• No results found

Listorna över ursprungsbeteckningar som har skydd innehåller dock även mindre välkända beteckningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Listorna över ursprungsbeteckningar som har skydd innehåller dock även mindre välkända beteckningar"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

_______________________________________________________________________________________

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Internet:

Box 55695 Storgatan 19 08-762 70 90 info@nnr.se www.nnr.se

102 15 STOCKHOLM

Justitiedepartementet

Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm

Sabina Gunnestad

Stockholm Ert dnr Vårt dnr

2020-10-01 Ju2020/02447/L3 2020/111

Remissvar angående promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss och anför följande;

Bakgrund

I den aktuella promemorian föreslås att varumärkeslagens bestämmelser om skadestånd och andra sanktioner ska kunna tillämpas i samband med intrång i geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som skyddas inom EU genom unionens tillträde till Genèveakten.

Detsamma ska gälla sådana geografiska beteckningar som skyddas av frihandelsavtalet med Vietnam. Förslagen innebär ett stärkt skydd för sådana beteckningar som skyddas av

Genèveakten respektive frihandelsavtalet med Vietnam. Det blir bland annat möjligt att vid vite förbjuda användningen av en beteckning. Den som har lidit skada till följd av en otillåten användning av en beteckning kan också få ersättning för skadan.

Problembeskrivning

NNR har inga invändningar mot förslagen i promemorian utan invänder istället emot frånvaron av beskrivning av praktisk tillämpning.

När ursprungsbeteckningar diskuteras nämns ofta mycket välkända beteckningar såsom exempelvis ”Champagne” och ”Comté”. Det är svårt att föreställa sig ett svenskt företag som av misstag skulle använda sig av dessa beteckningar i samband med marknadsföring av svenska produkter. Listorna över ursprungsbeteckningar som har skydd innehåller dock även mindre välkända beteckningar. Promemorian behöver i detta sammanhang redovisa hur svenska företag ska göra för att försäkra sig om att inte använda skyddade beteckningar.

(2)

Kunskapen om vilka ursprungsbeteckningar som är skyddade har ekonomisk betydelse för de svenska företagen, bl.a. eftersom ett missbruk är skadeståndssanktionerat. Genom

handelsavtalet med Vietnam är exempelvis ”Hạ Long” eller ”Cao Phong” skyddade mot felaktig användning. Allmänbildningen angående dessa ursprungsbeteckningar torde vara uppenbart sämre än när det gäller exempelvis ”Champagne”.

Även om regelverket för ursprungsbeteckningar är tydligt i sig är det av avgörande betydelse för tillämpningen att listor över berörda beteckningar är lättillgängliga och sökbara. Att i lagtexten enbart hänvisa till olika bilagor med listningar, exempelvis i handelsavtalet med Vietnam innebär inte en rimlig användbarhet för en svensk företagare. För att de aktuella regelverken inte ska betraktas som onödigt krångliga krävs att ursprungsbeteckningar som Sverige har förbundit sig att upprätthålla skyddet av, är tillgängliga för de svenska företagen genom exempelvis en enda databas. Lagstiftningsarbetet bör i detta fall inte stanna vid formulerandet av själva lagtexten utan måste även inbegripa överväganden om hur berörda företag ska skaffa sig en överblick över det materiella innehållet (de olika berörda

ursprungsbeteckningarna). Att enbart hänvisa till att svenska medborgare är skyldiga att känna till svensk lagstiftning och de olika underordnade regelverk och bilagor som densamma hänvisar till, är i detta fall inte konstruktivt ur ett regelförenklingsperspektiv.

Promemorian behöver beskriva hur ett företag ska gå till väga för att skaffa sig information om varje specifik ursprungsbeteckning som kan tänkas påverka företagets marknadsföring.

Inrättandet av en databas är ett sätt att lösa detta regelförbättringsbehov.

Så här beskriver en av NNRs medlemmar, Svenskt Näringsliv, den aktuella

tillämpningsproblematiken: ”Dagens system för att hitta förteckningarna är knappt ens enkelt att använda för den som vet vad man ska leta efter. Det är så klart ännu svårare för den som kanske inte ens vet att det är något som kan behöva kollas upp för att inte riskera att drabbas av sanktioner.”

Slutsats

NNR finner att underlaget behöver kompletteras med avseende på hur den praktiska tillämpningen från företagens sida, ska gå till. Utan en sådan komplettering riskerar de föreslagna förändringarna att göra regelverket onödigt besvärligt att följa för ett företag.

Näringslivets Regelnämnd NNR

August Liljeqvist

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 2 mars 2017 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll

Enligt en lagrådsremiss den 10 september 2015 (Näringsdeparte- mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för- slag till.. lag om ändring i lagen (2009:1424)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn

2 c § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn

skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel att lämna uppgifter om sin verksamhet till en kontrollmyndighet, ett organ

10 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för den som använder sig av skyddade beteckningar

Livsmedelsverket ska samråda med Statens jordbruksverk i ärenden som rör sådana jordbruksprodukter som avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)