Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Full text

(1)

Ulla Lundberg (s) Iren Ögren (s), tjg ers.

Håkan Sandgren (v) Kristina Lundberg (c), tjg.ers.

Mats Klockljung (c)

Övriga närvarande

Majvor Sellbom, sekreterare Sara Persson, byggnadsinspektör

Heikki Kairento, chef teknik/miljö, §§ 71-72, 83-88 Annika Lidström , miljöinspektör

Cecilia Reinestam , planingenjör, §§ 71,86-87

Justerare Ulla Lundberg

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2011-09-26 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 71-88

Ordförande Anders Harr

Justerare Ulla Lundberg

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2011-09-21

Datum då anslaget 2011-09-26 Datum då anslaget 2011-10-18

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

Ärendeförteckning Mbhn § 71 Information

Mbhn § 72 Dnr 367/2009 051

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Mbhn § 73 Dnr 2010-508 446

Förbud att släppa ut avloppsvatten från fastigheten

Mbhn § 74 Dnr 2011-480 511

Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning på väg 619 genom Gullön

Mbhn § 75 Dnr 2011-371 245

Samråd om fastighetsreglering – Järvträsk 10:1 och 10:2

Mbhn § 76 Dnr 2011-509 245

Samråd om fastighetsreglering – Renträsk 2:2 och 2: 9

Mbhn § 77 Dnr 2011-365 236

Bygglov för uppsättande av skylt – Hjorten 21

Mbhn § 78 Dnr 2011-475 236

Rivningslov för flytt av byggnad – Arvidsjaur 9:30

Mbhn § 79 Dnr 2011-476 232

Bygglov för nybyggnad av föreningslokal – Arvidsjaur 9:4

Mbhn § 80 Dnr 2010-584 232

Olovlig uppförande av byggnad

Mbhn § 81 Dnr 2010-584 232

Bygglov för uppförande av satellitstation

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

Ärendeförteckning forts.

Mbhn § 82 Dnr 2011-522 230

Redovisning av kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglovverksamheten 2010

Mbhn § 83 Dnr 14/2011 041

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-31

Mbhn § 84 Dnr 2011-523 041

Driftbudget 2012 – miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Mbhn § 85 Dnr 2011-525 042

Verksamhetsmål för miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-2015

Mbhn § 86 Dnr 68/2011 214

Detaljplan för Glommersträsk 6:57

Mbhn § 87 Dnr 69/2011 214

Detaljplan för kvarteret Haren – tomt nummer 15 Mbhn § 88

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Tema målarbete och information

Mbhn § 71

Nämndens mål och målarbete

Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om kommunens målarbete.

Han redogör för kommunens vision ”Bäst i test” och fullmäktiges tre övergripande mål:

 En positiv befolkningsutveckling

 Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet

 Miljöhänsyn i all verksamhet

Efter informationen diskuteras miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens tidigare verksamhetsmål och förslag på nya eller omarbetade mål för perioden 2012-2015.

Ärendet om verksamhetsmål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2012-2015 behandlas i särskild paragraf vid dagens

sammanträde.

Förvaltningschefens rapport

Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om:

 Vattendirektivet – arbetsgrupp för framtagande av vatten- förvaltningsplan tillsatt

 Sabotage av vattentäkter – förebyggande arbete

 Hyresgästförening stämmer det kommunala bostadsbolaget Östersundsbostäder – begär ersättning p.g.a. cryptosporidium- parasiter i vatten

 Rekrytering av planingenjör

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Mbhn § 72 Dnr 367/2009 051

Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-29 § 145 att anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet att gälla fr.o.m. 2011-01-01.

Mot bakgrund av ändrad lagstiftning har miljö- och byggenheten omarbetat denna taxa.

Den 12 oktober 2010 fastställde Livsmedelsverket en ny vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. I den nya vägledningen har man redovisat en reviderad modell för beräkning av myndighetens behov av kontrolltid vid livsmedelsanläggningar.

Ändringarna i vägledningen innebär att taxan behöver ändras innan den nya vägledningen kan tillämpas. För att riskklassningen och bedömningen av kontrolltiden ska ske på ett enhetligt sätt i hela landet rekommenderar Livsmedelsverket att vägledningen ska börja gälla från år 2012.

De stora förändringarna i den nya riskklassningen är:

- Antalet riskklasser ökas från fem till åtta.

- Storleksindelningen förändras - En informationsmodul introduceras

Den offentliga kontrollen av livsmedel ska vara avgiftsfinansierad och huvudprincipen är att den offentliga livsmedelskontrollen ska uppnå full kostnadstäckning. I dag är kostnadstäckningsgraden för den offentliga livsmedelskontrollen ca 70 %.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(6)

Exp:

Kommunfullmäktige

forts. § 72 Dnr 367/2009 051

Timtaxan föreslås höjas från 728 kr per timme till 1050 kr för att täcka de minskade intäkterna p.g.a. den nya riskklassificeringen och för att komma närmare målet om full kostnadstäckning för den offentliga livsmedels- kontrollen. Detta motsvarar en kostnadstäckningsgrad på 78%.

Tjänsteskrivelse med bakgrund, konsekvenser och jämförelser med andra kommuner är upprättad 2011-08-22.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel och överlämna den till kommunfullmäktige för fastställelse att höja timtaxan till 1050 kronor

att föreslå att den nya taxan ska gälla fr.o.m. 2012-01-01

att föreslå att tidigare taxa, antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29

§ 145, ska upphöra att gälla.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(7)

Förbud att släppa ut avloppsvatten xxx

Mbhn § 73 Dnr 2010-508 446

Miljö- och byggenheten har konstaterat att boendeförhållandena på fastigheten xxx har ändrats. Avloppsanläggningen på fastigheten används därför inte i enlighet med det tillstånd som miljö-, bygg- och

hälsoskyddsnämnden utfärdade under år 2007.

Miljö- och byggenhetens bedömning

Sluten tank för BDT-vatten och vatten från WC är inte en bra lösning för fritidshus eller åretruntboende. Tanken blir fort full och måste tömmas. En tank på 3 m3 dit endast toalettvatten leds behöver tömmas ungefär varannan månad för fastboende med en person, beroende på vilken typ av toalett som är ansluten till anläggningen. Är även bad-, disk- och tvättvattnet kopplat till tanken, som i detta fall, kan en tömning istället behöva göras varannan vecka.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(8)

forts. mbhn § 73 Dnr 2010-508 446

Att avleda avloppsvatten till en sluten tank, som töms med jämna

mellanrum, är ur kretslopps- och miljöperspektiv ett sämre alternativ än en avloppsanordning som behandlar avloppsvattnet på plats. Framför allt beror det på att det blir mer transporter vid tömning av tanken. I de fall sluten tank är att föredra är när tömningen och omhändertagandet av

tankinnehållet sker lokalt, till exempel genom spridning på jordbruksmark eller då en fastighet väntar på att få ansluta till kommunalt VA. För att betraktas som tillfällig lösning bör tanken vara i bruk i max 5 år. Vid installation av sluten tank ska anslutna vattentoaletter vara av extremt snålspolande eller urinseparerande typ.

Om torrdass ska användas ska vattentoaletten i huset tas bort. Miljö- och byggenheten ställer sig dock mycket tveksam till torrdass för ett åretruntboende där kommunens entreprenör hämtar avfallet. Det är inte förenligt med hushållningsprincipen. Toalettavfallet från ett torrdass bör kunna omhändertas och myllas ned på den egna tomten. För att omhänderta toalettavfall på den egna fastigheten ska anmälan göras till Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. För nedmyllning av latrin inom tomt ska tomtytan minst vara 1000 m2 för 1-2 personer och år. Fekalier kan får nedmyllas på tomten under förutsättning att de efterkomposteras i latrinkompost under minst 1 år. Miljö- och byggenheten är dock tveksam till att nedmyllning av latrin kan ske på fastigheten xxx eftersom det finns fornlämningar inom området.

Lagstiftning

Avloppsvatten ska avledas eller renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras (9 kap 7 § Miljöbalken).

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttjas möjligheterna till återanvändning och återvinning. ( 2 kap 5 § Miljöbalken)

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(9)

forts. mbhn § 73 Dnr 2010-508 446 Den som är fastighetsägare har ansvar över avloppsanläggningen på sin fastighet. Detta ansvar innebär att fastighetsägaren ska utföra de

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att avloppsanläggningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap 3 § Miljöbalken).

Miljönämnden får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas (26 kap 9 § Miljöbalken).

I enlighet med förvaltningslagen har ägare av fastigheten getts möjlighet att lämna synpunkter över tjänsteskrivelse i ärendet. Synpunkter har inkommit 2010-08-23.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att förbjuda xxx från och med 2011-11-15 släppa ut spillvatten från WC och BDT till befintlig avloppslösning (sluten tank) för fastigheten xxx.

Förbudet meddelas med stöd av 2 kap 3 och 5 §§, 9 kap 7 § och 26 kap 9 § Miljöbalken.

Övriga upplysningar

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast 2011-11-15. Ni bör därför snarast planera för en ny avloppslösning.

En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljö- och byggenheten i god tid innan några åtgärder vidtas.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(10)

forts. mbhn § 73 Dnr 2010-508 446

Gällande reningskrav kan uppnås flera olika sätt.

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen: www.avloppsguiden.se.

Information om små avlopp finns i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 samt Naturvårdsverkets handbok Små avloppsanläggningar.

Fastboende i Arvidsjaurs kommun kan få bidrag för ny anläggande eller förbättringar av avloppsanläggning. För mer information kontakta Leif Ståhl på tfn 0960-155 73.

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(11)

Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning på

väg 619 genom Gullön

Exp:

Länsstyrelsen

Mbhn § 74 Dnr 2011-480 511

Länsstyrelsen har översänt en ansökan om hastighetsbegränsning på väg 619 genom Gullön till Arvidsjaurs kommun för yttrande.

Gullöns byaförening vill att hastigheten genom byn ska sänkas till 50 km/tim. Önskemålet om nedsatt hastighet gäller genom byn, mellan de första husen, till en skylt där det står Gottjärnvägen.

Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om hastighetsbegränsning på väg 619 som är Trafikverkets väg. Länsstyrelsen har överlämnat ärendet för yttrande till Trafikverket, kommunen och polisen.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att meddela Länsstyrelsen att nämnden är positiv till nedsättning av hastighet på väg 619 genom Gullön.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(12)

Samråd om fastighets- reglering - Järvträsk 10:1 och Järvträsk 10:2

Exp:

Lantmäteriet

Mbhn § 75 Dnr 2011-371 245

Lantmäterimyndigheten, Box 79, 933 21 Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd avseende fastighetsreglering för Järvträsk 10:1 och Järvträsk 10:2.

Ägarna av Järvträsk 10:2 önskar förvärva ett område av Järvträsk 10:1.

Området som har en areal om ca 4 000 kvm är obebyggt och ligger nedanför deras tomt mot sjön Järvträsket.

Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydd.

Ägarna av Järvträsk 10:2 vill även upphäva de servitut som bildades när fastigheten 10:2 avstyckades, för att kunna förvärva hela området fram till angränsande fastighet 5:19. Järvträsk 10:2 kommer således att bestå av hela området mellan vägen och sjön. Ägarna har inte för avsikt att bebygga området men vill kunna sköta om det.

Lantmäteriet ställer sej tveksam till åtgärden eftersom hela området kommer att privatiseras och dessutom utestänger fastigheten Järvträsk 10:1 för åtkomst av strandområdet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2009-05-19 § 33 fattat beslut om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Järvträsk 10:2.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att meddela Lantmäterimyndigheten att nämnden ej har något att erinra med hänvisning till att det finns ett beslut om strandskydd med tomtplatsavgränsning vilket i sin tur innebär att strandskyddet

fortsättningsvis kan gälla på den mark som ska tillfogas. Nämnden har ej heller något att erinra mot att servitutet upphävs då Järvträsk 10:1 endast blir en skogsfastighet.

_____

.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(13)

Samråd om fastighets- reglering – Renträsk 2:2 och Renträsk 2:9

Exp:

Lantmäteriet

Mbhn § 76 Dnr 2011-509 245

Lantmäterimyndigheten, Box 79, 933 21 Arvidsjaur har lämnat in en begäran om samråd avseende fastighetsreglering för Renträsk 2:2 och Renträsk 2:9.

Renträsk 2:9 som har en areal om 2 530 kvm är i dag bebyggd med en fritidsstuga av god standard samt ett antal uthus. Nuvarande ägare behöver utrymme för att anlägga vedupplag och har föreslagit att få utöka sin fastighet med ca 2 500 kvm. Anledningen till läget längs stranden skulle vara att området nordost består av en tvär backe samt att det finns nedgrävda elkablar i marken.

Området omfattas inte av detaljplan men däremot av strandskydds- bestämmelser. Lantmäteriets preliminära bedömning är att man är tveksam till möjlig fastighetsbildning.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att meddela Lantmäterimyndigheten att nämnden ej har något att erinra i ärendet med hänvisning till reglerna om strandskydd och att dessa ska fortsätta att gälla på den nytillkomna delen av fastigheten.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(14)

Bygglov för uppsättande av skylt – Hjorten 21

Exp:

Frasses

Mbhn § 77 Dnr 2011-365 236

Frasses, Storgatan 5, 933 33 Arvidsjaur ansöker om bygglov för uppsättande av en skylt på fastigheten Hjorten 21 i Arvidsjaurs samhälle.

Ansökan avser bygglov för en fristående stolpskylt som är 4,7 meter hög.

Fastigheten Hjorten 21 omfattas av detaljplan (25-ARS-9). Fastigheten är belägen vid Storgatan i Arvidsjaurs centrum och är bebyggd med en fristående affärsfastighet (Frasses grill).

Enligt kommunens antagna policy ”Riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun” bör fristående skyltar (stolpskyltar) medges endast i direkt anslutning till verksamhet om lämplig plats på fasad inte finns.

Skäl till beslut

Fristående skyltar med företagsreklam kan ge ett rörigt intryck och bör bara finnas för att i god tid upplysa om verksamheter av allmänt intresse (t.ex.

bensinstationer) eller som samlingsskyltar utanför affärs- eller industri- områden. Föreslagen skylt har en utformning och placering som är olämplig för stadsbilden och åtgärden anses därför ej uppfylla kraven som följer av PBL 2 kap. 6 § första stycket.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att avslå ansökan om bygglov då skylten kommer att få en utformning och placering som är olämplig för statsbilden samt att den strider mot kommunens riktlinjer för skyltning i Arvidsjaurs kommun. Åtgärden anses därför ej uppfylla kraven som följer av PBL 2 kap 6§ första stycket.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(15)

Rivningslov för flytt av byggnad – Arvidsjaur 9:30

Mbhn § 78 Dnr 2011-475 236

IFK Arvidsjaur Skidor, Elektrikerstigen 5, 933 34 Arvidsjaur ansöker om lov för rivning och flytt av byggnad från fastigheten Arvidsjaur 9:30.

Ansökan avser rivning och flytt av före detta Hemvärnsgården (Arvidsjaur 9:30) till Rymmarstadion (Arvidsjaur 9:4). Grunden ska rivas och marken återställas.

Fastigheten Arvidsjaur 9:30 omfattas av detaljplan (25-ARS-43).

Fastigheten eller byggnaden omfattas inte av bevarandeplan för centrum.

Inga dokumenterade värden finns.

Skäl till beslut

Åtgärden överensstämmer med detaljplan för området och byggnaden har inte historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja rivningslov i enlighet med 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:

1. Kontrollplan inte behövs 2. Åtgärden får påbörjas

3. Som underlag för slutbesked ska intyg från byggherren inlämnas att rivningen utförts i enlighet med ansökan och detta beslut

Avgiften för rivningslovet är 3 424 kronor (i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(16)

Exp:

Sökanden

Fastighetskontoret Leif Ståhl

forts. Mbhn § 78 Dnr 2011-475 236

Upplysningar

Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att åtgärden anses slutförd.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(17)

Bygglov för nybyggnad av

föreningslokal – Arvidsjaur 9:4

Mbhn § 79 Dnr 2011-476 232

IFK Arvidsjaur Skidor, Elektrikerstigen 5, 933 34 Arvidsjaur ansöker om bygglov för nybyggnad av föreningslokal på fastigheten Arvidsjaur 9:4.

Fastigheten Arvidsjaur 9:4 är belägen utanför detaljplanelagt område i utkanten av Arvidsjaurs samhälle. Området där byggnaden ska uppföras används i dag för skidverksamhet. I översiktsplanen är området avsatt för fritidsanläggningar.

Byggnaden (f.d. Hemvärnsgården)ska flyttas från Arvidsjaur 9:30, byggas om och uppföras på fastigheten Arvidsjaur 9:4. Lokalen ska användas som kansli och klubbstuga. Inget vatten och avlopp ska installeras i fastigheten.

Uppvärmning ska ske med luftvärmepump och vedkamin.

Skäl till beslut

Åtgärden anses uppfylla kraven som följer av 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6,7, 9- 13, 17 och 18 §§.

Den kontrollansvariga är inte certifierat kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 § får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer bygglovsenheten att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna. Någon certifierad kontrollansvarig finns inte heller inom rimligt avstånd.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan och bygglagen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(18)

Exp:

Sökanden

Fastighetskontoret Leif Ståhl

forts mbhn § 79 Dnr 2011-476 232

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag:

Namn: Leif Ståhl

Adress: 933 81 Arvidsjaur

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap.

23 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 1. Kontrollplanen fastställs

2. Åtgärden får påbörjas 3. Utstakning krävs inte

4. Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggenheten som underlag för slutbesked:

* Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov

* Sakkunnighetsintyg om brandskyddskontroll av eldstad/rökkanal, inklusive tillträdesanordningar på tak Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Avgiften för bygglovet är 6 888 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

Upplysningar

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap.

4 § PBL om nämnden inte beslutar annat.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen).

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(19)

Olovligt uppförande av byggnad – xxx

Mbhn § 80 Dnr 2010-584 232

Det har till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden kommit in en anmälan att det på fastigheten xxx uppförts en byggnad utan ansökan om bygglov.

För området gäller byggnadsplan 25-ARJ-2532.

Vid besiktning 2011-09-06 utförd av tjänsteman från miljö- och

byggenheten konstaterades att det på fastigheten gjorts nybyggnad xx på 4 m2.

En ny plan- och bygglag (2010:900) infördes den 2 maj 2011. Av punkten 3 i övergångsbestämmelserna framgår att äldre bestämmelser tillämpas på prövningar av överträdelser som ägt rum före den 2 maj 2011. Denna överträdelse gjordes i oktober 2010 varför de tidigare reglerna tillämpas i detta ärende.

Då någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov ska en

byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle ha betalats om lov till åtgärden meddelats, dock minst en tjugondels prisbasbelopp. Är överträdelsen ringa får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller efterges.

Bygglovsavgiften i detta ärende är 1 088 kronor. Det ger en byggnadsavgift på 4 352 kronor.

Bygglovsansökan har inlämnats 2010-10-25. Bygglovet behandlas i särskild paragraf.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att enligt PBL 10 kap § 4 utdöma xxx att betala byggnadsavgift på fyra gånger bygglovsavgiften

att byggnadsavgiften totalt, utgör 4 352 kronor.

att byggnadsavgiften, 4 352 kronor, ska betalas till Länsstyrelsens postgironummer 95 39 98 – 2 inom två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(20)

Bygglov för nybyggnad av xxx

Mbhn § 81 Dnr 2010-584 232

xxx ansöker om bygglov för nybyggnad av xxx på fastigheten xxx En ny plan- och bygglag (2010:900) infördes den 2 maj 2011. Av punkt 2 i övergångsbestämmelserna framgår att äldre föreskrifter tillämpas på ärenden som påbörjats före den 2 maj 2011.

Detta ärende inkom 2010-10-25 varför de tidigare reglerna tillämpas i detta ärende.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att bevilja bygglov.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(21)

Redovisning av

kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglov- verksamhet år 2010

Exp

Kommunfullmäktige Heikki Kairento

Mbhn § 82 Dnr 211-522 230

I miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens målbudget har beslutats att det ska genomföras en kundundersökning inom bygglovverksamheten. Syftet med undersökningen är att sammanställa en bild av hur handläggningen av bygglov fungerar sett ur brukarnas/kundernas synvinkel. Målsättningen är att kundundersökningen ska ge minst betyget 4,1 på en femgradig skala.

Undersökning har genomförts med hjälp av en enkät till alla som sökt bygglov under 2010. Totalt har 94 enkäter skickats ut och 45 svar inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 48 %.

En totalbild av enkätsvaren visar att majoriteten av de bygglovsökande överlag är nöjda. Medelvärdet för år 2010 är 4,22 vilket är bättre än föregående år. Medelvärdet för förra årets enkät var 4,05.

Sämsta resultatet får frågan om kostnaden för bygglov. Medelvärdet för frågan ligger på 3,27 som är bättre än föregående år (2,7).

Högsta betyget 4,98 får frågan om handläggningstidens längd. Liksom tidigare år får också frågorna om service och bemötande och miljö- och byggkontorets kompetens högt värde (4,4 och 4,31).

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

att konstatera att redovisningen inte föranleder några förslag till särskilda åtgärder från nämndens sida mot bakgrund av att sammanställningen av inkomna enkätsvar visar på att de som sökt bygglov i huvudsak är nöjda med den bygglovsverksamhet som bedrivs

att kundundersökningen överlämnas till kommunfullmäktige som redovisning av nämndens övergripande mål angående

bygglovverksamheten.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

Delårsbokslut för miljö- bygg- och hälsoskydds- nämnden 2011-08-31

./.

Exp:

Kommunfullmäktige Heikki Kairento Ann-Lovise

Mbhn § 83 Dnr 14/2011 041

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden perioden 2011-01-01 - 2011-08-31 har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut för perioden 2011-01-01 – 2011-08-31 att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(23)

En utbildningsdag för samtliga ledamöter och ersättare inför mandatperioden 2011-2014 har hållits under april månad. Övriga utbildningar och temadagar som nämndsledamöter deltagit i är

nyvalsutbildning för miljö och byggpolitiker (Arvidsjaur), utbildning i nya plan- och bygglagen (Luleå) och temadag om snöskoterfrågor (Boden).

Nytt reglemente för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har antagits. Delegeringsordningen för nämndens verksamhet har reviderats och en ny plan- och bygglovtaxa föranledd av nya PBL har antagits att gälla fr.o.m. 2011-05-01.

Inom ramen för den nya strandskyddslagstiftningen pågår arbetet med upprättande av LIS områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden).

Våren 2009 påbörjades arbetet med att utreda möjligheterna att etablera vindkraft i Arvidsjaurs kommun och upprättande av en vindkraftsutredning. Avsikten med vindkraftsutredningen är att den ska utgöra ett tillägg till kommunens översiktsplan.

Efter genomförda samråd och utställning under våren 2011 är nu förslag till antagandehandlingar upprättade. Dessa handlingar ska behandlas i kommunstyrelsen och slutligen antas i

kommunfullmäktige 2011-10-31. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2011-08-25 § 70 vid ett extra sammanträde yttrat sej till kommunstyrelsen i ärendet. Ärendet med handlingar finns utlagda på kommunens hemsida.

Plan- och Byggverksamhet

En detaljplan för att planlägga ett fritidshusområde i Kilver har antagits av kommunfullmäktige.

Ny detaljplan för delar av kv. Skarven och Trasten och för kvarteret Korpen antogs av fullmäktige i juni

För övrigt pågår planarbete med nya detaljplaner över del av Arvidsjaur 6:1 (Hinden). Likaså för Glommersträsk 6:57 samt Haren 15. Ny plan för Jakob Larsagärdan 4 är också under upprättande.

Ändringen av detaljplan för kvarteret Lommen för att möjliggöra byggande av en Galleria ligger fortfarande på is.

Översiktsplanearbetet har gått sakta framåt. Översynen av LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) pågår och handlingar är under upprättande, dessa tillsammans med ny översiktsplan samt fördjupning av samhället. Vindkraftsplanen ska antas av kommunfullmäktige i slutet av oktober.

Förberedelser och utbildningar har gjorts under våren inför den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj. En ny taxa och en ny delegationsordning har därför tagits fram. Nya blanketter och information på hemsidan m.m. tas fram eftersom.

Den nya lagen innebär utökade arbetsuppgifter för kommunen. Byggprocessen och tillsynen skärps.

Förutom bygglov är startbesked, kontrollplan och slutbesked obligatoriska. Större byggen ska också ha tekniskt samråd, tillsynsbesök och slutsamråd på platsen.

Det införs också nya besked såsom planbesked och villkorsbesked.

(24)

Det är fler inkomna ärenden under perioden mot samma period förra året. (127 mot 98). Hittills har 75 lovbeslut fattats varav 66 genom delegationsbeslut.

Visst arbete med påminnelser och uppföljningar kring efterlevnaden av obligatorisk ventilationskontroll har utförts.

Den årliga enkäten har skickats ut till alla bygglovssökande under föregående år avseende kommunens service och bemötande vid handläggning av bygglovsansökningar. Utvärdering har utförts och redovisats till nämnden. Utvärderingen visar på ett medelvärde om 4,22 på en femgradig skala. Det är bättre än förra årets resultat på 4,05 och över det mål som nämnden fastställt på 4,1. Sämsta medelvärdet är 3,95 (år 2002) och bästa medelvärdet 4,34 (2009).

Utvärderingen visar även att när kunderna får värdera olika parametrars viktighet kommer priset först på femte plats, efter handläggningstidens längd, service, kompetens samt information.

Trafiksäkerhet

Den lokala trafiksäkerhetsgruppen, LOTS gruppen har träffats en gång under perioden varvid aktuella trafikfrågor och trafikärenden diskuterats. NTF Norrbotten har besökt kommunen och erbjudit deras hjälp med utförande och analys av trafikmätningar, sparsam körning m.m.

Kommunen har tillsammans med LOTS gruppen påbörjat medverkan i ett trafiksäkerhetsprojekt

”Säkra unga mopedister”. Projektet bedrivs tillsammans med NTF, Trafikverket och Polisen i Arvidsjaur. Syftet med projektet är att mäta hastigheter, rätt hjälmanvändning, förebygga trimning samt stärka föräldrars möjligheter att påverka ungdomar till att framföra moped på ett trafiksäkert sätt.

På A-smällen i sommar medverkade NTF Norrbotten tillsammans med kommunen och LOTS gruppen med information och demostration av voltbilen samt information om hjälmanvändning.

Hälsoskydd

Ett ärende angående klagomål på pelletseldning har föranlett några besök samt telefonsamtal.

Tre hyreshus i Moskosel har hyrts ut som bostäder till Thailändska bärplockare, boendena har inspekterats och krav på förbättringar har tillställts. Fem bostadsinspektioner har utförts, två förfrågningar angående skadedjur inomhus har inkommit till miljö och byggenheten,

bostadsinspektioner har utförts i samband med dessa klagomål.

Tjugo stycken tillstånd till installation av värmepump har utfärdats.

Smittskyddsläkaren kontaktade oss i juni om ett dödsfall, där den avlidne bl.a. led av

legionärsjukan. Vattenproverna som togs i fastigheten påvisade inga legionellabakterier i vattnet.

Senare framkom att sjukhuset där personen behandlades hade legionellabakterier i vattenledningarna.

(25)

ansökningar har fått avslag, ett ärende är överklagat. Fyra ansökningar om enskilda

avloppsanläggningar har inkommit. Henrik Lööv gjorde sitt examensarbete hos oss. Han har lämnat förslag på områden där krav på hög skyddsnivå för enskilda avloppsanordningar bör ställas.

En risk och sårbarhetsanalys för miljöenheten har tagits fram. En miljöinspektör har deltagit i arbetet med att ta fram nya lokala ordningsföreskrifter. Miljöinspektörerna har även i år haft jour för våra grannkommuner under semestertiden. Sju inspektioner av försäljningsställen för receptfria läkemedel har utförts av anlitad konsult.

Livsmedel och dricksvatten

Kontroll av livsmedelsanläggningar, provtagningar och registreringar

T.o.m.

2011-04- 30

Enligt kontrollplan (t.o.m. 2011-12-31)

Procent i förhållande till årlig kontrollplan Antal inspektioner/revisioner:

- Riskklass 2 3 5 60

- Risklass 3 20 31 65

- Riskklass 4 5 20 25

- Riskklass 5 3 10 30

- Totalt: 31 66 47

Antal uppföljningar 16 16 100

Antal aktiviteter1:

- Riskklass 2 6 - -

- Risklass 3 18 - -

- Riskklass 4 10 - -

- Riskklass 5 15 - -

Antal livsmedelsprov/vattenprov 29 - -

- varav omprov 10 - -

Antal registreringar 6 12 50

1. Med aktiviteter avses alla övriga händelser såsom granskning av handlingar, samråd anmälningsärenden, remisser, muntliga kontakter och liknande

Av tabellen ser man att vi under första tertialet utfört 47 % av de inspektioner vi sagt att vi ska klara enligt kontrollplanen för året. Åsa jobbar heltid från 1 maj och Henrik som är anställd från juni till december jobbar ca 25 % med livsmedelskontroll. Den kontrollplan vi gjort för året är beräknad på att Åsa arbetar heltid hela året och att vi kommer att få extra personal under 6 månader (varav 3 månader för livsmedelskontroll).

Ett utskick om ny riskklassning för den årliga kontrollavgiften år 2012 har gjorts till samtliga livsmedelsföretag. Cirka en tredjedel av anläggningarna har klassats om. Ett förslag till ny livsmedelstaxa från år 2012 har lämnats.

(26)

inte var åtgärdad vid uppföljningen. En verksamhet som vi fick kännedom om genom Idrottsförbundet Norrbotten har tagit mycket tid i anspråk p.g.a. brister i märkning och att verksamheten inte var registrerad hos oss.

Trollhättans och Helsingborgs miljökontor som har tillsyn över grossistföretagen som importerar och märker produkterna har informerats om avvikelserna. Ett misstänkt fall av matförgiftning har utretts under perioden. Fem personer säger sig ha blivit sjuka av mat de ätit. Eftersom vi fick anmälan fyra dagar efter händelsen gick det inte att ta prov på den maten. Provtagningen som gjordes på andra likvärdiga rätter och sallader var tjänliga. Inspektionen visade vissa brister i företagets egenkontroll. En anmälan för utredning om brott mot livsmedelslagen har lämnats till Polismyndigheten. Företag har bedrivit verksamhet i två månader utan att anmäla det till oss.

Länsstyrelsen meddelade den 28 mars att de kommer att följa upp revisionen som gjordes i april förra året under år 2012. De skriver att de åtgärder som vi sagt ska vidtas avseende personella resurser, finansiering och uppföljning av offentlig kontroll för närvarande inte kan säkerställas att de är tillräckliga. Om avvikelser kvarstår vid uppföljningen kan Länsstyrelsen rekommendera Livsmedelsverket att vidta sanktionsåtgärder.

Vi har tagit vattenprov på 10 företag som en del i årets PIK-projekt där kommunerna i Norrbotten ska kontrollera kvaliteten på vattnet i serveringar från dryckesautomater, barpistoler osv.

Provtagningarna har hittills resulterat i att ett eller fler omprov tagits på 5 av anläggningarna. På uppdrag av Livsmedelsverket har vi tagit prov på rökt fisk för analys av PAH hos ett företag i kommunen som röker fisk med direkt rökmetod. Samtliga mjukglassprover som togs i sommar var bra.

Den årliga rapporteringen till Livsmedelsverket för år 2010 tog en del extratid i anspråk. Detta berodde på att mängden uppgifter som skulle inrapporteras har ökat samt att vissa uppgifter skulle översättas med en rapporteringsnyckel. Det var också en del problem innan det gick att läsa in filen i Livsmedelsverkets databas.

I februari gick en UV-lampa sönder i Auktsjaur Vattenverk vilket innebar att Tekniska

Förvaltningen i samråd med Miljö- och byggenheten gick ut med kokningsrekommendationer tills problemet var åtgärdat. I april gick Tekniska Förvaltningen ut med kokningsrekommendationer för anslutna till Hålberg Vattenverk. Ett prov som togs på nätet var otjänligt. Vid en närmare

undersökning visade det sig att tappstället där provet togs inte var rent. Alla omprover var tjänliga.

Vid årsskiftet dec-jan framkom en del klagomål på att vattnet i Sjöträsk Vattenverk inte smakade bra. De prover som togs påvisade dock inga problem med vattnet. I juli fick vi rapport om att en bil rullat ned i ytvattentäkten för Auktsjaurs vattenverk. I samråd med Tekniska förvaltningen gick vi ut med ett myndighetsmeddelande i P4 då vi misstänkte eventuell oljeförorening i dricksvattnet.

Tekniska Förvaltningen har redovisat vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av säkerhets- genomgången av vattenförsörjningen vid Arvidsjaurs vattenverk. En nyhet om att det kunde vara höga blyhalter i kaffeautomater väckte en del oro. De prover som vi tog visade inga förhöjda halter.

(27)

yttrande till Länsstyrelsen angående ansökan om täkttillstånd har avgetts. Fyra ärenden om vattenverksamhet har handlagts. Två vägförbättringsprojekt har inneburit extra tillsyn bl.a. p.g.a.

mellanlagring av uppriven asfalt och uppläggning/användning av dikesrensmassor längs vägsträckorna.

Förorenad mark.

Ett ärende angående förorenad mark vid Arvidsjaurs bangård har handlagts och Trafikverket har ålagts att påbörja en sanering av området under år 2011.

Sanering av marken vid SVEVIAS garage har utförts vintern 2010, saneringen har dock ej godkänts ännu på grund av kvarlämnade höga kloridhalter i marken.

En inventering av förorenad mark vid pågående verksamheter enligt Naturvårdsverkets MIFO-modell har påbörjats.

Ett utsläpp av diesel har skett vid Statoil med adress industrivägen, endast en mindre mängd diesel läkte ut.

Naturvård

Nio ärenden om skogsgödsling har hittills inkommit. Vi har yttrat oss till Skogsstyrelsen i 5 ärenden.

Vi har yttrat hos till Länsstyrelsen i fyra ärenden om vattenverksamhet. Tjugo ärenden angående nedskräpning har handlagts. Kvicksilveranalyser i fisk ska tas i två sjöar i kommunen i samarbete med Länsstyrelsen. Sjöarna är Arvidsjaursjön och Pjeskersjön. Piteälvens vattenråd tar kvicksilverprov i fisk från Jäknajaur och Moskoselet.

Sex ärenden angående vattenverksamhet har handlagts.

Carina Renberg arbetar med att sammanställa de Gröna Nyckeltalen för år 2010.

Räddningstänst

Verksamheten fungerar tillfredställande. Då det gäller personal status så är det fortfarande svårt att rekrytera någon som är villig och som passar att genomgå en styrkeledarutbildning. Medel är avsatt för detta under 2011. Personalen vill att vi rekryterar fyra nya brandmän som kan gå in i grupperna och backa upp vid sjukdomar, semester eller då det är brist på personal. Då det gäller Glommersträsk så rekryteras det 2 stycken brandmän under hösten . Vi utbildar personal inom omsorgen i systematiskt brandskydd och kommer så att göra tills all personal fått utbildning. Stort fokus har lagts på den nya brandstationens etablering under första halvåret men inget beslut är taget, vilket inte känns bra för verksamheten.

____

(28)

Tkr 2011 2010

Budget Redovisat % Redovisat

Förändr

i % Prognos

Personal 6 459 3 832 59 3 541 8 6359

Verksamhet 2 341 1 495 64 1 487 1 2341

Internhyror 405 275 270 405

Summa kostnader 9 205 5 602 61 5 298 6 9105

Intäkter -1 690 -902 53 -979 -8 1690

Netto 7 515 4 700 63 4 319 9 7415

Periodens resultat 310 629

Verksamhet

Nämnden har haft tre utskott och sex sammanträden.

Ny bygglovslagstiftning gäller sedan 2:a maj. Den nya lagen har ställt till med en hel del krångel och fördyringar.

Trots det är byggverksamheten relativt livlig och vi har handlagt betydligt fler ärenden i år än ifjol som ju var ett bottenår.

Händelser av betydelse

Även detta år har det förekommit en viss turbulens med bärplockningsverksamhet i Moskosel.

Tendensen med minskad utryckningsfrekvens hos räddningstjänsten fortsätter.

Ekonomi

Låg utryckningsfrekvens har inneburit att vi understigit personalbudgeten inom räddningstjänsten.

Intäktsbudgeten släpar efter något beroende på att vi inte fått våra faktureringssystem i Winsam uppdaterade av vår leverantör.

Prognos

Vi räknar, huvudsakligen på grund av räddningens låga utryckningsfrekvens, att understiga budget med 100 tkr.

Personal

Sjuktalen är extremt låga: 0,1 %.

(29)

kommer priset först på femte plats efter handläggningstidens längd, service, kompetens samt information.

Enkäterna på miljötillsyn, livsmedelstillsyn och är inte färdiga utan redovisas vid årsbokslutet.

Vi har inte kännedom om någon som blivit matförgiftad vid restaurangbesök vilket innebär att det målet är uppfyllt.

Framtiden

Arbetet med vattenförvaltningsplanen vilken är ursprungen ur EU:s Vattendirektiv har precis påbörjats. Tillsyn och planläggning för att uppnå och behålla de beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att vara en central arbetsuppgift framledes.

Anders Harr Ordförande

(30)

Tkr 2011 2010

Budget Redovisat Förbr i% Redovisat

Förändr

i % Prognos

Personal 184 163 89 99 65 210

Verksamhet 15 18 120 2 4 25

Summa kostnader 199 181 91 101 79 235

Intäkter 0 0 0

Netto 199 181 91 101 79 235

Periodresultat -48 25

Personalkostnaderna har blivit höga på grund av mycket utbildning för ledamöterna.

Heikki Kairento Förvaltningschef

(31)

Budget Redovisat Förbr i% Redovisat

Förändring

i % Prognos Personal 2 633 1 520 58 1 385 10 2633

Verksamhet 511 268 52 237 13 511

Internhyror, kap kostn 0 0 0

Summa kostnader 3 144 1 788 57 1 622 10 3144

Intäkter -1 280 -710 55 -771 -8 1280

Netto 1 864 1 078 58 851 27 1864

Periodresultat 165 194

Intäktsredovisningen släpar efter något då vi inte fått våra faktureringssystem uppdaterade.

Personalutfallet är lågt då vår budgeterade halvtid började först i juni.

Heikki Kairento Förvaltningschef

(32)

Tkr 2011 2010

Budget Redovisat Förbr i % Redovisat

Förändring

i % Prognos

Personal 3 642 2 149 59 2 011 7 3506

Verksamhet 1 815 1 209 67 1 249 -3 1815

Internhyror, kap kostn 405 275 68 427 -36 405

Summa kostnader 5 862 3 633 62 3 687 -1 5726

Intäkter -410 -192 47 -209 -8 -410

Netto 5 452 3 441 63 3 478 -1 5316

Periodresultat 194 365

Kommentarer

Verksamhetskostnaderna ligger på budget men tack vare låg utryckningsfrekvens ligger personalkostnaderna under budget.

Hans-Erik Jonsson Räddningschef

(33)

1 Att vid en årlig anonym enkät erhålla minimum 4,1 i

genomsnitt på en 5-gradig skala för bygglovsverksamheten

Anonym enkät i februari till alla som sökt bygglov under året innan.

Bygglovsinspektör En g

2 Att vid en årlig anonym enkät erhålla minimum 3,8 i

genomsnitt på en 5-gradig skala för miljötillsynen och

livsmedelstillsynen

Anonym enkät skickas ut oktober till alla som haft någon form av tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet

Miljöinspektör samt livsmedelsinspektör

En g

3 Att ha noll fall av

matförgiftningar orsakade av restaurangbesök per år

Effektiv rådgivning och tillsyn Livsmedelsinspektör En g

4 Att delta i minst två trafiksäkerhetsprojekt eller trafiksäkerhetsaktiviteter per år

Tillsammans med NTF, Polis, Vägverk och LOTS grupp genomföra aktuella mätningar, aktiviteter och informationer som rör trafiksäkerhet

Nämndssekreterare Löp

5 Att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder

Enkät till företag och enskilda som fått utbildning i

brandkunskap eller tillsyn av verksamhet/byggnad 

Räddningschef En g

Utvärdering Kvalitet enligt måluppfyllelse

Mål nr 1 - Den årliga enkäten har skickats ut till alla bygglovssökande under föregående år. Utvärderingen visar på ett medelvärde om 4,22 på en femgradig skala. Det är bättre än förra årets resultat på 4,05 och över det mål som nämnden fastställt på 4,1. Sämsta medelvärdet är 3,95 (år 2002) och bästa medelvärdet 4,34 (2009).

Kundundersökningen och utvärdering av detta mål ska behandlas av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

Nämnden överlämnar i samband med detta , beslut och utvärdering till kommunfullmäktige.

Mål nr 2 – Enkäterna inom miljö- och livsmedelsområdet kommer att skickas ut till hösten.

Mål nr 3 – Ingen matförgiftning är inrapporterad under perioden.

(34)

Mål nr 5 – Enkäten kommer att skickas ut till hösten.

_____

(35)

Driftbudget 2012 – miljö-, bygg- och hälsoskydds- nämnden

./.

Exp:

Heikki Kairento Ekonomi

Mbhn § 84 Dnr 211-523 041

Kommunfullmäktige har 2011-06-27 § 109 fastställt nämndernas drift- budgetramar för 2012 och resultatbudget och finansieringsbudget för 2013- 2015.

Förslag till driftbudget 2012 för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna upprättat förslag till driftbudget 2012 i enlighet med bilaga till detta protokoll

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(36)

00500 MBHN

Slag

40 Personal 129,6 140,0 140,0

41 Personalomkostnader 40,3 44,0 44,0

44 Övrigt mtrl 0,0 0,0 0,0

45 Tjänster 4,7 15,0 15,0

SUMMA: 174,6 199 199

Verksamhet

07100 Bygglovsverksamhet

Slag

31 Avgifter o ersättningar -276,6 -400,0 -400,0

40 Personalkostnader 216,9 380,0 380,0 41 Personalomkostnader 87,7 150,0 150,0

44 Övrigt material 17,9 20,0 20,0

45 Tjänster 66,3 70,0 70,0

46 Övriga tjänster 77,1 80,0 80,0

SUMMA: 189,3 300,0 300,0

Verksamhet

07200 Fysisk planering

Slag

45 Tjänster 0,0 0,0 0,0

SUMMA: 0,0 0,0 0,0

Verksamhet

07400 Planverksamhet

Slag

40 Personalkostnader 131,2 170,0 170,0 41 Personalomkostnader 52,5 68,0 68,0

44 Övrigt material 4,1 5,0 5,0

45 Tjänster 26,3 35,0 35,0

SUMMA: 214,1 278,0 278,0

Verksamhet

38100 Trafiksäkerhet

Slag

31 Avgifter o ersättningar -0,6 0,0 0,0

40 Personalkostnader 32,4 33,0 33,0

41 Personalomkostnader 13,2 14,0 14,0

44 Övrigt material 3,5 5,0 5,0

45 Tjänster 1,5 0,0 0,0

46 Övriga tjänster 14,1 15,0 15,0

SUMMA: 64,1 67,0 67,0

(37)

40 Personalkostnader 75,6 80,0 80,0 41 Personalomkostnader 30,1 32,0 32,0

44 Övrigt material 0,8 0,0 0,0

45 Tjänster 0,2 0,0 0,0

46 Övriga tjänster 22,0 20,0 20,0

SUMMA: 118,0 122,0 122,0

Verksamhet

81400 Livsmedelstillsyn

Slag

31 Avgifter o ersättningar -350,2 -340,0 -370,0

40 Personalkostnader 318,1 400,0 400,0 41 Personalomkostnader 130,0 160,0 160,0 42 Fastigheter o inventarier 20,0 0,0 0,0

44 Övrigt material 11,4 0,0 0,0

45 Tjänster 25,4 60,0 60,0

48 Skatter, försäkringar mm 10,8 0,0 0,0

SUMMA: 165,5 280,0 250,0

Verksamhet

81500 Ledningsfunktionen

Slag

40 Personalkostnader 212,7 220,0 220,0 41 Personalomkostnader 85,9 88,0 88,0

44 Övrigt material 5,5 10,0 10,0

45 Tjänster 18,5 21,0 21,0

SUMMA: 322,6 339,0 339,0

Verksamhet

81900 Budgetbalans

Slag

44 Övrigt material 0,0 0,0 0,0

SUMMA: 0,0 0,0 0,0

Verksamhet

82100 Miljötillsyn

Slag

31 Avgifter o ersättningar -530,9 -515,0 -530,0

40 Personalkostnader 356,1 420,0 420,0 41 Personalomkostnader 144,5 168,0 168,0 42 Fastigheter o inventarier 0,0 0,0 0,0

43 Anläggningsmaterial 0,8 0,0 0,0

44 Övrigt material 27,0 30,0 30,0

45 Tjänster 47,0 50,0 50,0

46 Övriga tjänster 42,1 40,0 40,0

47 Bidrag m.m 0,1 0,0 0,0

SUMMA: 86,7 193,0 178,0

(38)

31 Avgifter o ersättningar -152,1 -350,0 -350,0

33 Bidrag m.m -27,0 0,0 0,0

39 Skatter, räntor m.m -130,4 0,0 0,0 40 Personalkostnader 2 482,6 2 570,0 2 570,0 41 Personalomkostnader 1 009,8 1 020,0 1 020,0

42 Fastigheter o inventarier 41,4 40,0 40,0 43 Anläggningsmaterial 92,0 100,0 100,0 44 Övrigt material 256,1 250,0 250,0

45 Tjänster 92,5 200,0 100,0

46 Övriga tjänster 1 611,7 1 590,0 1 490,0

47 Bidrag m.m 0,0 0,0 0,0

48 Skatter, försäkringar m.m. 132,5 10,0 10,0 49 Övr. generella kostnader 0,0 0,0 0,0

SUMMA: 5 387,4 5 430,0 5 230,0

Verksamhet

89100 Civilt försvar

Slag

33 Bidrag m.m 0,0 -60,0 -30,0

45 Tjänster 0,0 0,0 0,0

46 Övriga tjänster 29,6 30,0 30,0

SUMMA: 29,6 -30,0 0,0

TOTALSUMMA: 7 016,2 7 438,0 7 223,0

Ram 7.223 2010 års lönenivå 7423 2011 års budget 200 Besparing

7223 nettoram

Internbudget baseras på 1 sekreterare/handläggare, 2,5 inspektörer, 1 bygglovshandläggare, 0,5 planingenjör samt 0,4 chef/enhetschef.

Den av fullmäktige aviserade besparingen på 200' avses tas ur räddningens budget då räddningen gått bättre än budget.

(39)

Verksamhetsmål för miljö- bygg- och hälsoskydds- nämnden 2012-2015

Exp:

Heikki Kairento

Mbhn § 85 Dnr 2011-525 042

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27 § 115 att fastställa övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2012-2015.

De övergripande målen är:

En positiv befolkningsutveckling och tillväxt Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet Miljöhänsyn i all verksamhet

Utifrån dessa mål ska nämnderna utformat verksamhetsmål för perioden 2012-2015.

Vid nämndens sammanträde diskuteras förslag till verksamhetsmål, utformning av dessa, hur de går att mäta o.s.v. Nämnden enas om ett antal mål som rör bygglov(enkät), miljötillsyn(enkät), livsmedel(enkät), livsmedel(matförgiftning) trafik (bilbältesmätning), räddningstjänst och samarbete med högskolor(examensarbeten).

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att upprätta verksamhetsmål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet utifrån de förslag som diskuterats vid dagens sammanträde att återuppta ärendet till behandling vid ett extra sammanträde under

oktober månad 2011.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(40)

Detaljplan för Glommersträsk 6:57

Exp:

GG-arkitekter i Piteå Länsstyrelsen Lantmäteriet Trafikverket Svenska kyrkan Cecilia Reinestam

Mbhn § 86 Dnr 68/2011 214

Förslag till detaljplan för Glommersträsk 6:57, korsningen Storgatan – Ängsvägen har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en annan markanvändning. I den gällande detaljplanen från 1957 är området utlagt för allmänt ändamål. Eftersom kommunen sålt tomten för annan verksamhet bör markanvändningen ändras till det ändamål som tomten kommer att användas till.

Detaljplaneförslaget innebär att markanvändningen ändras till handel, kontor och bostäder i en våning. Detta innebär att byggnaden kan nyttjas till bl.a.

café, vandrarhem, bostäder och kontor.

Planen handläggs med enkelt planförfarande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2011-03-02 § 24 att godkänna ett förslag till detaljplan för Glommersträsk 6:57 som underlag för samråd.

Under samrådstiden har synpunkter inkommit från Trafikverket och Svenska kyrkan som meddelat att de ej har något att erinra. Länsstyrelsen har 2011- 07-01 lämnat samrådsyttrande i ärendet.

Särskilt utlåtande har upprättats 2011-09-20.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna särskilt utlåtande och anta detaljplan för Glommersträsk 6:57 korsningen Storgatan – Ängsvägen.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(41)

Detaljplan för kvarteret Haren – tomt

nummer 15

Exp:

GG-arkitekter i Piteå Länsstyrelsen Lantmäteriet Vattenfall Cecilia Reinestam

Mbhn § 87 Dnr 69/2011 214

Förslag till detaljplan för kvarteret Haren - tomt nummer 15 Domängatan har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en annan

markanvändning för kvarteret Haren 15. Nuvarande användning för tomten är allmän barnstuga. Lokalerna på tomten består av två enheter. Eftersom behov av lokaler inte längre behövs för den verksamhet som pågår avser kommunen att möjliggöra annan användning för den mindre enheten.

Hela tomten nummer 15 har tagits med i planförslaget och för den större enheten kvarstår användningen allmän barnstuga (förskola).

Den markanvändning som nu föreslås för den mindre enheten är ”centrum”.

och ”vård” (veterinärklinik). Markanvändning centrum och/eller vård har föreslagits för att kunna få en flexibel användning av området.

Planen handläggs med enkelt planförfarande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2011-03-02 § 25 att godkänna ett förslag till detaljplan för Glommersträsk 6:57 som underlag För samråd.

Under samrådstiden har synpunkter inkommit från Vattenfall. Länsstyrelsen har 2011-07-01 lämnat samrådsyttrande i ärendet.

Särskilt utlåtande har upprättats 2011-09-20.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna särskilt utlåtande och anta detaljplan för kvarteret Haren – tomt nummer 15 - Domängatan.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(42)

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

./.

Mbhn § 88

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2011-06-08 – 2011-09-11 §§ 221-365.

II Meddelandeärenden

- Lokal Agenda 21 – Kf § 82/2011 (./.)

- Investeringsbudget för 2012 – Kf beslut § 106/2011 – anslag till mbhn är släck- och räddningsbil (700 tkr) och personlig utrustning (180 tkr)

- Hastighetsöversyn inom tättbebyggt område – Transportstyrelsen och Trafikverket (./.)

- Skrivelse om boende, hotell och pensionat - bärplockarboenden i Moskosel – skrivelse från Polismyndigheten (./.)

III Övrigt / Information

Kompetensutveckling/kurser

- Miljöforum Norr i Luleå den 22-23/11 2011 – Mats Klockljung deltar.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll

att lägga meddelandeärendena och informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :