• No results found

Regionalt Specialidrottsstöd - 2020 för RF-SISU inom Region Syd: Blekinge, Halland, Skåne och Småland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regionalt Specialidrottsstöd - 2020 för RF-SISU inom Region Syd: Blekinge, Halland, Skåne och Småland"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regionalt Specialidrottsstöd - 2020

för RF-SISU inom Region Syd: Blekinge, Halland, Skåne och Småland

Nedanstående regler för regionala specialidrottsstödet gäller från och med stöd från 2018 och framåt.

Varje distrikt har ett stöd att för att fördela till specialidrotten i respektive distrikt/län. Regionalt SDF är de SDF som omfattar mer än ett distrikt. Det regionala specialidrottsstödet fördelas genom ett verksamhetsstöd och ett utvecklingsstöd. Stödet administreras på likvärdigt sätt inom Region Syd.

Utöver det regionala specialidrottsstödet kan det finnas ytterligare tillgängliga medel för respektive SDF.

Samma principer gäller även SDF som enbart har sin verksamhet i något av RF- SISU-distriktens geografiska område.

Mottagare av stöd

Mottagare av regionalt specialidrottsstöd är SDF inom respektive idrott. I de idrotter som saknar SDF krävs en dialog med respektive RF-SISU-distrikt för att erhålla ett verksamhetsstöd och ett utvecklingsstöd.

Verksamhetsstöd

En del av regionalt specialidrottsstödet är ett verksamhetsstöd som fördelas som utifrån följande parametrar;

• Antal IF inom respektive idrott (antal SF föreningar per den 31 dec föregående år) – 20 % av verksamhetsstödet

• Antal inrapporterade deltagartillfällen (LOK-stöds statistik från året före föregående år) – 40 % av verksamhetsstödet

• Antal inrapporterade utbildningstimmar i IF (SISU statistisk från föregående år) – 40 % av verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet baseras på de uppgifter som finns inrapporterade i idrottens gemensamma administrativa verksamhetssystem IdrottOnline och är relaterade till föreningarnas verksamhet. Detta innebär att SDF inte skall rapportera in

(2)

ovanstående uppgifter till respektive RF-SISU-distrikt. Respektive RF-SISU- distrikt fastställer storleken på verksamhetsstödet årligen, senaste 31 dec.

Min och maxbelopp för verksamhetsstöd

Minimi- och Maxbelopp kommer att tillämpas inom Region Syd. Maxbelopp är 33 % av det totala verksamhetsstödet. Minibeloppet varierar mellan distrikten.

Följande kriterier gäller i;

Skåne och Småland - Minibelopp 5 000 kr för Regionala SDF i Skåne eller Småland och 10 000 kr för SDF i enbart Skåne eller Småland.

Blekinge och Halland - Minibelopp 2 500 kr för Regionala SDF i Blekinge eller Halland och 5 000 kr för SDF i enbart Blekinge eller Halland.

Utbetalning av verksamhetsstöd

För att utbetalning skall ske, ska verksamhetsberättelse med årsredovisning, undertecknad revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll för senaste

verksamhetsåret skickas in till ansvarigt RF-SISU-distrikt, vilket bestäms av SDF säte. Utbetalning av verksamhetsstödet sker sedan utifrån respektive distrikts utbetalningsrutiner, som varierar beroende på olika regionala förutsättningar.

Tidsplan för verksamhetsstöd 2020

15 januari 2020 Senaste dag för ansökan om verksamhetsstöd 2020 Februari 2020 Beräkning av verksamhetsstöd

Mars 2020 Utbetalning av verksamhetsstöd (kan delas upp i två utbetalningar)

Utvecklingsstöd

En del av det regionala specialidrottsstödet är ett utvecklingsstöd som fördelas utifrån dialogmöte med ett eller flera RF-SISU-distrikt beroende på SDF geografiska omfattning. Stöd ges till satsningar som utvecklar idrotten inom respektive distriktet, utifrån Idrottsrörelsen gemensamt antagna mål 2025 och aktuell strategisk plan. Beviljande av medel kan ges till fleråriga

utvecklingssatsningar.

Insatser för att stödja utvecklingsresor enligt idrottsrörelsens strategisk plan 2018–2021, läs mer på www.strategi2025.se

(3)

• Den moderna föreningen engagerar

• Inkluderande idrott för alla

• En ny syn på träning och tävling

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott

• Ett stärkt ledarskap

Ansökningsförfarande

1) SDF skall innan dialogmötet skicka in en ansökan om medel inom ramen för ovannämnda områden. Ansökan görs via ett digitalt formulär på Blekinge Idrottsförbunds hemsida.

2) En ansökan per RF-SISU-distrikt måste göras.

3) RF-SISU-distriktet kommer efter ansökan att erbjuda tid för dialogmöte under okt – nov.*

4) RF-SISU-distriktets styrelse alt. utsedd beslutsgrupp beslutar om stöd vid kommande styrelsemöte alt. beslutsmöte.

5) SDF erhåller återkoppling av beviljat stöd alt. avslag.

* Under 2018 varierar ansökningsperioden mellan distrikten. För aktuella period se läs mer på respektive RF-SISU-distrikts hemsida.

Utbetalning av utvecklingsstöd

För att utbetalning skall ske, gäller samma förutsättningar som för utbetalning av verksamhetsstödet, dvs inkomna handlingar från SDF. Utbetalning sker efter dialogmöte och beslut av RF-SISU-distriktet.

Återrapport

Beviljade medel inom utvecklingsstödet skall årligen återrapporteras. Återrapport eller delrapport görs via ett digitalt formulär på RF-SISU Blekinges hemsida senast 31 mars året efter.

Tidsplan för utvecklingsstöd 2020

30 september 2019 Senast dag för ansökan om utvecklingsstöd 2020 Oktober/november 2019 Dialoger kring utveckling och stöd

December 2019 Beslut om utvecklingsstöd 31 mars 2021 Senast dag för återrapport

Kontaktpersoner

Magnus Olsson, tel 0708-280143, magnus.olsson@rfsisu.se Jenny Larsson, tel 0708-280148, jenny.larsson@rfsisu.se

References

Related documents

Fördelning av ombud/röster för SF:s medlemsföreningar inom distriktet utfår från att alla har en grundröst, och därefter tilläggsröster utifrån storlek (antal föreningar)..

Karin Carlsson föredrog förslag till verksamhetsplan och verksamhetsinriktning för perioden 2022-2023 (bilaga 3 till originalprotokoll). Styrelsen beslutade godkänna förslaget

Reflektion och diskussion vidtog där styrelsen konstaterar att undersökningen är mycket intressant och riktade ett stort tack till Marie Hedberg för föredragningen samt arbetet

distriktsidrottschef gällande krav/förväntan avseende höjning av milersättning (se bilaga 2 till originalprotokoll). Styrelsen beslutade, dels att godkänna rapporten angående

Styrelsen beslutade godkänna rapporterna samt beslutade uppdra till Rickard Strandberg och Ann Bergsten att återkomma med en samlad lista på kommuner och datum som är aktuella

Rickard Strandberg informerade om att verksamhetsberättelse 2020 nu är helt klar och att den finns tillgänglig i teams samt skickas per post till styrelsen när den kommer i tryckt

Styrelsen beslutade uppdra till Roger Ödebrink, Rickard Strandberg samt Joakim Walltegen att ta fram ett förslag på skrivelse till kommuner och regioner, som presenteras

Susanne Erlandsson, RF/SISU styrelse, medverkade och föredrog bakgrund till utredning- En (tre motioner till RIM 2019) (bilaga 3 till originalprotokoll):.. En slagkraftig