• No results found

I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska "

Copied!
118
0
0

Full text

(1)

KALLELSE Utbildningsnämnd

Plats och tid för

sammanträdet Utbildningsförvaltningen, Borgholm, 2019-01-30, klockan 13:00

Benny Wennberg / Kim Jakobsson

Ordförande Sekreterare

88111

Utses att justera: ……….

Plats och tid för

justeringen: Utbildningsförvaltningen i Borgholm ……/…… 2019

___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid Tid

1 Upprop

2 Val av justerare

3 Godkännande av dagordning

4 Beslut - Val av ledamöter till Utbildningsnämndens

arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022, ordinarie och ersättare.

2019/12 600

5 Information till nya ledamöter om skolskjuts, KLT medverkar 3 - 22

6 Beslut - Fastställande av Attestlista 2019 2019/13

640

23 - 30 7 Beslut - Remiss Förslag av ny avfallsplan och nya

avfallsföreskrifter i Borgholms kommun

2019/20 45

31 - 81

8 Beslut - Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019 2019/4 002

82 - 86 9 Beslut - Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2019 2018/200

006

87 - 88 10 Info - Utformning av utbildningsnämndens ledamöters besök

ute i utbildningsförvaltningens verksamheter

2018/146 600

89 - 92

11 Info - Arbetsmiljö 2019 2019/15

026

93 - 110 12 Info - Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling 2019/8

600

111 - 116

13 Info - Kalendarium Januari 2019 2019/3

600

117 - 118 14 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och 2018/8

606

(2)

elevombudet

15 Information från verksamheten 2019/6

600

16 Frågor från ledamöterna 2019/7

600

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Beteckning

1 (1)

2019-01-04 2019/13 640

Handläggare

Izabelle Sjöbäck Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www

Box 500[ kim.jakobsson@borgholm.se

38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till [skriv instans här]

Tjänsteskrivelse - Attestlista 2019 Förslag till beslut

att fastställa mottagnings- och beslutsattestanter enligt attestlista 2019

Ärendebeskrivning

Attestlistan fastställer vilka som är mottagnings- och beslutsattestanter för respekti- ve ansvar inom utbildningsnämndens verksamheter. Detta gäller exempelvis för att betala fakturor för respektive verksamhet som nämnden har fördelat budget till och är kopplat till chefernas budgetansvar. Att utse attestanter under året på grund av lö- pande förändringar beslutas av förvaltningschef på delegation från nämnden. Utbild- ningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att fastställa den nya attestlista för 2019.

Beslutsunderlag

Attestlista utbildningsnämnden 2019 Bedömning

Attesträtt för respektive ansvarig chef behövs för att kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Konsekvensanalys Klicka här för att ange text.

Helena Svensson Izabelle Sjöbäck

Förvaltningschef Controller

Skickas till

Ekonomiavdelningen

(24)

Attestlista år 2018 Reviderad: 2019-01-02

Ansvar Vht Referensnummer Beställare/Mottagningsattest Ersättare mottagningsattestBeslutsattest Beloppsgräns Ersättare attest Sekretess

Centralt

6*** Utbildningsförvaltningen 4*** Utbildningsverksamhet Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000

6*** Utbildningsförvaltningen 3*** Fritidsverksamhet Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000

6*** Utbildningsförvaltningen 9207 Kundförluster Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000

6000 Utbildningsnämnden 1000 Nämnds och styrelsevht 600001 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson

1001 Övrig politisk verksamhet 600001 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson

6003 Interkommunal ers grundskola 4079 Interkommunal ers fskola 600301 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson J

4259 Interkommunal ers fritids 600301 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson J

4359 Interkommunal ers fklass 600301 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson J

4408 Interkommunal ers grunds 600301 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson J

6008 Kompetensutveckling 4026 Personalutbildning 600801 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

6009 Administration 4020 Bilkostnad 600901 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

4021 Övrigt Vaktmästare 600901 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

4022 Gemensam Personal 600901 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

4023 Lokaler gemensamt 600901 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

4025 Kontor 600901 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

4027 Övrigt 600901 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

4028 Personal Vaktmästare 600901 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

4404 Grundskola läromedel 600901 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

6010 Central administration 4022 Gemensam Personal 601001 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4026 Personalutbildning 601001 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4027 Övrigt 601001 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4077 Kvalitetssäkrande åtgärd 601001 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4078 Maxtaxa 601001 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 601001 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4404 Grundskola läromedel 601001 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

6011 Tilläggsbelopp 4072 Personal förskola 601101 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4079 Interkommunal ers fskola 601101 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4352 Personal förskoleklass 601101 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4359 Interkommunal ers fklass 601101 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 601101 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4408 Interkommunal ers grunds 601101 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

6012 Särskola 4437 Resor särskola 601201 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 601201 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4408 Interkommunal ers grunds 601201 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

6013 Elevvårdsresurser 4022 Gemensam Personal 601301 Anne-Charlott Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

4026 Personalutbildning 601301 Anne-Charlott Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

4060 Elevhälsa elevvård 601301 Anne-Charlott Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

4080 Elevhälsa utbildning 601301 Anne-Charlott Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

6017 Skolskjutsar 4407 Skolskjutsar 601701 Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

(25)

Attestlista år 2018 Reviderad: 2019-01-02

Ansvar Vht Referensnummer Beställare/Mottagningsattest Ersättare mottagningsattestBeslutsattest Beloppsgräns Ersättare attest Sekretess

6018 Kulturgaranti 4*** Utbildningsverksamhet 601801 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

601801 Iréne Nilsson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

6019 Pedagogiska måltider 3*** Kulturverksamhet 601901 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4*** Utbildningsverksamhet 601901 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

6021 IT-service 3204 Bibliotek IT 602101 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

602101 Jan-Erik Karlsson (IT) Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

4024 Gemensam IT 602101 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

602101 Jan-Erik Karlsson (IT) Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson

1001 Övrig politisk verksamhet 602101 Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 2 000 000 Kim Jakobsson Jan-Erik Karlsson (IT)

6023 Lotsen Centralt 4022 Gemensam personal 602301 Agneta Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

4401 Intäkter grundskola 602301 Agneta Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 602301 Agneta Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

4404 Läromedel grundskola 602301 Agneta Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

4406 Övrigt Grundskola 602301 Agneta Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

4409 Lokaler Grundskola 602301 Agneta Petersson Marwin Johansson 500 000 Kim Jakobsson

6024 Barnomsorg på OB 4071 Intäkter förskola 602401 Helene Zackrisson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

4072 Personal förskola 602401 Helene Zackrisson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

4076 Övrigt förskola 602401 Helene Zackrisson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

9207 Kundförluster 602401 Helene Zackrisson Kim Jakobsson 500 000 Helena Svensson

Böda skola

6114 Böda förskola Sandhorvan 4071 Intäkter Förskola 611401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 611401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel Förskola 611401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 611401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4076 Övrigt Förskola 611401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 611401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

Åkerboskolan

6120 Löttorp förskola Solvändan 4071 Intäkter Förskola 612001 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 612001 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel Förskola 612001 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 612001 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4076 Övrigt förskola 612001 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 612001 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

6121 Åkerbo förskoleklass 4352 Personal förskoleklass 612101 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4354 Läromedel förskoleklass 612101 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4356 Övrigt förskoleklass 612101 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

6122 Åkerbo fritidshem 4251 Intäkter fritidshem 612201 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4252 Personal fritidshem 612201 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4254 Läromedel fritidshem 612201 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4255 Livsmedel fritidshem 612201 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4256 Övrigt fritidshem 612201 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 612201 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

(26)

Attestlista år 2018 Reviderad: 2019-01-02

Ansvar Vht Referensnummer Beställare/Mottagningsattest Ersättare mottagningsattestBeslutsattest Beloppsgräns Ersättare attest Sekretess

6123 Åkerbo grundskola 4401 Intäkter grundskola 612301 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 612301 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4404 Läromedel grundskola 612301 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4406 Övrigt Grundskola 612301 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

6124 Åkerbo adm 4073 Förskola Lokaler 612401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 612401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4080 Elevhälsa utbildning 612401 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4255 Livsmedel fritidshem 612401 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4405 Livsmedel grundskola 612401 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

4409 Grundskola Lokaler 612401 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

6127 Löttorp Fritidsgård 11:an 3501 Intäkter fritidsgård 612701 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

3502 Personal fritidsgård 612701 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

3504 Läromedel fritidsgård 612701 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

3505 Livsmedel fritidsgård 612701 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

Södvikskolan

6134 Södvik förskola Kråkbacken 4071 Intäkter förskola 613401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 613401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel förskola 613401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 613401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

4076 Övrigt förskola 613401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 613401 Agneta Petersson Johanna Nilsson 500 000 Kim Jakobsson

Borgholm

6230 Borgholm förskola Skogsbrynet 4071 Intäkter förskola 623001 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 623001 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel förskola 623001 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 623001 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4076 Övrigt förskola 623001 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 623001 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

6231 Borgholm adm Central barnomsorg 4003 Lokaler öppna förskolan 623101 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4026 Personalutbildning 623101 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4027 Övrigt 623101 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4073 Förskola lokaler 623101 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 623101 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4080 Elevhälsa utbildning 623101 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

6232 Borgholm öppna förskolan 4002 Personal öppna förskolan 623201 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4004 Läromedel öppna förskolan 623201 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4005 Livsmedel Öppna förskolan 623201 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4006 Övrigt öppna förskolan 623201 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

6233 Borgholm förskola Rödhaken 4071 Intäkter förskola 623301 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 623301 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel förskola 623301 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 623301 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4076 Övrigt förskola 623301 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 623301 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

(27)

Attestlista år 2018 Reviderad: 2019-01-02

Ansvar Vht Referensnummer Beställare/Mottagningsattest Ersättare mottagningsattestBeslutsattest Beloppsgräns Ersättare attest Sekretess

6235 Central barnomsorg familjedaghem 4121 Intäkter familjedaghem 623501 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4122 Personal familjedaghem 623501 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4126 Övrigt familjedaghem 623501 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 623501 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

6236 Borgholm förskola Parkvillan 4071 Intäkter förskola 623601 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 623601 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel förskola 623601 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 623601 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

4076 Övrigt förskola 623601 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 623601 Helene Zackrisson Lena Boking 500 000 Kim Jakobsson

6240 Borgholm förskoleklass 4352 Personal förskoleklass 624001 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4354 Läromedel förskoleklass 624001 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4355 Livsmedel förskoleklass 624001 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

6241 Borgholm fritidshem 4251 Intäkter Fritidshem 624101 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4252 Personal fritidshem 624101 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4254 Läromedel fritidshem 624101 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4255 Livsmedel fritidshem 624101 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4256 Övrigt fritidshem 624101 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 624101 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

6243 Borgholm grundskola Viktoria 4401 Intäkter grundskola 624301 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 624301 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4404 Läromedel grundskola 624301 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4406 Övrigt Grundskola 624301 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

6244 Borgholm adm Viktoria 4026 Personalutbildning 624401 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4255 Livsmedel fritidshem 624401 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4405 Livsmedel grundskola 624401 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4409 Grundskola Lokaler 624401 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

Slottsskolan

6250 Slottsskolan grundskola 4401 Intäkter grundskola 625001 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 625001 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

4404 Läromedel grundskola 625001 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

6251 Slottsskolan café 4401 Intäkter grundskola 625101 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 625101 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

4405 Livsmedel grundskola 625101 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

6252 Slottsskolan adm 3507 Fritidsgårdar lokaler 625201 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

4026 Personalutbildning 625201 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

4027 Övrigt 625201 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

4405 Livsmedel grundskola 625201 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

4409 Grundskola Lokaler 625201 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

6253 Fritidsgård Slottsgården 3501 Intäkter fritidsgård 625301 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

3502 Personal fritidsgård 625301 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

(28)

Attestlista år 2018 Reviderad: 2019-01-02

Ansvar Vht Referensnummer Beställare/Mottagningsattest Ersättare mottagningsattestBeslutsattest Beloppsgräns Ersättare attest Sekretess

3504 Läromedel fritidsgård 625301 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

3505 Livsmedel fritidsgård 625301 Camilla Gegerfelt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

Gärdslösa

6310 Gärdslösa förskola 4071 Intäkter förskola 631001 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 631001 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel förskola 631001 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel Förskola 631001 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4076 Övrigt Förskola 631001 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 631001 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

6311 Gärdslösa förskoleklass 4352 Personal förskoleklass 631101 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4354 Läromedel förskoleklass 631101 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4355 Livsmedel förskoleklass 631101 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4356 Övrigt förskoleklass 631101 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

6312 Gärdslösa fritidshem Gärdet 4251 Intäkter fritidshem 631201 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4252 Personal fritidshem 631201 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4254 Läromedel fritidshem 631201 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4255 Livsmedel fritidshem 631201 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4256 Övrigt fritidshem 631201 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 631201 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

6313 Gärdslösa grundskola 4401 Intäkter grundskola 631301 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 631301 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4404 Läromedel grundskola 631301 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4406 Övrigt Grundskola 631301 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

Runsten

6324 Runsten förskola 4071 Intäkter förskola 632401 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 632401 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel förskola 632401 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 632401 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4076 Övrigt förskola 632401 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 632401 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

Rälla

6330 Rälla förskola 4071 Intäkter förskola 633001 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 633001 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel förskola 633001 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 633001 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4076 Övrigt förskola 633001 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 633001 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

6331 Rälla förskoleklass 4352 Personal förskoleklass 633101 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4354 Läromedel förskoleklass 633101 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4356 Övrigt förskoleklass 633101 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

6332 Rälla fritidshem 4251 Intäkter fritidshem 633201 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4252 Personal fritidshem 633201 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4254 Läromedel fritidshem 633201 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4255 Livsmedel fritidshem 633201 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

4256 Övrigt fritidshem 633201 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

(29)

Attestlista år 2018 Reviderad: 2019-01-02

Ansvar Vht Referensnummer Beställare/Mottagningsattest Ersättare mottagningsattestBeslutsattest Beloppsgräns Ersättare attest Sekretess

9207 Kundförluster 633201 Carita Bäck Anna Landefrö 500 000 Kim Jakobsson

6333 Rälla grundskola 4401 Intäkter grundskola 633301 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 633301 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4404 Läromedel grundskola 633301 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4406 Övrigt Grundskola 633301 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

6334 Rälla adm 4026 Personalutbildning 633401 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4073 Förskola Lokaler 633401 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 633401 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4080 Elevhälsa undervisning 633401 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4255 Livsmedel fritidshem 633401 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4355 Livsmedel förskoleklass 633401 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4405 Livsmedel grundskola 633401 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

4409 Grundskola Lokaler 633401 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

6336 Rälla fritidsgård Blå gården 3501 Intäkter fritidsgård 633601 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

3502 Personal fritidsgård 633601 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

3504 Läromedel fritidsgård 633601 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

3505 Livsmedel fritidsgård 633601 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

Köpings skola

6341 Köping förskoleklass 4352 Personal förskoleklass 634101 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4354 Läromedel förskoleklass 634101 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

6342 Köping fritidshem 4251 Intäkter fritidshem 634201 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4252 Personal fritidshem 634201 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4254 Läromedel fritidshem 634201 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4255 Livsmedel fritidshem 634201 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4256 Övrigt fritidshem 634201 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 634201 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

6343 Köping grundskola 4401 Intäkter grundskola 634301 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 634301 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4404 Läromedel grundskola 634301 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4406 Övrigt Grundskola 634301 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

6344 Köping adm 4026 Personalutbildning 634401 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4073 Förskola Lokaler 634401 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

(30)

Attestlista år 2018 Reviderad: 2019-01-02

Ansvar Vht Referensnummer Beställare/Mottagningsattest Ersättare mottagningsattestBeslutsattest Beloppsgräns Ersättare attest Sekretess

4075 Livsmedel förskola 634401 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4080 Elevvård undervisning 634401 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4255 Livsmedel fritidshem 634401 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4355 Livsmedel förskoleklass 634401 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4405 Livsmedel grundskola 634401 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4409 Grundskola Lokaler 634401 Carita Bäck Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

6345 Köping förskola Hasselbacken 4071 Intäkter förskola 634501 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 634501 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel förskola 634501 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 634501 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 634501 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

6346 Köping förskola Björkviken 4071 Intäkter förskola 634601 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4072 Personal förskola 634601 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4074 Läromedel förskola 634601 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

4075 Livsmedel förskola 634601 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 634601 Helene Zackrisson Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

Kulturskola

6510 Kulturskolan 3301 Intäkter musikskola 651001 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

3302 Personal musikskola 651001 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

3306 Övrigt musikskola 651001 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

3307 Lokaler musikskola 651001 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 651001 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

Biblioteksverksamhet

6520 Biblioteket 3202 Bibliotak 652001 Joakim Pasma Hannah Krahner 500 000 Kim Jakobsson

3203 Media 652001 Joakim Pasma Hannah Krahner 500 000 Kim Jakobsson

3204 Databehandling 652001 Joakim Pasma Hannah Krahner 500 000 Kim Jakobsson

3207 Lokaler 652001 Joakim Pasma Hannah Krahner 500 000 Kim Jakobsson

9207 Kundförluster 652001 Joakim Pasma Hannah Krahner 500 000 Kim Jakobsson

Projekt

6906 Kulturrådet 2018/2019 3301 Intäkter kultur 690401 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

3302 Personal kultur 690401 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

3306 Övrigt 690401 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

6911 Skapande skola 4401 Intäkter grundskola 691101 Helene Zackrisson Karin Albertz 500 000 Kim Jakobsson

4402 Personal grundskola 691102 Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund 500 000 Kim Jakobsson

4404 Läromedel grundskola 691103 Agneta Petersson Cecilia Petersson 500 000 Kim Jakobsson

691104 Carita Bäck Helena Stegert 500 000 Kim Jakobsson

691105 Camilla Gegerfeldt Göran Eliasson 500 000 Kim Jakobsson

691106 Christina Lundberg 500 000 Kim Jakobsson

Underskrift:

(31)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Beteckning

1 (2)

2019-01-23 2019/20 45

Handläggare Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www

Box 500[ kim.jakobsson@borgholm.se

38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till Utbildningsnämnden

Remiss – förslag ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun

Förslag till beslut

att avstå från att lämna synpunkter på förslaget om ny avfallsplan och nya avfalls- föreskrifter i Borgholms kommun

Ärendebeskrivning

Borgholm Energi har på uppdrag av Borgholms kommun tagit fram förslag till en ny renhållningsordning för kommunen, innefattande avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Föreskrifterna utgår från formuleringar och användning av begrepp i senaste mallen för avfallsföreskrifter som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och branschför- eningen Avfall Sverige tillsammans har publicerat. Förslaget till ny avfallsplan för Borgholms kommun har tagits fram med utgångspunkt från Naturvårdsverkets före- skrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2).

Den nya avfallsplanen innehåller nya mål och aktiviteter utifrån aktuella behov och utvecklingsområden. Planens inriktning tydliggörs genom att målen lyfts fram och presenteras på ett mer samlat sätt.

Planen innehåller fyra målområden för avfallshanteringen.

1. Förebyggande och återanvändning 2. Återvinning

3. Miljöpåverkan

4. Människan i centrum

Genom mål och aktiviteter i avfallsplanen vill kommunen minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grun- den för en tydlig inriktning för en hållbar utveckling inom avfallshanteringen.

De aktiviteter som kommer att påverka utbildningsnämndens verksamheter mest är inom målområdet ”Förebyggande och återanvändning” med inriktningsmålet:

Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återanvändning ska öka.

(32)

2 (2)

Det mätbara målet är att mängden matavfall från kommunens storkök för skolor och omsorg ska minska kontinuerligt.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till Borgholm Energi senast den 12 februari 2019.

Utbildningsförvaltningen anser att på förslaget om ny avfallsplan och nya avfallsföre- skrifter i Borgholms kommun är bra och föreslår därför utbildningsnämnden att avstå från att lämna synpunkter.

Beslutsunderlag

Avfallsplan Borgholms kommun, förslag till utställning

Föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, förslag till utställning Följebrev utställning

Förslagets innebörd

Konsekvensanalys

Konsekvensen av ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun är att utbildningsnämnden kommer behöva arbeta med aktiviteter för att minska av- fallsmängderna och öka möjligheterna till återanvändning.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Helena Svensson

Förvaltningschef

Skickas till

Borgholm Energi AB

(33)

2019-01-08

Borgholms kommun 0485 – 88 000 www.borgholm.se

Förslag ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter för Borgholms kommun

Borgholms kommun förnyar nu sin renhållningsordning, som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.

I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska

avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet.

I föreskrifterna regleras insamling och hantering av hushållsavfall - källsortering, sophämtning, slamtömning, latrin, dispenser med mera.

En kommunal renhållningsordning ska ställas ut och berörda parter ska ges möjligheter att lämna synpunkter. Därför görs detta utskick.

Förslaget till ny renhållningsordning bifogas här tillsammans med en kortare förklaring som heter Förslagets huvudsakliga innebörd.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit senast den 12 februari

2019 till info@borgholmenergi.se eller

Borgholm Energi, Box 55, 387 21 Borgholm

(34)

FÖRSLAG NY

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BORGHOLMS KOMMUN

- FÖRSLAGETS HUVUDSAKLIGA INNEBÖRD

20 november 2018

(35)

2

Borgholm Energi har på uppdrag av Borgholms kommun tagit fram förslag till en ny renhållningsordning för kommunen, innefattande avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Renhållningsordningen har tagits fram av en grupp sammansatt av representanter från olika funktioner inom Borgholm Energi och Borgholms kommun. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat idéseminarier.

Huvudsakliga förändringar av avfallsföreskrifterna

Den största förändringen som föreslås är anpassningar av föreskrifternas struktur, formuleringar och användning av begrepp till den senaste mall för avfallsföreskrifter som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och branschföreningen Avfall Sverige tillsammans har publicerat.

Text som enbart utgör information har tagits bort. Föreskrifterna ska, så långt det är möjligt, bara innehålla ska-krav. Vissa rekommendationer i form av ”bör” finns dock kvar.

Viktigare förändringar, jämfört med tidigare föreskrifter:

 Definitioner har kompletterats med fler begrepp.

 Krav införs på sortering av fler fraktioner, bland annat krav på utsortering av matavfall. Det har tidigare inte stått uttryckligen i föreskrifterna.

 Krav på sortering som finns i bilaga till gällande föreskrifter, har arbetats in i paragraferna i de nya föreskrifterna. Bilagan har tagits bort. Den ersätts av informationsmaterial istället.

 Krav på emballering av avfall har utvecklats, bland annat med hänsyn till den efterföljande optiska sorteringen. Här anges exempelvis maximal storlek på påse för restavfall för att inte stora säckar ska utgöra hinder i

sorteringsanläggningen. Det anges även krav på emballering av trädgårdsavfall vid hämtning vid fastighet.

 Krav och förutsättningar för slamtömning har setts över och förtydligats eller kompletterats. Några exempel:

o Vid anläggande av enskilt avlopp eller fettavskiljare bör placeringen göras så att man inte behöver dra mer än 10 meter slang vid tömning av anläggningen. Möjlighet ges att i framtida taxa ta ut avgift för avstånd längre än 10 meter.

o Gräns anges för hur tunga lock får vara.

o Krav införs på sluttömning när en anläggning tas ur bruk.

o Förutsättningar för tömning av filtermaterial anges.

o Krav gällande instruktioner och skyltning anges.

 Krav införs för vilka förutsättningar som ska finnas vid tömning av

underjordsbehållare och andra behållare som töms med kran.

(36)

3

 Krav införs på att tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per månad under den tid som verksamheten är i drift.

 Möjlighet att få trädgårdsavfall hämtat införs.

 En del bestämmelser har flyttats till avfallstaxan, exempelvis bestämmelser om hur lång tid från beställning som extra tömning kan utföras. Även veckonummer för hämtningsperiod sommartid har flyttats till avfallstaxan.

Meningen är att det ska bli lättare att se i taxan vad som gäller för tjänsterna.

 Möjlighet införs att ta ut felsorteringsavgift om föreskrifterna inte följs.

 Möjlighet införs för närboende fastighetsinnehavare att dela kärl, d.v.s. att använda samma kärl.

 Det har tydliggjorts att undantag som kräver myndighetsbeslut handläggs av den tillsynsansvariga nämnden.

Huvudsakliga förändringar av avfallsplanen

Förslaget till ny avfallsplan för Borgholms kommun har tagits fram med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2).

Den nya avfallsplanen innehåller nya mål och aktiviteter utifrån aktuella behov och utvecklingsområden. Planens inriktning tydliggörs genom att målen lyfts fram och presenteras på ett mer samlat sätt. Avfallsplanen har också gjorts mer lättillgänglig genom att struktur och detaljeringsnivå har setts över. Genom detta avses

avfallsplanen blir ett mer aktivt verktyg för kommunen.

Genom mål och aktiviteter i avfallsplanen vill kommunen minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en tydlig inriktning för en hållbar utveckling inom avfallshanteringen.

Planen innehåller fyra målområden för avfallshanteringen. De omfattar mål som utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen, den nationella

avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen. Till målen hör aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna nås.

Avfallsplanens målområden är:

1. Förebyggande och återanvändning

2.

Återvinning

3. Miljöpåverkan 4. Människan i centrum

Aktiviteter för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat:

(37)

4

 Informera om till exempel återbruk.

 Genomföra utredningar om bland annat insamlingssystemet för matavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall inklusive elavfall.

 Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive mottagning av avfall för återbruk, samt vid behov utöka öppettiderna.

 Följa upp och se över tömning av enskilda avlopp.

 Utveckla uppföljning och kvalitetssäkring av avfallshanteringen.

 Se över och utveckla rutinerna för städning på allmänna platser och delta i nationella kampanjer för minskad nedskräpning.

 Vid behov komplettera lösningarna för omhändertagande av hushållsavfall från turister på stränder, hamnar och allmänna platser.

 Vidareutveckla konceptet ”en väg in” för kundtjänst för avfallskunderna.

 Riskklassa nedlagda deponier och vid behov vidta åtgärder.

Genomförande av aktiviteterna kan kräva ökade resurser för bland annat information samt tillfälliga resursförstärkningar eller omprioriteringar för vissa utredningar.

Samverkan mellan olika funktioner inom Borgholm Energi och Borgholms kommun bedöms underlätta genomförandet av avfallsplanen.

Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske regelbundet under

ledning av Borgholm Energi.

(38)

AVFALLSPLAN

BORGHOLMS KOMMUN FÖRSLAG TILL UTSTÄLLNING

Borgholms kommun

6 november 2018

(39)

Borgholms kommun 6 november 2018

2 (29)

Förord

Avfallsplanen för Borgholms kommun har tagits fram under 2018. Arbetet har genomförts av en projektgrupp med representanter för olika kommunala funktioner under ledning av en styrgrupp samt med stöd av Miljö &

Avfallsbyrån.

Projektledare för framtagande av avfallsplanen har varit Catherine Hevelius, avfallschef Borgholm Energi AB.

Styrgruppen har bestått av följande personer:

Bertil Lundgren, Kommunstyrelsen

Daniel Nilsson, Borgholm Energi AB:s styrelse

Karl-Gustav Stegermark, Samhällsbyggnadsnämnden Cecilia Ahlström, Miljö- och hållbarhetsberedningen Projektgruppen har bestått av följande personer:

Carolina Grandin, utredare Borgholm Energi Catherine Hevelius, avfallschef Borgholm Energi Klara Johansson, kundtjänstassistent Borgholm Energi Tina Olsson, utredare Borgholm Energi

Jesper Slöjdare, taxestrateg Borgholm Energi

Åsa Jakobsson, miljöinspektör Samhällsbyggnadsförvaltningen Åsa Mårtensson, miljöinspektör Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Stjärndahl, tillsynschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

(40)

Borgholms kommun 6 november 2018

3 (29)

Sammanfattning

Borgholm Energi har på uppdrag av Borgholms kommun tagit fram en ny avfallsplan för kommunen. Avfallsplanen har tagits fram av en brett

sammansatt projektorganisation med medverkan från olika funktioner inom Borgholm Energi och Borgholms kommun. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat idéseminarier.

Genom mål och aktiviteter i avfallsplanen vill kommunen minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en tydlig inriktning för en hållbar utveckling inom avfallshanteringen.

Planen innehåller fyra stycken målområden för avfallshanteringen.

Målområdena omfattar mål som utgår från bland annat de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen. Till målen hör aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna nås.

Avfallsplanens målområden är:

1. Förebyggande och återanvändning 2. Återvinning

3. Miljöpåverkan 4. Människan i centrum

Aktiviteter för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat:

 Informera om till exempel återbruk.

 Genomföra utredningar om till exempel insamlingssystemet för matavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall inklusive elavfall.

 Utöka sorteringsmöjligheterna på återvinningscentralerna, inklusive mottagning av avfall för återbruk, samt vid behov utöka öppettiderna.

 Följa upp och se över tömning av enskilda avlopp.

 Utveckla uppföljning och kvalitetssäkring av avfallshanteringen.

 Se över och utveckla rutinerna för städning på allmänna platser och delta i nationella kampanjer för minskad nedskräpning.

 Vid behov komplettera lösningarna för omhändertagande av

hushållsavfall från turister på stränder, hamnar och allmänna platser.

References

Related documents

Detta står i bjärt kontrast till de studier av idrott och social utveckling som gör gällande att ett explicit fokus på social utveckling är av avgörande betydelse för

Beviljat förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen eller renhållaren konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i

• Miljöutskottet godkänner att Kristina Sjöblom, avfallschef på Sollentuna Energi AB, representerar Sollentuna kommun i styrgruppen för att genomföra arbetet med

Här framgår att planen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera avfall som kommunen ansvarar för, mål och åtgärder för att förebygga och

70 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan

Avfall enligt a-c nedan får endast tas omhand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön

 Från och med 2020 börja byta ut kommunens egna fordon och arbetsmaskiner mot sådana som drivs med förnybara drivmedel.  Senast 2025 bytt ut alla sina fordon och

Inom de områden där kommunen saknar rådighet ska kommunen så långt möjligt underlätta för andra aktörer att bli fossilfria och i övrigt stimulera till hållbarhet..

Skannade inkomna handlingar, e-post, inkomna eller upprättade handlingar som finns lagrade digitalt, ska vid överlämnande till registrator för registrering, inte bara överlämnas

I augusti månad beslutade kommunfullmäktige om att bevilja tilläggsbudget om 5,1 mkr till socialnämnden, vilket täcker de kostnader som för- valtningen inte kommer kunna hämta

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av loka- ler för samlokalisering av

Borgholm Energi AB överlämnar § 206/18 förslag till ny renhållningsordning för Borgholms kommun till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om utställning un- der fem veckor

Dis- kussionen resulterade i förslag att bjuda in Utbildningsnämndens arbetsutskott till ett gemensamt möte för att diskutera en gemensam strategi för kommunens skolor. Även

För att svara upp mot nationella och regionala mål behöver kommunen anta en ny energi-

Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till den som enligt avfallsförordningen (2011:927) har tillstånd

I följande kapitel presenteras en bedömning av framtida behov av och möjligheter till avfallsbehandling, viktiga utvecklingstendenser samt en prognos för omhändertagande av

Målet om att mängden matavfall ska minska samt vidhängande aktiviteter i form av utredning om lämplig metod samt utbildnings och informationsinsatser kan, om kommunfullmäktige

Flera åtgärder i avfallsplanen syftar till att förändra beteenden, exempelvis information för att öka återanvändning, öka återvinning eller informera hushåll och verksamheter

Kapitel 2 Visioner och strategier Kapitlet redovisar den kommunala organisationens förslag till vision och de övergripande mål som ska ligga till grund för kommunens

6. a) Med kärl- och säckavfall avses den del av det kommunala avfallet som får läggas i kärl eller säck. b) Med grovavfall avses kommunalt avfall som är tungt eller skrymmande

a) Samverkan mellan kommunorganisationen och andra aktörer som arbetar med energi i byggnader – större fastighetsägare, villaägar- och hyresgästföreningar,

a) Kommunen verkar för att små och medelstora nischade företag inom energiområdet utvecklas och hittar samarbetspartners för leverans av totallösningar. b) Kommunen verkar för

§ 35 Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall ska anmäla detta skriftligen till