktig förebyggande åtgärd för att förhindra postoperativa komplikationer (Socialstyrelsen, 2009).

Resultatet visar även att värmebevarande omvårdnadsåtgärder skiljer sig till viss del mellan de olika specialistkompetenserna. Varma infusionsvätskor och spolvätskor är en aktiv omvårdnadsåtgärd som alla tre specialistkategorier kan använda sig av, dock nämndes dessa åtgärder bara av anestesisjuksköterskor och intensivvårdssjuksköterskor som en förebyggande åtgärd. Att använda infusionsvätskor och spolvätskor uppvärmda till kroppstemperatur under operation förhindrar patientens värmeförlust effektivt

(24)

(Bellamy, 2007; Fiedler, 2001). Tillförsel av varma vätskor som ensam

värmebevarande omvårdnadsåtgärd kan dock inte ersätta luftvärmetäcke för att förebygga hypotermi, däremot har de båda åtgärderna tillsammans visat sig reducera riskerna för perioperativ hypotermi drastiskt (AORN, 2007; Smith et al., 1998).

Temperaturmätning förekom med låg frekvens som en åtgärd för att upptäcka hypotermi och en klar majoritet av specialistsjuksköterskor svarade att de inte mäter temperaturen på patienten rutinmässigt varken före, under eller efter operation.

Temperaturmätning skedde endast vid klinisk misstanke om avvikande temperatur eller då patienten var på postoperativa avdelningen. Socialstyrelsen (2009) uppmärksammar vikten av att patienten är normoterm under hela perioperativa vårdförloppet och

specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar, enligt dennes kompetensbeskrivning, innefattar bland annat regelbunden temperaturmonitorering av patienten (Riksförening för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening SSF, 2001). Flertalet studier styrker vikten av monitorering av kroppstemperaturen under hela perioperativa vårdförloppet, för att snabbt kunna sätta in värmebevarande omvårdnadsåtgärder vid sjunkande kroppstemperatur (Hart et al., 2011; Sessler, 2008). Den perioperativa sjuksköterskan bör också vara medveten om att temperaturmätning rekommenderas även om patienten upplever sig tillräckligt varm eftersom anestesiläkemedel inverkar på termoregleringen (Weirich, 2008, Sessler, 2008).

Yrkeskategorierna skiljde sig stort vad gäller dokumentering av utförda värmebevarande omvårdnadsåtgärder. Här uppgav majoriteten av operationssjuksköterskorna att de inte dokumenterade för att undvika

dubbeldokumentering då dessa åtgärder dokumenteras av anestesisjuksköterskan. Det är därför viktigt att beakta att det ojämna svarsresultatet ligger till grund för att

intensivvårdssjuksköterskan arbetar självständigt i sitt omvårdnadsansvar för patienten medan anestesi och operationssjuksköterskor arbetar i ett team runt patienten på operationsavdelningen. Det gemensamma omvårdnadsansvaret avspeglas i studien genom att majoriteten av operationssjuksköterskorna nekande till dokumentation av värmebevarande omvårdnadsåtgärder och muntlig rapportering.

(25)

Slutsats

Den perioperativa specialistsjuksköterskan utförde flertalet värmebevarande omvårdnadsåtgärder, detta trots att skriftliga lokala arbetsrutiner samt nationella riktlinjer för värmebevarande omvårdnadsåtgärder perioperativt saknades. Passiva och aktiva värmebevarande omvårdnadsåtgärder utfördes genomgående utav alla tre specialistkategorier, där luftvärmetäcket var förstahandsvalet för samtliga specialistsjuksköterskor, både vad gällde i förebyggande och behandlande syfte. Förvärmning av patienten eller operationsbädden förekom däremot inte som aktiva förebyggande omvårdnadsåtgärder och även rutinmässig temperaturmätning av patienten saknades i det perioperativa vårdförloppet. Dokumentering av

värmebevarande omvårdnadsåtgärder utfördes enligt sjuksköterskorna i hög grad inom det perioperativa specialistsjukskötersketeamet. Med god kännedom om oavsiktlig hypotermi, dess risker och åtgärder tillsammans med tydliga loka arbetsrutiner samt nationella riktlinjer skulle god och säker perioperativ vård kunna säkerställas

ytterligare.

Klinisk betydelse

Studien lyfter fram ett viktigt omvårdnadsområde för specialistsjuksköterskor

verksamma inom perioperativ vård. Studieresultatet, att rutinmässig temperaturmätning och förvärmning saknas, skulle kunna ligga till grund för utbildningsinsatser och utformandet av lokala arbetsrutiner gällande värmebevarande omvårdnadsåtgärder.

(26)

Förslag på vidare forskning/utveckling

 Då studien utförts i liten skala skulle en större studie vara av värde för att kunna säkerställa denna studies resultat.

 En uppföljande observationsstudie skulle vara av intresse för att se om

specialistsjuksköterskorna utför de värmebevarande omvårdnadsåtgärder i det perioperativa vårdförloppet som de angivit i denna intervjustudie.

 En studie där patientens kroppstemperatur mäts regelbundet under hela det perioperativa vårdförloppet skulle vara av värde för att undersöka incidensen av perioperativ hypotermi på denna klinik.

(27)

REFERENSER

Alfonsi, P. (2001). Postanaesthetic shivering. Epidemiology, Pathophysiology, and Approaches to Prevention and Management. Drugs, 61(15), 2193-2205.

Andrzejowski, J., Hoyle, J., Eapen, G. & Turnbull, D. (2008). Effect of prewarming on post-induction core temperature and the incidence of inadvertent perioperative

hypothermia in patients undergoing general anesthesia. British Journal of Anesthesia,

101(5), 627-631.

Association of PeriOperative Registered Nurses, AORN (2007). Recommended practices for the prevention of unplanned perioperative

hypothermia. Association of PeriOperative Registered Nurses journal, 85(5), 972-988.

Ayres, U. (2004). Older people and hypothermia: the role of the anaesthetic nurse.

British Journal of Nursing, 13(7), 396-403.

Bellamy, C. (2007) Inadvertent hypothermia in the operation theatre: an examination.

Journal of Perioperative Practitioner, 17(1), 18-25.

Bernthal, E. (1999). Inadvertent hypothermia prevention: the anaesthetic nurses role.

British Journal of Nursing, 8(1), 17-25.

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1. uppl.) Malmö: Liber ekonomi.

Burger, L. & Fitzpatrick, J. (2009). Prevention of Inadvertent Perioperative Hypothermia. British Journal of Nursing, 18(18), 114-119.

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom

samhällsvetenskaperna. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Eliasson, A. (2010). Kvantitativ metod från början. (2., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur.

(28)

Fiedler, M. (2001). Thermoregulation: Anaesthetic and perioperative concerns. AANA

Journal, 69(6), 485-492.

Fossum, S., Heys, J. & Henson, M. (2001). A comparison study on the effects of prewarming patients in the outpatient surgery setting. Journal of Perianesthesia

Nursing 16(3), 187-94.

Galvão, C., Liang, Y. & Clark, A. (2010). Effectiveness of cutaneous warming systems on temperature control: meta-analyses. Journal of Advanced Nursing, 66(6), 1196-1206.

Galv o, C., Marck, P., Sawada, N. & Clark, A. (2009). A systematic review of the effectiveness of cutaneous warming systems to prevent hypothermia. Journal of

Clinical Nursing, 18, 627-636.

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. Malmö: Studentlitteratur.

Hansagi, H. & Allebeck, P. (1994). Enkät och intervju inom hälso- och sjukvård:

handbok för forskning och utvecklingsarbete. Lund: Studentlitteratur.

Hart, S., Borders, B., Hart, J., Corsino, D. & Harmon, D. (2011). Unintended perioperative hypothermia. The Ochsner Journal, 11(3), 259-270.

Hegart , J., Walsh, E., Burton, A., Murph , S., O’Gorman, F. & McPolin, G. 2009). Nurses Knowledge of Inadvertent Hypothermia. Association of PeriOperative

Registered Nurses Journal, 89(40), 701-713.

Holtzclaw, B. (2008). Managing Inadvertent and Accidental Hypothermia. Online

Journal of Clinical innovations, 10(2), 1-58.

HSFR, Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. (1999). Etikregler för

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 4 maj 2012.

(29)

Insler, S. & Sessler, D. (2006). Perioperative thermoregulation and temperature monitoring. Anesthesiology Clinics, 24(4), 823-837.

Karalapillai, D. & Story, D. (2008). Hypothermia on arrival in the intensive care unit after surgery. Critical Care and Resuscitation, 10. 116-9.

Karalapillai, D., Story, D., Calzavacca, P., Licari, E., Liu, Y. & Hart, G. (2009). Inadvertent Hypothermia and Mortality in Postopertive Intensive care Patients: Retrospective audit of 5050 patients. Anaesthesia, 64, 968-972.

Keikkas, P., Poulopoulou, M., Papahatzi, A. & Souleles, P. (2005). Is postanesthesia care unit length of stay increased in hypothermic patients? Association of Perioperative

Registered Nurses Journal, 81(2), 379-392.

Keikkas, P., Theodorakpoulou, G., Stefanopoulos, N., Tsotas, D., Baltopoulos, G. (2011). Postoperative hypothermia and mortality in critically ill adults: Review and Meta-analysis. Australian Journal of Advanced Nursing, 28(4), 60-67.

Kim, Y-S., Lee, J-Y., Yang, S-C., Song, J-H., Koh, H-S & Park, W-K. (2009).

Comparative study of the influence of room-temperature and warmed fluid irrigation on body. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery, 25(1), 24-29.

Körner, S. & Wahlgren, L. (2006). Statistisk dataanalys. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. (2., [omarb.] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Larsson, A. & Rubertsson, S. (Red.). (2005). Intensivvård. Stockholm: Liber AB.

Leinonen, T. & Leino- Kilpi, H. (1999). Research in peri-operative nursing care. Journal of

(30)

Lenhardt, R., Marker, E., Goll, V., Tschemich, H., Kurtz, A., Sessler, D., Narzt, E. & Lackner, F. (1997). Mild Introperative Hypothermia Prolongs Postanesthetic Recovery.

Anesthesiology, 87(6), 1318-1323.

Lindwall, L. & von Post, I. (2008). Perioperativ vård: att förena teori och praxis. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Lynch, S., Dixon, J. & Leary, D. (2010). Reducing the Risk of Unplanned Perioperative Hypothermia. AORN Journal, 92(5). 553-562.

Lännergren, J. (2005). Fysiologi. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

National Institute for Health and Clinical Excellence (2008). Management of

inadvertent perioperative hypothermia in adults. Clinical Guidelines CG65. Hämtad

23 februari 2012. http://publications.nice.org.uk/inadvertent-perioperative-hypothermia-cg65

Odom-Forren, J. (2011). Postoperative Patient Care and Pain Management. Alexander, E., Rothrock, J. & McEwen, D. (red.) (2011). Alexander's care of the patient in

surgery. (14. ed.) (267 – 293). St. Louis: Mosby/Elsevier.

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa

perspektiv. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

Paulikas, C. (2008). Prevention of unplanned perioperative hypothermia. Association of

Perioperative Registered Nurses Journal, 88(3), 358-364.

Pikus, E. & Hooper, V. ( 2010). Postoperative Rewarming: Are There Alternatives to Warm Hospital Blankets. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 25(1), 11-23.

Polit, D. & Beck, C. (2006). Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and

(31)

Polit, D. & Beck, C. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for

nursing practice. (8. ed.) Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins.

Renck, H. & Andrén-Sandberg, Å. (2003). Svikt av vitala funktioner. (4., [rev.] uppl.) Torekov: Aniva.

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening – SSF. (2008). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Åtta45.

Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening. (2011).

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård. Åtta45.

Roth, J. (2009). Some unanswered questions about temperature management.

Anesthesia and Analgesia, 109(5), 1695-1699.

Sessler, D. (2001). Complications and treatment of mild hypothermia. Anesthesiology,

95, 531-543.

Sessler, D. (2008). Temperature monitoring and perioperative thermoregulation.

Anesthesiology, 109(2). 318-338.

Siew-Fong, N., Cheng-Sim, O., Khiam-Hong, L., Poh-Yan, L., Yiong-Huak, C. & Biauw-Chi, O. (2003). A Comparative Study of Three Warming Interventions to Determine the Most Effective in Maintaining Perioperative Normothermia. Anesth

Analg, 96,171–176.

Smith, C., Ronak, D., Glorioso, V., Cooper, A., Pinchak, A. & Hagen, J. (1998). Preventing hypothermia: convective and intravenous fluid warming versus convective warming alone. Journal of Clinical Anesthesia, 10(5), 380-385.

(32)

Socialstyrelsen (2003). Hypotermi - Kylskador - Drunkningstillbud i Kallt Vatten. Hämtad 6 februari 2012.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10742/2003-123-6_20031237.pdf

Socialstyrelsen.(2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 6 februari 2012.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf

Socialstyrelsen (2006) Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett

kunskapsunderlag. Hämtad 6 februari 2012.

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9629/2006-123-12_200612312.pdf

Socialstyrelsen. (2009). Att hindra smittspridning i vården. Socialstyrelsen. Hämtad 6 februari 2012. http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/forbattra/stoppasmitta.

Taguchi, A., Ratnaraj, J., Kabon, B., Sharma, N., Lenhardt, R., Sessler, D., Kurtz, A. (2004). Effects of circulating-water garments and Forced-air warming on Body Heat Content and Core Temperature. Anesthesiology, 100(5), 1058-1064.

Tanner, J. (2011). Inadvertent hypothermia and active warming for surgical patients.

Brittish Journal of Nursing (BJN), 20(16), 966-968.

Tortora, G.J. & Grabowski, S.R. (2003). Principles of anatomy and physiology. (10.

ed.) New York: Wiley.

Vanni, S., Braz, J., Módolo, N., Amorim, R. & Rodrigues, G. (2003). Preoperative combined with intraoperative skin-surface warming avoids hypothermia caused by general anaesthesia and suregery. Journal of Clinical Anaesthesia, 15(2), 119-125.

Weirich, T. (2008). Hypothermia/warming protocols: Why are they not widely used in the or? AORN Journal, 87(2), 333-344.

(33)

Welch, T. (2002). A common sense approach to hypothermia. American Association of

(34)

BILAGA 1

1. Vilken specialistsjuksköterskeutbildning har du?

2. Vad anser du vara de vanligaste orsakerna till hypotermi i det perioperativa vårdförloppet?

3. Vad gör du för att förhindra hypotermi?

4. Vilka värmebevarande åtgärder anser du ha bäst effekt vid hypotermi?

5. Kontrollerar du temperaturen rutinmässigt på varje patient?

6. Dokumenterar du värmebevarande åtgärder?

7. Vilka värmebevarande åtgärder rapporterar du muntligt vid överrapportering av patienten?

(35)

BILAGA 2

Till verksamhetschefen

Förfrågan angående genomförande av studie.

Vi, Magdalena Butler och Ulrika Westerlind, studerar på

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot operationssjukvård och intensivvård.

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien är: Specialistsjuksköterskans värmebevarande

åtgärder i det perioperativa vårdförloppet. Studiens övergripande forskningsfråga

är: Vad gör specialistsjuksköterskan för värmebevarande åtgärder i det perioperativa vårdförloppet.

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av en strukturerad intervjuguide med 7 frågor. Intervjuerna kommer att ske under arbetstid och beräknas ta ca 5 min. För mer information, var god se bifogad projektplan. Tidsplan: Datainsamling startar vecka 2, måndag 9:e januari 2012 kl. 8.00 och avslutas fredag 13:e januari 2012 kl. 14.00. Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen (VG se bifogad deltagarinformation/förfrågan). I görligaste mån kommer uppgifter från den undersökta personalen att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter.

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid anestesikliniken.

Magdalena Butler Ulrika Westerlind

(36)

BILAGA 3

Deltagarinformation

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot operation/

/intensivvård. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.

Vi avser att genomföra en intervjustudie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på studien är: Specialistsjuksköterskans värmebevarande åtgärder i det

perioperativa vårdförloppet. Området vi önskar studera är: vilka värmebevarande åtgärder specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård utför under det perioperativa vårdförloppet.

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjustudie angående:

specialistsjuksköterskans värmebevarande åtgärder i det perioperativa vårdförloppet

Intervjun beräknas ta ca 5 minuter att genomföra. Dina svar kommer att behandlas anonymt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att påverka ditt framtida arbete. Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat patientomhändertagande.

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss (se nedan).

Stockholm

Studentens namn: Magdalena Butler Studentens namn: Ulrika Westerlind

Figure

Figur 1. Specialistsjuksköterskornas förebyggande värmebevarande omvårdnadsåtgärder,  svarsfördelning mellan de tre dominerande åtgärderna
Figur 2. Specialistsjuksköterskornas behandlande värmebevarande omvårdnadsåtgärder  svarsfördelning mellan de tre dominerande åtgärderna

References

Related documents

Bakgrund: Trycksår uppstår som en komplikation av vård, behandling och sjukdom varvid dessa kan uppkomma redan efter 60 minuter. Syfte: Att beskriva vilka

Problemområdet identifierades genom studiens syfte: Att beskriva vad som oroar patienten i samband med anestesi samt att beskriva vad anestesisjuksköterskan kan göra för att

different configurations of Fab assays are compared to an intact assay (Figure 7) in regards to assay sensitivity and signal intensity. The drug molecule used in this project

Kvellestad,A.: 1994, 'Increased mortality of fish due to changing Al-chemistry of mixing zones between limed streams and acidic tributaries', Water, Air, Soil Pollut. and

Utöver det har jag beskrivit hur de två kurdiska självstyren i Södra Kurdistan och Rojava bildar externa hot mot Turkiet i det avseendet att deras existens

Den andra trenden, som den här undersökningen kommer att förhålla sig till, är att teknisk och taktisk utveckling sker genom evolution där både ny och redan brukad teknik

Det är viktigt att denna information når ut till alla i den perioperativa processen så att de förstår vikten av de omvårdnadsåtgärder som skapar minskat lidande hos patienten

Studien visar också att det finns många olika riskbedömningsinstrument (skalor) med olika variabler för att identifiera patienter som ligger i riskzonen för att utveckla trycksår.

Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskorna i studien upplevde att de inte förstod/visste vad de som deltog i överrapporteringen ville veta om de postoperativa patienterna och deras

Resultatet visade att personer med hjärtsvikt begränsades på flera plan av sin sjukdom vilket gav upplevelser av bland annat utmattning, att inte känna mening med livet, att

Omarbetningen av förnybartdirektivet innebär att markkriterier har tagits fram för att minimera risken för användning av skogsbiomassa som kommer från ohållbar produk- tion

Detta trots att utbildningsinstitutioner inte finns på orten och att ungdomarna behöver flytta från orten för att vidareutbilda sig.. Att få en omvärldssyn är alltid bra,

Riksdagen bör ge regeringen i uppgift att verka för ökad samverkan mellan Försvarsmakten och scoutrörelsen i syfte att öka intresset för försvaret samt underlätta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur skolan kan bidra för att ytterligare öka kunskaperna om allemansrätten och tillkännager detta för

hur har miljöfrågor kommit att tolkas i de statliga myndigheterna när de hanterats inom ramen för miljöledningssystem, respektive vilka konsekvenser får

Lars Roar Langslet Den store ensamme: En biografi om Ludvig Holberg. Tror du att ideer

Anestesisjuksköterskorna ville kunna använda de värmebevarande omvårdnadsåtgärder som de ansåg att patienterna var i behov av, oavsett om det var en mössa, bentäcken,

I studien av Turan Kavradim & Canli Özer (2020) fick experimentgruppen utbildning via face-to-face, ett utskrivet utbildningsprogram och telefonuppföljningsinsatser, där visade

Resultat som framkommer i denna litteraturöversikt inom trycksårsprevention med en inriktning mot hud och tryckavlastning visar på att det är möjligt att förebygga uppkomst av

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för personer med kranskärlssjukdom visar på konkret påverkan av patientens riskfaktorer, fysiologiska mätvärden samt behovet av kunskap hos

Vi anser att det är av stor betydelse att sjuksköterskan berör sömnen vid anamnes samt kontinuerligt utvärderar den för att på bästa sätt främja och hjälpa

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad förståelse för omvårdnadsåtgärder som kan bidra till lindring av

Det är faktorer som kan bidra till ökad risk för hypotermi och kan därför påverka vilka omvårdnadsåtgärder som utfördes.. Protokollet fylldes i med penna där det kryssades