• No results found

Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kanslisvar Vårt Dnr Ert Dnr

2020-05-28 RR 2020-72 UD2020/04337/HI

Postadress Webbplats E-post 1/1 Box 4044, 102 61 Stockholm www.regelradet.se regelradet@regelradet.se

Utrikesdepartementet.

Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på

yrkeskvalifikationer

Rubricerade ärende, ert diarienummer UD2020/04337/HI, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Christian Pousette Verksamhetsledare

Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag.

References

Related documents

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

Detta beslut har fattats av enhetschefen Charlotte Waller Dahlberg efter föredragning av juristen Lisa Zettervall. Charlotte Waller Dahlberg, 2020-05-07 (Det här är en

Per-Olof Wikström har

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Annett Kjellberg, Katharina Gielen, Anna Wretling Clarin och Ann Bladh deltagit..

Svensk sjuksköterskeförening instämmer att det är av högsta vikt att förordningen innehåller samma uttryck och förklaringstext, samma innebörd på skyddad yrkestitel och reserverad