• No results found

Studerandes sysselsättning 2012 – YH- och KY-studerande som examinerades 2011 - Myndigheten för yrkeshögskolan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Studerandes sysselsättning 2012 – YH- och KY-studerande som examinerades 2011 - Myndigheten för yrkeshögskolan"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Uppföljning av examinerade från Yh-/Ky-utbildningar med avslut 2011

+

1

+

1 Vilken var din huvudsakliga sysselsättning under

sexmånadersperioden före din Yh-/Ky-utbildning? Vid tillfällig frånvaro (t.ex. sjukdom, föräldraledighet, semester), ange din normala sysselsättning. Ange endast ett alternativ.

Anställd

Egen företagare/ anställd i eget AB Arbetslös/ arbetsmarknadspolitisk åtgärd Studerande

Annat

2 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag?

Ange endast ett alternativ.

Vid tillfällig frånvaro (t.ex. sjukdom, föräldraledighet, semester), ange din normala sysselsättning. Ange ”Arbetslös/arbetsmarknadspolitisk

åtgärd” även om du studerar inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Anställd

Egen företagare/  Gå till fråga 7

anställd i eget AB

Arbetslös/ arbets-  Gå till fråga 10

marknadspolitisk åtgärd

Studerande  Gå till fråga 10

Annat  Gå till fråga 10

3 Hur många personer arbetar på din arbetsplats?

Om organisationen finns på flera ställen i landet – ange endast antal anställda på din arbetsplats

1 – 9 10 – 49

50 – 249

250 eller fler Vet inte

4a Har du en heltids- eller deltidstjänst?

Vid tillfällig tjänstledighet eller frånvaro, ange din normala sysselsättningsgrad.

Heltidstjänst  Gå till fråga 5 Deltidstjänst

4b Skulle du vilja ha en heltidstjänst? Ja

Nej

Vet inte

5 Har du samma arbetsgivare idag som du hade

före din Yh-/Ky-utbildning?

Ja

Nej

Hade ingen anställning före Yh-/Ky-utbildning

6 Genomförde du din/någon av dina LIA-kurs/-er

hos din nuvarande arbetsgivare? LIA = Lärande i arbete

Ja Nej

Hade inte LIA

7 Vilken utbildningsnivå bedömer du är tillräcklig

för ditt nuvarande arbete?

Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning

Eftergymnasial utbildning (Yh/Ky, högskola etc.)

8 Tror du att din Yh-/Ky-utbildning bidrog till att du

fick ditt nuvarande arbete?

Ja, till stor del Ja, till viss del Nej

(2)

+

+

2

+

9 Hur överensstämmer ditt nuvarande arbete/

egna företag med din Yh-/Ky-utbildning?

Arbetet överensstämmer

helt eller till största delen  Gå till fråga 11

med utbildningen Arbetet överensstämmer till viss del

med utbildningen

Arbetet överensstämmerinte

med utbildningen

10 Vad beror det på att du inte har ett arbete, eller att ditt arbete inte eller

endast till viss del överensstämmer med din Yh-/Ky-utbildning?

Beror det på att… Ja Nej

Inte aktuellt …du inte har sökt arbete (pga. resa, studier, personlig situation mm.)?

…det inte fanns arbeten som överensstämde med utbildningen att söka inom den restid du kunde tänka dig?

… du inte har fått något arbete som stämmer med din utbildning, trots att du sökt?

… det krävs mer yrkeserfarenhet för att få ett arbete som bättre överensstämmer med din utbildning?

… du ville arbeta med något annat än det utbildningen var inriktad mot? … du fick ett arbete utifrån dina tidigare meriter?

…din personliga situation har förändrats (t.ex. familjesituation, sjukdom)? …du fortsatte att studera efter din Yh-/Ky-utbildning för att dina intressen

har förändrats?

…du fortsatte att studera efter din Yh-/Ky-utbildning för att bredda/ fördjupa dig inom samma område?

... annat, ange vad:

11 Hur lång tid tog det innan du fick ditt

första arbete/startade eget företag efter din Yh-/Ky-utbildning?

Räkna med alla avlönade arbeten oavsett längd, t.ex. vikariat och sommarjobb

Har inte arbetat efter Yh-/Ky-utbildningen Hade redan arbete när utbildningen avslutades

Mindre än en månad 1 till 6 månader Mer än 6 månader

12 Hur nöjd eller missnöjd är du med din

Yh-/Ky-utbildning som helhet?

Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 13 Eventuella kommentarer:

References

Related documents

Linder (Årsbok för kristen humanism, Arg.. (Yästgöta-Demokraten 16

Nödig om­ sorg har icke nedlagts på första upplagan av FFB, del I, och det hade varit ut­ givarens och förlagets skyldighet att, när detta upptäckts, på

På så sätt kan ingen tidigare sägas ha gått till grunden med hithörande problem, och det är därför en kännbar lucka i vår kunskap om Strindbergs

har också otvivelaktigt gett en ingående fram ställning av de äktenskapsuppfatt­ ningar, som konfronterades med varandra i själva striden kring D et går an, det

Den muntliga traditionen tycks ha tagit fasta på ett drag, som saknas i herdaminnena och som hos Oedman framträder först under avrättnings­ scenen, vilken saknas

The service/aftermarket business accounts for approximately one third of the turnover of Flygt UK, ITT Flygt’s UK subsidiary. Flygt UK has 50-60 service technicians on the road

Adenoviral delivery of VEGF-C to these IBD mouse models resulted in an increase in lymphatic vessel density, augmented inflammatory immune cell migration and bacterial

och på så sätt även skapa en vacker och attraktiv stad. I programmet betonar Malmö vikten av att tänka på och ta artificiellt ljus i beaktning då ljus är något som ger och