Kalle Simonsson Gustavsbergs vårdcentral 2017-10-04

Full text

(1)

Kalle Simonsson Gustavsbergs vårdcentral 2017-10-04

(2)

Samarbete mellan Gustavsbergs vårdcentral och Värmdö kommun

Första linjens psykiatri och socialtjänst

Öppnade 2008

5 psykologer

3 socionomer

0,5 sekreterare

(3)

Vetenskaplig handledning av prof. Öst

Genomgång av prevalens

Socialstyrelsens riktlinjer

SBU

SKL

BUP:s riktlinjer

(4)

Implementera metoder med stöd i forskning (Bedömning, behandling, utvärdering)

Utvärdera insatser kontinuerligt, se att de håller även i den egna verksamheten

Utveckla och utvärdera metoder vid behov

(5)

Ångest 10-12 % (10-30% subkliniskt)

Depression 5 % (10-15%)

Utagerande 5-10 % (10-30%)

Sömnproblem 10%

Kunskap finns!

Beredskap inom första linjen

(6)

Använda strukturerade och validerade instrument

SDQ

Diagnostisk intervju (MINI-Kid)

Diagnosspecifika skattningsskalor

(7)

Ångest – KBT

Exempel: ”Cool kids”

Depression – KBT

Exempel: ”Att hantera depression”

Trots – Föräldraträningsprogram Exempel: ”KOMET”

(8)

Hamnen anställde:

Psykologer med KBT-utbildning

Socionomer med KOMET-utbildning

(9)

Självskattningsskalor Screening: SDQ Ångest: RCADS Depression: RCADS

Trots: ECBI

Sömn: ISI

Nöjdhet: CSQ

(10)

Sammanställa data på gruppnivå

Vilka patienter kommer?

Vilken problematik?

Vad får de för insatser?

Fungerar insatserna?

(11)

Uppföljning Behandling Bedömning

Första kontakt med mottagningen

SDQ, AUDIT, QOLI

Diagnosspecifika skalor

Diagnosspec. + SDQ, AUDIT, QOLI

(12)

Viktigt att förenkla för både behandlare och patienter

Internetbaserade system

Om möjligt integrerade i journalsystem

Kräver tid och ansträngning

(13)

Evidensbaserade behandlingar ofta utprövade för psykiatrisk population

Omfattande/resurskrävande behandlingar

Bristande kunskap om förebyggande arbete

Tillgänglighet vs. evidensbaserad behandling

Kompetens och resurser

Kostsamt?

(14)

Pågående utvecklingsprojekt kring ångest och trots

Syfte att minimera insats med bibehållen effekt

Internetbaserade behandlingar med behandlarstöd

(15)

Sömnproblematik 3%

Ångest/oro 25%

Nedstämdhet 6%

Utagerande/konflikter 24%

Kamratproblem 2%

Ätproblematik 2%

Kroppsliga symtom 10%

Missbruk i familjen 1%

Övrig skolproblematik 13%

Relationsproblem 14%

n = 1643

(16)

o Behov av kompetenscentrum psykisk ohälsa inom SLL PV

o Uppdrag från SLSOs ledning

o Fokus på utbildning

o www.kompetenscentrumpsykiskohalsa.se

o karl.almqvist-simonsson@sll.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :